accesskey_mod_content

Leis e normas básicas en administración electrónica

Leis e normativa xurídica que constitúen as bases do desenvolvemento da materia de administración electrónica en España.

 • Compleméntase coa páxina de: Cronoloxía de leis e normas reguladoras de ámbito estatal 

Procedemento administrativo electrónico

Real Decreto 203/2021, do 30 de marzo, polo que se aproba o Regulamento de actuación e funcionamento do sector público por medios electrónicos

31 marzo 2021

BOE: núm. 77, de 31/03/2021

Ver en PAe: Ferramentas da SGAD relacionadas coa implantación das leis: Lei 39/2015, do 1 de outubro - Lei 40/2015, do 1 de outubro,

 • Leis 39 e 40
 • Cooperación interadministrativa
 • Servizos electrónicos
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Cidadán
 • Interoperabilidade
 • Seguridade
 • Accesibilidade

Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

02 outubro 2015

BOE: núm. 236, de 02/10/2015

 • Cidadán
 • Servizos electrónicos
 • Identidade e Firma electrónica
 • Accesibilidade
 • Interoperabilidade
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Leis 39 e 40

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público

02 outubro 2015

BOE: núm. 236, de 02/10/2015

 • Cooperación interadministrativa
 • Identidade e Firma electrónica
 • Servizos electrónicos
 • Centro de Transferencia de Tecnoloxía
 • Interoperabilidade
 • Seguridade
 • Contratación
 • Leis 39 e 40

Real Decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica

29 xaneiro 2010

BOE: núm. 25, de 29/01/2010

 • Servizos electrónicos
 • Seguridade

Real Decreto 4/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da Administración Electrónica

29 xaneiro 2010

BOE: núm. 25 de 29/01/2010

 • Servizos electrónicos
 • Interoperabilidade

Real Decreto 1671/2009, do 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de Acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Público [Disposición derrogada]

18 novembro 2009

BOE: núm. 278 de 18/11/2009

 • Servizos electrónicos
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Interoperabilidade

Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos [Disposición derrogada]

23 xuño 2007

BOE núm. 150 de 23/06/2007

 • Servizos electrónicos
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Interoperabilidade
 • Accesibilidade
 • Goberno aberto
 • Seguridade
 • Leis 39 e 40

Normas Técnicas de Interoperabilidade

O Esquema Nacional de Interoperabilidade (ENI): Real Decreto 4/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da administración electrónica(Abre en nova xanela) establece a serie de Normas Técnicas de Interoperabilidade que son de obrigado cumprimento polas AA.PP. e que desenvolven aspectos concretos da interoperabilidade entre as AA.PP. e cos cidadáns.

NTI de Modelo de Datos para o intercambio de asentos entre as entidades rexistrais (SICRES 4.0)]

10 agosto 2021

Resolución do 22 de xullo de 2021, da Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial (SEDIA), pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Modelo de Datos para o intercambio de asentos entre as entidades rexistrais (SICRES 4.0). BOE: núm. 190, de 10/08/2021

 • Interoperabilidade

NTI de Política de firma e selo electrónicos e de certificados da administración

03 novembro 2016

Resolución do 27 de outubro de 2016, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Política de Firma e Selo Electrónicos e de Certificados da Administración. BOE: núm. 266, de 03/11/2016 (Sección III)

 • Interoperabilidade
 • Identidade e Firma electrónica

NTI de Catálogo de estándares

31 outubro 2012

Resolución do 3 de outubro de 2012, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Catálogo de estándares. BOE núm. 262 de 31/10/2012 (Sección III)

 • Interoperabilidade

NTI de Documento electrónico

30 xullo 2011

Resolución do 19 de xullo de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Documento Electrónico. BOE: núm. 182 de 30/07/2011 (Sección III)

 • Interoperabilidade

NTI de Dixitalización de documentos

30 xullo 2011

Resolución do 19 de xullo de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Dixitalización de Documentos. BOE: núm. 182 de 30/07/2011 (Sección III)

