Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Sistema d'informació comptable per a les Entitats locals a les quals resulta d'aplicació el model bàsic previst en la nova Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració local

 • Data Posada en Producció:

  01/01/2006

  Descripció Funcional

  La IGAE ha apostat per oferir a les entitats locals a les quals resulta d'aplicació el model comptable bàsic una aplicació informàtica (BÁSICAL) per a la gestió de la seva comptabilitat. Aquest model comptable està previst en l'Ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Bàsic de Comptabilitat Local per a les entitats locals amb un pressupost anual no superior a 300.000 €, de les quals no depenguin organismes autònoms, societats mercantils o entitats públiques empresarials.

  Aquest model comptable bàsic utilitza el mètode de partida simple per a la comptabilització de les operacions, quedant limitades les operacions objecto de registre a les següents:

  • Les derivades de l'execució dels pressupostos de despeses i ingressos de l'exercici en curs (pressupost corrent).
  • Les relatives a drets i obligacions pendents, procedents de pressupostos d'exercicis anteriors (pressupostos tancats).
  • Els compromisos de despesa de caràcter plurianual al fet que es refereix l'article 174 del text refós dela Llei Reguladorade les Hisendes Locals (Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març).
  • Les de caràcter no pressupostari, tant de naturalesa deutora com a creditora: deutors i creditors no pressupostaris, així com cobraments i pagaments pendents d'aplicació definitiva.
  • Els moviments de tresoreria (cobraments i pagaments), excepcionando els que es realitzin amb càrrec a fons lliurats “a justificar” o en concepte de “bestreta de caixa fixa”.
  • Totes aquelles que suposin altes o baixes en l'endeutament de l'entitat local.
  • Les que possibilitin relacionar adequadament els ingressos de caràcter finalista amb les despeses al fet que s'hagin d'afectar.

  A partir de les operacions registrades en la base de dades, l'aplicació permet l'obtenció dels estats que integren el compte de l'entitat local, a l'efecte de la remissió d'informació relativa a la liquidació dels Pressupostos a la Comunitat Autònoma a la qual pertanyi cada entitat local, i del Compte General de l'entitat local a l'Òrgan de Control Extern competent.

  Així mateix, preveu l'obtenció, en format XBRL, d'acord amb les taxonomies PENLOC i LENLOC, de la informació sol·licitada per la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local relativa als Pressupostos i a la seva liquidació i a l'esforç fiscal municipal.

  Descripció Tècnica

  L'aplicació BÁSICAL admet dues arquitectures alternatives: la configuració del tipus Diputació i la configuració del tipus Ajuntament. En la primera, l'aplicació resideix en la Diputació provincial, a la qual els ens locals es connecten per Internet. En la segona, l'aplicació resideix en un PC o en un portàtil, podent donar servei a diversos ens locals. Les necessitats de connexió a Internet es redueixen a la descàrrega inicial de l'aplicació, a les seves actualitzacions posteriors i als enviaments d'informació als OCEX i al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

  Tant la sol·licitud d'adhesió, com la descàrrega de l'aplicació, una vegada registrada l'entitat local adherida, poden realitzar-se a través de l'oficina virtual del portal de l'Administració pressupostària en Internet.

  Així mateix, preveu l'obtenció, en format XBRL, d'acord amb les taxonomies PENLOC, LENLOC i TRIMLOC, de la informació sol·licitada per la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local relativa als Pressupostos i a la seva liquidació i a l'esforç fiscal municipal.

Responsable

Enllaços d'interèsSolucionis Relacionades