Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Plataforma de Contratacion del Sector Públic

 • Data Posada en Producció:

  02/05/2008

  Indicadors:

  Dades actualitzades el 22 de febrer de 2018

   

  Perfils del contractant

   5289 Perfils del Contractant corresponents a

  • Administració General de l'Estat: 1001
  • Administracions autonòmiques: 239 destacant tot els perfils del contractant de:
   • Junta de Comunitats de Castella-la Manxa
   • Generalitat Valenciana
   • Govern de les Illes Balears
   • Junta d'Extremadura
   • Govern de Cantàbria
  • Administracions locals: 3047
  • Mútues d'accidents de treball col·labores de la Seguretat Social: 28
  • Socidades, fundacions i consorcis estatals: 331
  • Societats, fundacions i consorcis depenents de comunitats autònomes: 221
  • Societats, fundacions i consorcis depenents d'entitats locals: 339
  • Universitats: 49
  • Institucions independents: 33

  Interconnexió amb serveis d'informació similiares de Comunitats Autònomes i Entitats Locals

  • Junta d'Andalusia
  • Principat d'Astúries
  • Govern de Canàries
  • Junta de Comunitats de Castella-la Manxa
  • Generalitat de Catalunya.
  • Ceuta
  • Xunta de Galícia
  • Comunitat de Madrid
  • Govern de la Regió de Múrcia
  • Govern de La Rioja
  • Govern Basc

  Usuaris d'operadors econòmics registrats

  • 50.905 usuaris d'empreses donats de alta  Descripció Funcional

  Serveis oferts als òrgans de contractació

  La Plataforma de Contractació proporciona als òrgans de contractació els següents serveis:

  • Els mitjans tècnics per a la publicació del Perfil de Contractant d'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
  • Permet publicar en Internet els anuncis de licitació i plecs, anuncis d'adjudicació i qualssevol documents relatius a la contractació (associats a expedients o al perfil de contractant) .
  • Segellat de temps dels documents publicats, per acreditar fefaentment la data de publicació dels anuncis, complint amb l'exigit en l'article 63.7 de la Llei 9/2017.
  • Enviament de la informació al BOE i DOUE a partir de la informació de l'anunci publicat en la Plataforma.
  • Permet contestar dubtes formulats pels licitadors relacionades amb una licitació.
  • Permet realitzar comunicacions a les empreses que participen en els processos de contractació:
   1. Invitacions a licitar
   2. Admissió i exclusió
   3. Adjudicacions
   4. Requeriments de documentació
  • Permet consultar la informació sobre els licitadors inscrita en:
   1. Registre Oficial d'empreses Classificades de l'Estat.
   2. Agència Tributària, relativa al compliment d'obligacions per poder contractar amb l'Administració
   3. Seguretat Social, relativa al compliment d'obligacions per poder contractar amb l'Administració
   4. Caixa General de Dipòsits, per a consulta sobre garanties constituïdes i la  validació de poders d'avals i assegurances de caució realitzat per la Caixa General de Dipòsits.
  • Recepció, custòdia i obertura d'ofertes electròniques
  • Integració sistèmica mitjançant serveis web amb els sistemes d'informació dels òrgans de contractació para:
   1. Publicació d'anuncis, i els seus respectius anuncis de rectificació, i la seva remissió al BOE i/o DOUE
   2. Publicació de documents associats a un expedient
   3. Previsualització i validació de documents CODICE i la seva transformació al corresponent formulari normalitzat del DOUE.
   4. Consulta de dades del perfil de contractant
   5. Consulta de dades d'una licitació
   6. Anul·lació d'anuncis i de documents associats a la licitacion
   7. Creació i edició de licitacions
   8. Càrrega de documents a l'espai virtual de licitacions
   9. Descàrrega de documents de l'espai virtual de licitacions
   10. Enviament de notificacions electròniques a través de la Plataforma
   11. Consulta sobre l'estat d'un anunci.
   12. Publicació d'anuncis en el perfil de contractant, BOE i DOUE.

  Serveis oferts als operadors econòmics

  Les funcionalitats disponibles per als operadors econòmics són múltiples:

  • Informació general sobre contractació pública
  • Accés als perfils de contractant de l'administració General de l'Estat i altres Entitats Públiques adherides voluntàriament
  • Cerca de licitacions per una multiplicitat de criteris
  • Subscripcions per diversos canals (sms, mail, RSS) per rebre informació personalitzada d'anuncis de licitacions i adjudicacions de contractes.
  • Realització de preguntes als òrgans de contractació sobre una licitació concreta.
  • Recepció de comunicacions:
   1. Invitacions a licitar
   2. Admissió i exclusió
   3. Adjudicacions
   4. Requeriment de documentació
  • Preparació i presentació d'ofertes i documentació electrònicament

  Descripció Tècnica

  ESCENARI I: Accés sistèmic de l'Òrgan de Contractació.

  En aquest escenari l'usuari de l'Òrgan treballa directament en els seus sistemes, i són ells els que es comuniquen amb la plataforma a través dels serveis instaurats en la mateixa a aquests efectes. No utilitza el portal de la Plataforma.