 • Interoperabilidade

NTI de Expediente electrónico

30 xullo 2011

Resolución do 19 de xullo de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Expediente Electrónico. BOE: núm. 182 de 30/07/2011 (Sección III)

 • Interoperabilidade

NTI de Protocolos de intermediación de datos

26 xullo 2012

Resolución do 28 de xuño de 2012, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Protocolos de intermediación de datos. BOE núm. 178 de 26/07/2012 (Sección III)

 • Interoperabilidade

NTI de Relación de modelos de datos

26 xullo 2012

Resolución do 28 de xuño de 2012, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Relación de modelos de datos. BOE núm. 178 de 26/07/2012 (Sección III)

 • Interoperabilidade

NTI de Política de xestión de documentos electrónicos

26 xullo 2012

Resolución do 28 de xuño de 2012, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Política de xestión de documentos electrónicos. BOE núm 178 de 26/07/2012 (Sección III)

 • Interoperabilidade

NTI de Requisitos de conexión á rede de comunicacións das AAPP españolas

30 xullo 2011

Resolución do 19 de xullo de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Requisitos de conexión á rede de comunicacións das Administracións Públicas españolas. (Rede SARA). BOE: 30/07/2011 ( Sección III)

 • Interoperabilidade

NTI de Procedementos de copiado auténtico e conversión entre documentos electrónicos

30 xullo 2011

Resolución do 19 de xullo de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Procedementos de copiado auténtico e conversión entre documentos electrónicos. BOE: núm. 182 de 30/07/2011 (Sección III)

 • Interoperabilidade

NTI de Modelo de datos para o intercambio de asentos entre as entidades rexistrais (SICRES 3.0)

30 xullo 2011

Resolución do 19 de xullo de 2011, da Secretaría de Estado para a Función Pública, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Modelo de Datos para o Intercambio de asentos entre as entidades rexistrais (Sicres 3.0). BOE: núm. 182 de 30/07/2011 (Sección III)

 • NOTA: Derrógase, con efectos desde o 10 de agosto de 2022, por Resolución do 22 de xullo de 2021 (BOE núm. 190, de 10/08/2021) (Ref. BOE-A-2021-13749)(Abre en nova xanela) .
 • Interoperabilidade

NTI de Reutilización de recursos da información

04 marzo 2013

Resolución do 19 de febreiro de 2013, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se aproba a Norma Técnica de Interoperabilidade de Reutilización de recursos da información. BOE núm. 54 de 04/03/2013 (Sección III)

 • Interoperabilidade
 • Goberno aberto

Estrutura organizativa: Órganos responsables da administración electrónica

Real Decreto 403/2020, do 25 de febreiro, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital

27 febreiro 2020

BOE: núm. 50, de 27/02/2020

 • NOTA: Artigo 8. Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial. [..] "impulso da dixitalización do sector público e a coordinación e cooperación interministerial e con outras Administracións Públicas respecto de ditas materias, sen prexuízo das competencias atribuídas a outros departamentos ministeriais".

 • Artigo 9. Secretaría Xeral de Administración Dixital. [...] "competencias atribuídas ao Departamento en materia de transformación dixital da administración, incluíndo o desenvolvemento técnico e aplicación das Leis 39/2015, de o 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, e 40/2015, de o 1 de outubro, e a súa normativa regulamentaria, no que concirne á actuación e funcionamento do sector público por medios electrónicos". Conta coas seguintes Subdireccións Xerais: Subdirección Xeral de Planificación e Gobernación da Administración Dixital ; Subdirección Xeral de Impulso da Dixitalización da Administración ; Subdirección Xeral de Infraestruturas e Operacións ; Subdirección Xeral de Servizos Dixitais para a Xestión ; Subdirección Xeral de Orzamentos e Contratación TIC ; Gabinete Técnico, con nivel orgánico de Subdirección Xeral e División de Planificación e Coordinación de Ciberseguridade.

