Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Sistema de información contable para as Entidades locais ás que resulta de aplicación o modelo básico previsto na nova Instrución de Contabilidade para a Administración local

 • Data Posta en Produción:

  01/01/2006

  Descrición Funcional

  O IGAE apostou por ofrecer ás entidades locais ás que resulta de aplicación o modelo contable básico unha aplicación informática (BÁSICAL) para a xestión da súa contabilidade. Este modelo contable está previsto na Orde EHA/4040/2004, do 23 de novembro, pola que se aproba a Instrución do Modelo Básico de Contabilidade Local para as entidades locais cun orzamento anual non superior a 300.000 €, das que non dependan organismos autónomos, sociedades mercantís ou entidades públicas empresariais.

  Este modelo contable básico utiliza o método de partida simple para a contabilización das operacións, quedando limitadas as operacións obxecto de rexistro ás seguintes:

  • As derivadas da execución dos orzamentos de gastos e ingresos do exercicio en curso (orzamento corrente).
  • As relativas a dereitos e obrigas pendentes, procedentes de orzamentos de exercicios anteriores (orzamentos pechados).
  • Os compromisos de gasto de carácter plurianual a que refírese o artigo 174 do texto refundido dela Lei Reguladorade as Facendas Locais (Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo).
  • As de carácter non orzamentario, tanto de natureza debedora como acredora: debedores e acredores non orzamentarios, así como cobros e pagos pendentes de aplicación definitiva.
  • Os movementos de tesouraría (cobros e pagos), opoñendo excepción os que se realicen con cargo a fondos librados “a xustificar” ou en concepto de “anticipo de caixa fixa”.
  • Todas aquelas que supoñan altas ou baixas no endebedamento da entidad local.
  • As que posibiliten relacionar adecuadamente os ingresos de carácter finalista cos gastos a que débanse afectar.

  A partir das operacións rexistradas na base de datos, a aplicación permite a obtención dos estados que integran a conta da entidad local, para efectos da remisión de información relativa á liquidación dos Orzamentos á Comunidade Autónoma á que pertenza cada entidad local, e da Conta Xeral da entidad local ao Órgano de Control Externo competente.

  Así mesmo, prevé a obtención, en formato XBRL, de acordo con as taxonomías PENLOC e LENLOC, da información solicitada pola Secretaría Xeral de Coordinación Autonómica e Local relativa aos Orzamentos e á súa liquidación e ao esforzo fiscal municipal.

  Descrición Técnica

  A aplicación BÁSICAL admite dúas arquitecturas alternativas: a configuración do tipo Deputación e a configuración do tipo Concello. Na primeira, a aplicación reside na Deputación provincial, á que os entes locais conéctanse por Internet. Na segunda, a aplicación reside nun PC ou nun portátil, podendo dar servizo a varios entes locais. As necesidades de conexión a Internet redúcense á descarga inicial da aplicación, ás súas actualizacións posteriores e aos envíos de información aos OCEX e ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

  Tanto a solicitude de adhesión, como a descarga da aplicación, unha vez rexistrada a entidad local adherida, poden realizarse a través da oficina virtual do portal da Administración orzamentaria en Internet.

  Así mesmo, prevé a obtención, en formato XBRL, de acordo con as taxonomías PENLOC, LENLOC e TRIMLOC, da información solicitada pola Secretaría Xeral de Coordinación Autonómica e Local relativa aos Orzamentos e á súa liquidación e ao esforzo fiscal municipal.

Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Responsable

Ligazóns de intereseSoluciones Relacionadas