accesskey_mod_content

Aproximacións á Lei de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos desde as Administracións

Mediateca: implementación dos conceptos da Web 2.0 no ámbito dos media para un contexto educativo

Autor: José Quirino Vargas Ibáñez
Entidade: Consellería de Educación (Comunidade de Madrid)
A Mediateca Educamadrid, implementou na súa estrutura e funcionalidade conceptos característicos da chamada web 2.0: contorna amigable e sinxela que permite a ususarios non expertos realizar contribucións nos materiais, crear espazos e redes comúns de grupos de interese, compartir as súas propias aprotaciones, determinar a agrupación dos contidos (folksonomías), etc.

O portal de integración e convivencia para os inmigrantes na Comunidade de Madrid

Autor: María Martínez Gonzalez
Entidade: Consellería de Inmigración e Cooperación da Comunidade de Madrid
Centralizar toda a información de carácter xeral e de interese en materia de inmigración: Buscador, Noticias, Informes, AccesosDirectos, Mapa de Recursos para a inmigración, etc. . Proporcionar información personalizada sobre os servizos de formación, asesoramento xurídico, orientacióne inserción laboral.

HERMES: Sistema de xestión de Suxestións e Queixas da Comunidade de Madrid

Autor: Anxo Conde Gómez
Entidade: Vicepresidencia Segunda e Consellería de Xustiza e Administracións Públicas. Dirección xeral
A Comunidade de Madrid puxo en marcha un novo proxecto para o desenvolvemento dun Sistema de Xestión de Suxestións e Queixas, co fin de ofrecer aos cidadáns un servizo cada día máis eficaz e eficiente que redunde nunha maior calidade de atención.

Plan de calidade e administración electrónica

Autor: Elena Fernández Aguirre
Entidade: Consellería de Educación, universidades, cultura e deportes
Desenvolvemento do plan de calidade e administración electrónica

Acceso da cidadanía á administración electrónica fronte á atención presencial: un caso práctico

Autor: José Navarrete Mercado
Entidade: Delegación Provincial de Xaén da Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Andalucía
A estratexia seguida polo Servizo de Relacións co Contribuínte da Delegación Provincial de Xaén da Consellería de Economía e Facenda xunto coas accións implementadas nestes últimos anos fixo posible incorporar as novas tecnoloxías ao funcionamento interno do Servizo e fundamentalmente á asistencia do contribuínte

Interoperabilidade entre o Servizo Canario de Emprego e as súas Entidades Colaboradoras

Autor: Daniel González Morais
Entidade: Servizo Canario de Emprego
Desenvolvo un sistema de interoperabilidade entre o Servizo Canario de Emprego e as entidades colaboradoras definindo os niveis de interoperabilidade organizativa, semántica e técnica. Desde o punto de vista tecnolóxico, a solución baséase no uso de Servizos Web no marco dunha arquitectura orientada a servizos (SOA) e na utilización dun Enterprise Service Bus (ESB).

A Administración Electrónica na Xestión de Centros Educativos e na prestación de Servizos Avanzados á Comunidade Educativa

Autor: María Luz Osorio Teva
Organismo: Consellería de Inmigración e Cooperación da Comunidade de Madrid
A Consellería de Educación atópase nunha posición de saída privilexiada para alcanzar en tempo e forma os obxectivos marcados pola Lei 11/2007, xa que a implantación do Modelo Integrado de Xestión e de Provisión de Servizos Avanzados conformado polos sistemas Séneca, Pasen e Secretaría Virtual, constitúe unha sólida base para a construción da oferta de AE da Consellería.

Aproximación á aplicación da Leyt 11/2007 de acceso electrónico dos cidadáns á xestión dos recursos administrativos da Consellería de Educación da Xunta de andalucía (eMINERVA)

Autor: Juan Almorza Daza
Organismo: Consellería de Educación-Xunta de Andalucía
O Sistema Minerva automatiza e integra o seguimento e execución dos Recursos e Sentenzas da Consellería de Educación. A evolución de Minerva consiste na súa adaptación para a aplicación ao seguimento e xestión dos recursos administrativos da Lei 11/2007 de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, con base nas plataformas corporativas da Xunta de Andalucía.

e-Xunta. O roadmap da nova administración electrónica da Xunta de Galicia.

