Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Servei Unificat de Telecomunicacions

 • Data Posada en Producció:

  11/09/2015

  Indicadors:

  La xarxa objecto de la Fase 1 és compartida per 64 entitats depenents de 12 ministeris i dona servei a més de 3.400 seus de l'AGE al territori nacional i a 500 seus situades a l'estranger en 200 ciutats diferents de 125 països, amb prop de 125.000 usuaris interns i serveis a través d'internet amb més de 2.179 milions de pàgines visitades a l'any.

  Descripció Funcional

  Los servicios de telecomunicaciones de este contrato se han dividido en cuatro lotes que se describen a continuación:


  Lot 1: Xarxa Corporativa Nacional Multiservicio i servei de telefonia fixa.
  En este lote se contratan los servicios de definición, implantación, mantenimiento y gestión de una única red multiservicio de altas prestaciones, en la que convergen las diversas redes WAN de la AGE que prestan los servicios de transmisión de voz, datos y multimedia, y que albergue los servicios que puedan ser necesarios en un futuro.
  El lot especifica l'evolució del servei corporatiu de dades des d'una situació de partida de múltiples xarxes corporatives multiservicio de diversos operadors, relacionades entre si a través de la Xarxa SARA, a una única xarxa corporativa amb punts de presència en totes les seus de l'AGE i la resta de seus connectades actualment a través de la Xarxa SARA. A més s'estableix una consolidació de seus que comparteixin ubicació física obtenint un total de 2893 accessos que donen servei a 3268 seus.
  En cuanto a la telefonía fija, se pide evolucionar a soluciones de Telefonía IP, en las que las distintas sedes no tengan centralita, y los teléfonos de los usuarios hablen con la Plataforma de Telefonía Centralizada (PTC) situada en servicios centrales. El número de extensiones fijas con las que arranca el contrato asciende a un total de 108.218.

  Lot 2: Comunicacions Mòbils
  L'objecte d'aquest lot comprèn el subministrament de dispositius mòbils, els serveis d'implantació, gestió i manteniment de la xarxa corporativa de telefonia mòbil i la seva interconnexió amb el lot de telefonia fixa d'aquest contracte, així com el subministrament d'una plataforma corporativa de gestió de dispositius mòbils juntament amb els serveis d'implantació, gestió i manteniment de la mateixa.
  Los servicios de telefonía móvil incluyen, entre otros, la voz y la transmisión de datos y mensajes a través de los dispositivos pertinentes, el tránsito a móviles de las llamadas desde fijos corporativos y la gestión de una red privada virtual que dé servicio a las Entidades de la AGE en el ámbito de este concurso.
  En aquest lot se sol·liciten 16562 línies mòbils i 9875 dispositius mòbils de dades.

  Lot 3: Internet
  L'objecte d'aquest lot és la prestació dels serveis d'accés a Internet als centres de l'AGE contemplats en l'abast del contracte, incloent totes les labors d'equipament, configuració, engegada, manteniment i gestió dels mateixos, i la prestació de certs serveis específics de seguretat.
  L'objectiu d'aquest contracte és passar d'un model de sortida a Internet en què cada seu disposa d'una solució diferent, amb una elevada superfície d'atac, a un model unificat que les sortides a Internet de totes les seus es fan a través de dos únics punts d'agregació.

  Lot 4: Xarxa Internacional
  En este lote se contrata la prestación de los servicios de telecomunicaciones correspondientes a las sedes de la AGE ubicadas fuera de España, mediante la implantación y operación de la red WAN corporativa multiservicio de ámbito internacional.
  L'abast comprèn els Ministeris amb seus corporatives a l'estranger, incloent les xarxes internacionals del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació, del Ministeri d'Economia i Competitivitat (Secretaria d'Estat de Comerç), del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, així com les seus de menor grandària d'altres ministeris (Ministeri de Presidència, Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, entre uns altres).  S'aplicaran també a les seus mòbils de l'AGE (bucs, avions, bases científiques, etc.) l'àmbit de les quals d'acció vagi més enllà del territori, aigües i espai aeri espanyols.
  Actualment existeixen més de 519 seus a l'estranger situades en més de 200 ciutats diferents en 125 països de tots els continents, en les quals treballen més de 5.800 empleats.

  L'evolució progressiva en totes les seus internacionals a telefonia IP permetrà cursar sense cost les trucades de veu.

  Descripció Tècnica

  Nova tecnologia NGN

  Basant-nos a la nova tecnologia NGN (de l'Inglés Next Generation Network), tots els canals de comunicacions de veu l'AGE es lliuren en dos punts centrals, redundants entre si, a Madrid, de manera que es redueixi al mínim la necessitat d'equipament i escomeses en els més de 2.893 edificis de l'AGE.

