Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Sistema d'Informació d'Actuacions Administratives

 • Indicadors:

  En l'actualitat existeixen publicats en el CPA més de 800 procediments administratius, dels quals 517 permeten la descàrrega de models de sol·licitud, 55 poden iniciar-se per mitjans telemàtics i 7 es tramiten íntegrament per mitjans electrònics.

  Descripció Funcional

  El Catàleg de Procediments Administratius és l'inventari de procediments administratius que gestiona l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries i els seus organismes públics dependents. A través d'ell es facilita als ciutadans la informació bàsica (manera d'iniciar la tramitació, termini de presentació, efectes del silenci administratiu, normativa aplicable etc.) sobre els procediments que afectin als seus drets o interessos legítims.

  El Catàleg té com suporti una aplicació informàtica que permet la seva gestió, la realització de consultes, l'accés als models normalitzats i a més, la posada a la disposició de les dades necessàries per a l'inici telemàtic dels procediments.

  El Catàleg té caràcter únic i obligatori per a tota l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries i els seus organismes públics dependents. Els procediments incorporats al CPA es classifiquen en famílies i subfamílies i en matèries i submatèries.

  En el Protocol d'actualització del Catàleg s'identifiquen i descriuen els processos d'alta, baixa i modificació dels procediments administratius inclosos en el CPA i als seus responsables. Tots els centres directius de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries i els seus organismes públics dependents són responsables de la identificació i actualització de la informació corresponent als procediments de la seva competència.

  L'accés al Catàleg de Procediments Administratius es fa a través de l'adreça web http://www.gobiernodecanarias.org/tramites. Gràcies a la seva publicació en internet, tant els ciutadans, les empreses com altres Administracions Públiques podran consultar 24 hores al dia i 365 dies a l'any, des de qualsevol lloc geogràfic, la informació necessària per accedir a tots els serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de Canàries.

  La informació relativa a procediments administratius iniciats a sol·licitud de l'interessat o subvencions haurà d'incorporar-se al Catàleg amb caràcter previ a la publicació de la disposició normativa que crea, modifica o deroga el procediment en el Butlletí Oficial de Canàries. D'aquesta forma es garanteix que la informació del Catàleg es troba permanentment actualitzada.

  La norma que crea i regula el Catàleg de Procediments Administratius de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de Canàries, el Decret autonòmic 141/2010, va entrar en vigor el 8 de gener de 2011. A fi de garantir la seva eficàcia, el Govern de Canàries realitza el manteniment i constant millora d'aquesta eina, amb la implantació de noves funcionalitats.

  Descripció Tècnica

  Les eines utilitzades per dur a terme el projecte, des del punt de vista de la solució tecnològica són les que s'enumeren a continuació:

  • Aplicació web desenvolupada amb tecnologia J2EE.
  • Basada en l'estàndard JSR-168 de portlets de Java.
  • Desplegada sobre gestor de portals Liferay 6.
  • Integrada amb el gestor de BBDD d'Oragle 10g.
  • Serveis Web (W) basats en Axis2
Punt d'Accés General
Punt d'Accés General