Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

IntegraAfirmaNet

 • Descripció Funcional

  Aquesta llibreria està basada en l'add-on Microsoft Web Services Enhancements (WSE) 3.0, i consta d'una sèrie de classes generades a partir dels esquemes XSD i dues classes de servei principals que són les encarregades de generar les peticions i processar les respostes:

  • AfirmaService: és la classe encarregada de realitzar les peticions als serveis web d'@signatura.
  • TsaService: és la classe encarregada de realitzar les peticions als serveis web de Ts@.

  Com a mètodes d'autenticació s'admeten les formes UsernameToken(*) i BinarySecurityToken (aquesta última requereix un certificat X509 amb el qual se signaran les peticions SOAP), addicionalment serà necessari també establir l'identificador d'aplicació donat de alta en els serveis web d'@signatura i Ts@.

  Opcionalment es pot establir el certificat X509 amb el qual el servidor signarà les respostes perquè la llibreria comprovi si la signatura de cada resposta ha estat signada amb aquest certificat, si no s'estableix el certificat la llibreria comprovarà la signatura de les respostes emprant el certificat inclòs en el BinarySecurityToken de les mateixes.

  (*) L'autenticació mitjançant UsernameToken no ha pogut ser verificada.

  Descripció Tècnica

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General
Responsable