   

  Agregació de demanda

  Fins avui, excepte alguna excepció en la contractació conjunta, cada unitat TIC venia contractant les seves necessitats de comunicacions i executant els contractes amb els seus propis mitjans. Això produeix una dispersió d'esforços per mantenir infraestructures i prestar serveis equivalents, que van en detriment dels quals es podrien dedicar a serveis sectorials que reportessin major valor als Organismes als quals aquestes unitats TIC presten servei.

  El contracte de la fase 1 agrega la demanda de 200 contractes amb una mitjana de 17 seus per contracte.

   

  Consolidació de seus

  Actualment el 10% de les delegacions o oficines territorials de diferents organismes de l'AGE  comparteixen ubicació física però, com a conseqüència de la contractació separada, es consideren com a diferents seus de l'AGE, cadascun disposa de la seva connexió a la xarxa de dades del seu organisme i, en molts casos, redundada. Això fa que existeixin ubicacions físiques amb 6, 8 o fins a 16 escomeses d'operadors de telecomunicacions.

  El servei es presta de manera consolidada per a totes les seus que comparteixen la mateixa ubicació física, la qual cosa ha permès passar de 3.268 seus a nivell nacional abans del concurs a les 2.893 seus previstes en el projecte. A nivell internacional s'ha passat de 519 seus a 461. D'aquesta manera no només s'aconsegueix un cost inferior sinó que, en compartir equips, es pot optar per solucions que aporten més redundància i millor qualitat de servei, com per exemple incorporar circuits de respatller en seus que no disposaven d'ells.

  Aquesta consolidació suposa en volum de tráfico el 40% del total.

  De forma anàloga, en consolidar la plataforma de veu de les diferents seus, s'obtenen grans sinergies enfront de la despesa ineficient que suposa disposar de diverses centraletes, en ocasions fins a 6 i 7, en un mateix edifici que han d'utilitzar la xarxa pública per comunicar-se entre elles.

   

  Consolidació de xarxes de veu

  Abans de la Fase 1, generalment, les entitats contractaven xarxes privades de veu amb tarifa plana entre les seves seus. No obstant això per realitzar trucades a altres Entitats s'incorria en costos per utilitzar la xarxa pública de l'operador, o bé s'adquirien tarifes planes sobredimensionades.

  La plataforma de telefonia centralitzada és capaç de saber si un nombre nacional mòbil o fix, o internacional (sigui llarg o curt) pertany o no a l'AGE, i serà capaç de cursar mitjançant mitjans propis el tráfico entre tota les seus de l'AGE sense usar la xarxa pública. Això suposa que aquestes comunicacions internes no seran considerades trucades a l'exterior amb els consegüents estalvis que això suposa.

  La plataforma de veu de l'AGE és susceptible d'interconnectar-se a través de la xarxa SARA a altres organismes, que no entren en aquest contracte, si així ho acordessin, perquè deixin de considerar-se trucades externes en tots dos contractes.

   

  Migració a Telefonia IP de les seus internacionals

  Anteriorment a la Fase 1, cada organisme disposava d'una infraestructura de veu pròpia a les seves seus internacionals, amb un alt grau d'heterogeneïtat,  en propietat i lloguer.

  La telefonia internacional sobre xarxes de dades ha arribat fins als ciutadans amb solucions gratuïtes de telefonia per Internet, però una gran organització com l'AGE no està aprofitant els seus avantatges.

  El present projecte proposa migrar aquestes seus a Telefonia IP, reduint les 24.310 hores de tráfico internacional anual a un 20% en finalitzar el contracte.

  No solament seran gratuïtes les trucades entre les extensions de l'AGE, sinó que podrien utilitzar-se les infraestructures de l'AGE per enviar per la xarxa interna a cada país les trucades originades a Espanya, i d'aquesta manera abonar solament el tram nacional a cada país.

   

  Homogeneïtzació de polítiques i serveis

  La convergència de totes les xarxes de l'AGE en una xarxa de comunicacions única que interconnecti totes delegacions de l'AGE obligarà a homogeneïtzar les polítiques de gestió en diferents àmbits amb els avantatges que això implica.