Autor: Jorge Remuiñán Suárez
Entidade: Xunta de Galicia
De face a mellorar o servizo que a Xunta ofrece aos cidadáns e prever a adopción das obrigas da Lei 11/2007 era obrigada a adopción dunha nova "Enterprise architecture". Este artigo responde á pregunta onde quere estar a organización? (modelo "to be") e enuncia as iniciativas máis significativas adoptadas para ese efecto.

eLos retos do 2010 (EEES e LAECSP): A perspectiva da xestión universitaria.

Autor: Juan Camarillo Casado
Entidade: Universidade de Sevilla - Servizo de Informatica e Comunicacións
O proxecto nace ante a necesidade de ofrecer un mellor servizo á nosa comunidade universitaria a través do uso e máximo aproveitamento das tecnoloxías da información e comunicación. Estas tecnoloxías constitúen unha ferramenta indispensable para atender a redución e simplificación dos trámites administrativos aos que ven obrigados na súa relación cotiá coa Universidade.

A evolución de SOROLLA para a tramitación electrónica na xestión económico orzamentaria

Autor: Manuel Lucas Alonso
Entidade: Intervención Xeral da Administración do Estado
A comunicación explica a evolución do Sistema de información SOROLLA para a súa adaptación ao procedemento de fiscalización electrónica, mellorando sensiblemente a interface de usuario como consecuencia da utilización de servizos web para o envío e recepción de documentos electrónicos entre os Centros xestores do gasto e as Intervencións delegadas.

Calidade do Aire da Comunidade de Madrid

Autor: Ricardo Vargas López
Entidade: Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio da Comunidade de Madrid
A renovación dos contidos en materia de calidade do aire da páxina web da Comunidade de Madrid responde á necesidade de ampliar a información ofrecida ao cidadán, mellorar o seu contido e facilitar o acceso á mesma, todo iso no marco da Lei 27/2006.

Publicación electrónica do Boletín Oficial e do Taboleiro de edictos delAyuntamientode Madrid

Autor: María Mercedes Lozano Quirce
Entidade: Ou.A. Informática do Concello de Madrid
Ao longo da comunicación móstrase, en diferentes apartados, o punto de partida, os obxectivos específicos, o deseño e implementación, xunto coas actividades relativas á xestión do cambio para a implantación dos novos procedementos asociados á publicación electrónica, para concluír coa posta en marcha e resultados obtidos.

Padrón Municipal de habitantes do Concello de Madrid (ePOB)

Autor: Antonio Paso da Torre
Entidade: Ou.A. Informática do Ayuntamientod de Madrid
O Concello de Madrid puxo en marcha unha nova aplicación deseñada como servizo para a xestión do Padrón Municipal de Habitantes e Censo Electoral cunha ampla porcentaxe da súa construción dirixido cara á interrelación con outros sistemas de información e outras administracións, dentro do enfoque integral de Administración electrónica.

Aproximacións á Lei de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos desde as Entidades locais

Autor: Jaime Moura Fernández de Marcos
Entidade: Administración
Esta comunicación pretende dar unha visión na contorna local da figura do Defensor do usuario da Administración electrónica definida no artigo 7 da Lei 11/2007 de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos. Para iso, abórdase inicialmente a súa formulación na Administración do Estado para logo trasladalo á contorna local.

Goberno electrónico na Deputación de Tarragona

Autor: Fabián Torres Suárez
Entidade: Steria Ibérica
A Deputación de Tarragona decidiu abordar un ambicioso proxecto de modernización da súa xestión. Isto permitiralle mellorar, sen ningunha dúbida, a atención prestada aos cidadáns a través das entidades locais, que son as que en definitiva teñen o trato máis próximo cos cidadáns.