  • L'Òrgan de Contractació posseeix els seus propis sistemes de gestió de la contractació i desitja integrar-los directament. No desitja utilitzar el portal de la Plataforma.
  • Integra aquests sistemes, transformant la seva informació a format CODICE (estàndard obert basat en XML) i es comunica mitjançant Web Services
  • La Plataforma rep mitjançant serveis web, els documents de contractació, i els publica (inclosos diaris oficials), avisant als interessats de tal circumstància.
  • Els Serveis que la plataforma posa a la disposició dels Organismes són:
   • PublishPriorInformationNotice: Publicació de l'Anunci Previ
   • PublishContractNotice: Publicació de l'Anunci de Licitació
   • PublishContractDocuments: Publicació de Plecs
   • PublishContractAwardNotice: Publicació de l'Anunci d'Adjudicació
   • PublishNotice: Publicació de l'Anunci de Modificació de Contracte
   • GetExpedientState: Obtenció de l'estat del Formi expedient/Licitació
   • GetExpedientStateFull: Obtenció de l'estat del Formi expedient/Licitació i de tota la seva informació associada
   • PublishGeneralContractDocument: Publicació de document de contractació associat a un expedient
   • GetBuyerProfielData: Consulta de la informació i usuaris en PLACER de l'òrgan de contractació
   • ValidateCODICE: Comprovació la validesa d'un document CODICE per a la seva publicació en la PLACER
   • ViewCODICE: Previsualització de la publicació d'un document CODICE
   • CancelNotice: Anul·lació d'un anunci publicat.
   • CancelGeneralDocument: Anul·lació de la publicació d'un document associat a una licitació
   • GetContractFolderStatus: Consulta de l'espai virtual de la licitació,
   • DownloadDocument: Descàrrega de document de l'espai virtual de licitació.
   • SetContractFolder: Creació i actualització de l'espai virtual de licitació.
   • UploadDocument: Càrrega de document a l'espai virtual de licitació.
   • PublishContractFolderNotice: Publicació d'un anunci a partir de la informació de l'espai virtual de licitació.
   • GetNoticeInfo: Consulta de l'estat d'un anunci.
   • SendContractFolderNotification: Enviament d'una notificació a partir de la informació de l'espai virtual de licitació.
   

  ESCENARI II: Accés web de l'Òrgan de Contractació.

  • L'Òrgan de Contractació no posseeix un sistema d'informació per a gestió de la contractació, i utilitza el portal de la Plataforma per gestionar la publicació i interacció amb els licitadors, i gestionar l'expedient.
  • Els usuaris de l'Òrgan treballen directament amb els seus “espais virtuals de licitació” al portal, publicant la informació de la licitació, contestant preguntes, realitzant notificacions, invitacions, adjudicacions i interactuant amb altres registres (Caixa General de Dipòsits i ROLECE)
  • En aquest mateix escenari, l'usuari pot treballar simultàniament al portal i en els seus sistemes de gestió, ja que des del Portal pot exportar la informació introduïda als seus espais virtuals (anuncis, plecs, etc.) en format CODICE (XML)

  ESCENARI III: Accés web per a licitadors.

  • El Licitador utilitza el portal de la Plataforma per enviar documentació i interactuar amb l'òrgan de contractació
  • Els usuaris Operadors econòmics accedeixen a la informació sobre licitacions publicada al portal, a la documentació associada a les mateixes, realitzen preguntes i envien les seves ofertes, reben les seves notificacions i invitacions
  • Reben informació de les licitacions que són del seu interès per diversos mitjans (RSS, Mail, SMS)

  Estàndards:

  La Plataforma s'ha concebut amb una arquitectura oberta, basada en estàndards per facilitar la màxima integració de tots els actors que intervenen en la contractació pública.

  La plataforma és conforme a estàndards a 2 nivells diferenciats:

  Nivell Funcional

  • Normalització de dades i semàntica de contractació mitjançant CODICE.
  • Estandardització de documents de contractació (Anuncio Licitació, Plecs, etc.)
  • Basat en ebXML i Universal Business Language - UBL2.1

  Nivell tecnològic

  • Estàndards de format de dades i validació: XML, XSD, Schematron,
  • Estàndards d'integració: Pila Web Services: SOAP, WSDL, W-I, W-Security
  • Estàndards de Portal: WAI, JSR-286
  • Estàndards de construcció: J2EE, JSRs, XSLT...
  • La Plataforma ha estat dissenyada posant especial cura per no imposar requisits injustificats que impedeixin la total llibertat d'elecció dels Òrgans de Contractació i Licitadors, per motius tecnològic. En aquest sentit:
   • S'ha optat per estàndards oberts, suportats per consorcis i cossos d'estàndards amb pes i suportats per la indústria (com a W3C, OASI o IETF).
   • S'ha fugit de solucions propietàries o amb poc suport al mercat tecnològic.
   • Compatible amb l'ús de programari lliure.
  • Per a la implementació dels Serveis Web de la Plataforma, s'ha seguit l'estàndard de màxima interoperabilitat “Web Services Interoperability” (W-I), Basic Profile 1.1:
   • SOAP1.1
   • WSDL1.0
   • Encoding Document/Literal
  • Seguretat dels serveis web
   • La seguretat dels missatges està basada en l'estàndard W-Security
   • El xifrat de canal es realitzarà mitjançant TLS/SSL.
  • Al Portal s'ha cuidat els estàndards d'accessibilitat:
   • Òrgans WAI-A
   • Licitadors WAI-AA
  • Per a l'accés al portal, se suporta l'estàndard:
   • Certificat X509
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Responsable

Enllaços d'interèsSolucionis Relacionades