  Així, podrem disposar de:

  • Centre de Gestió Tècnic (CGT) Unificat: Aporta a l'AGE una visió integral en temps real del que ocorre a la seva xarxa, a més de monopolitzar les actualitzacions i canvis de configuració sobre la xarxa, augmentant la seva estabilitat. El cost d'aquesta solució és, a més, molt menor que els múltiples CGT contractats anteriorment. La gestió unificada d'incidències permet aplicar nivells de servei homogenis i millors que els que es venien obtenint de forma separada.
  • Gestió de la Configuració Unificada: Permet tenir identificats tots els elements que componen la solució de comunicacions de l'AGE i servirà de base per a la construcció d'una única base de dades de gestió de la configuració o CMDB (de l'anglès Configuration Management DataBase) de les TIC en l'AGE. Durant la preparació d'aquest contracte s'ha posat de manifest que, per diferents raons, en determinats organismes no existia una gestió adequada de la configuració d'aquests serveis. Aquesta CMDB permetrà fer una gestió integral i un control de la facturació que actualment no es feia en tots els casos.
  • Infraestructures adequades a les necessitats: Si bé es mantindran inicialment els nivells de servei què eren contractats o han estat sol·licitats pels organismes, s'inclouran eines per detectar l'ús ineficient dels enllaços, podent llavors reduir la seva capacitat i conseqüentment el cost del servei. Per exemple, en certs organismes totes les seves seus tenen el mateix cabal contractat, existint seus de 5 persones i unes altres de 25.

   

  Cost marginal d'una nova seu

  L'homogeneïtzació progressiva de totes les solucions tecnològiques que donen suport als empleats públics en el seu treball diari tendirà a fer que el cost de situar a un empleat en un territori on l'organisme no tenia presència disminueixi dràsticament.

  En l'actualitat, per tenir presència territorial, un organisme, malgrat poder disposar d'espai físic en edificis administratius de serveis múltiples o altres edificis de tercers, ha d'afrontar la contractació de molt diverses infraestructures (línies de comunicacions, centraletes, etc.)

  En convertir totes aquestes infraestructures en serveis comuns homogenis per a tota l'AGE, les oficines podran passar a convertir-se en “Centres de Negocis”, abandonant les diferents unitats sectorials la gestió de les infraestructures que els donen servei.

   

  Consolidació de solucions MDM i grups de suport per a terminals mòbils

  Actualment, fins i tot dins del mateix ministeri, hi ha múltiples solucions de gestió de dispositius mòbils (MDM, de l'anglès Mobile Device Management). A més dels beneficis propis de la consolidació, s'eliminaran paradoxes com la qual es dona amb el personal amb doble dependència, així hi ha Delegats d'Economia i Hisenda (els mòbils de la qual reben el suport de la IGAE) que al seu torn són Gerents de la D. G. del Cadastre (els mòbils del qual reben el suport de la D. G. del Cadastre) i cadascun té un sistema MDM i un grup de suport diferents.

  El present contracte proposa la unificació de la gestió de dispositius mòbils en un únic grup de suport i solució MDM.

   

  Accés únic a Internet

  Actualment cada entitat contracta el seu accés directe a Internet de forma individual. Això comporta problemes de seguretat quant a la impossibilitat de detectar patrons d'atacs, troyanos i fugides d'informació al llarg dels múltiples perímetres que interconnecten l'AGE amb Internet, la qual cosa obliga a mantenir múltiples dispositius de seguretat distribuïts. La superfície exposada a Internet és molt elevada.

  Aquest problema es reduirà amb la implantació d'una única solució d'accés corporatiu a Internet, que compti amb l'adequada supervisió del Centre Criptològic Nacional (CCN)

  Aquesta solució estarà formada per:

  • Un accés a Internet comercial (licitat en aquest contracte)
  • Un accés a Internet a través de RedIRIS (establert mitjançant conveni).

  L'accés a Internet que es licita proporcionarà a la solució la robustesa d'un operador comercial, amb acords de nivell de servei molt exigents i operació 24x7. RedIRIS aportarà accés a Internet a un preu molt competitiu i connexió amb tots els operadors en els punts neutres d'intercanvi de tráfico (ESPANIX, CATNIX).

  En l'actualitat, quan un ciutadà accedeix a continguts de l'AGE, la ruta que segueix la seva connexió depèn del proveïdor amb el qual té contractat el seu accés a Internet i del proveïdor amb el qual té contractat l'accés l'AGE.

  En molts casos, tots dos no tenen acord d'interconnexió, donant-se situacions de connexions ineficients que fan que la informació viatgi des del domicili del ciutadà a Madrid, fins a Londres, després a Estats Units i finalment al domicili del CPD de l'AGE a Madrid.

  La política d'interconnexió en ESPANIX i CATNIX amb tots els operadors de RedIRIS, farà que la majoria de connexions no surtin d'Espanya, la qual cosa redunda en un millor rendiment de la connexió i per tant una millor percepció del servei donat per l'AGE al ciutadà.

Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Responsable