 • NOTA: o Real Decreto 147/2021, do 9 de marzo,(Abre en nova xanela) (BOE núm. 59 do 10 de marzo de 2021) modifica o art. 8 e engade o art. 9 bis creando unha: Dirección Xeral de Dixitalización e Intelixencia Artificial (IA), que dependerá directamente da Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial.

 • Servizos electrónicos

Real Decreto 139/2020, do 28 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais

29 xaneiro 2020

BOE: núm. 25, de 29/01/2020

 • Servizos electrónicos
 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Cooperación interadministrativa
 • Desenvolvemento de Sistemas

Real Decreto 806/2014, do 19 de setembro, sobre organización e instrumentos operativos das tecnoloxías da información e as comunicacións na Administración Xeral do Estado e os seus Organismos Públicos.

26 setembro 2014

BOE: núm. 234, de 26/09/2014

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa

Real Decreto 802/2014, do 19 de setembro, polo que se modifican o Real Decreto 390/1998, do 13 de marzo, [...] a estrutura orgánica básica do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas e o Real Decreto 696/2013, do 20 de setembro, de modificación do anterior.

26 setembro 2014

BOE: núm. 234, de 26/09/2014

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos

Real Decreto 806/2014, do 19 de setembro, sobre organización e instrumentos operativos das tecnoloxías da información e as comunicacións na Administración Xeral do Estado e os seus Organismos Públicos.

26 setembro 2014

BOE: núm. 234, de 26/09/2014

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa

Identificación, firma electrónica e representación

Orde ISM/189/2021, do 3 de marzo, [Rexistro electrónico de apoderamentos da Seguridade Social]

03 maio 2021

Orde ISM/189/2021, do 3 de marzo, pola que se regula o Rexistro electrónico de apoderamentos da Seguridade Social. BOE: núm. 55, de 05/03/2021

 • Servizos electrónicos
 • Cidadán
 • Identidade e Firma electrónica

Lei 6/2020, do 11 de novembro, reguladora de determinados aspectos dos servizos electrónicos de confianza

12 novembro 2020

BOE: núm. 298, de 12/11/2020

O obxectivo da presente Lei é complementar o Regulamento (UE) 910/2014 naqueles aspectos que este non harmonizou e que se deixan ao criterio dos Estados membros. Por tanto, a Lei abstense de reproducir as previsións do Regulamento.

 • Identidade e Firma electrónica

MINHAFP. Resolución SGAD, do 14 de xullo 2017, [condicións de uso de firma electrónica non criptográfica]

18 xullo 2017

Resolución do 14 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD), pola que se establecen as condicións de uso de firma electrónica non criptográfica, nas relacións dos interesados cos órganos administrativos da Administración Xeral do Estado e os seus organismos públicos. BOE: núm.170, do 18 de xullo de 2017

 • NOTA: Cita Regulamento (UE) 910/2014, do 23 de xullo, do Parlamento Europeo e do Consello, do 23 de xullo de 2014, relativo á identificación electrónica e os servizos de confianza para as transaccións electrónicas no mercado interior e pola que se derroga a Directiva 1999/93/CE (Ref. DOUE-L-2014-81822(Abre en nova xanela) ).

 • Identidade e Firma electrónica

Orde HFP/633/2017, do 28 de xuño, [modelos de poderes inscribibles Rexistro Electrónico de Apoderamentos]

04 xullo 2017

Orde HFP/633/2017, do 28 de xuño, pola que se aproban os modelos de poderes inscribibles no Rexistro Electrónico de Apoderamentos da Administración Xeral do Estado e no rexistro electrónico de apoderamentos das Entidades locais e establécense os sistemas de firma válidos para realizar os apoderamentos apud acta a través de medios electrónicos. BOE: núm.158, de 04/07/2017

 • NOTA: De conformidade co artigo 6, da Lei 39/2015, do 1 de outubro, (Abre en nova xanela) apróbanse, con carácter básico, os modelos de poderes inscribibles, distinguindo se permiten a actuación ante todas as Administracións, ante a Administración Xeral do Estado ou ante as Entidades locais. Finalmente, inclúese un modelo de revogación dos poderes outorgados.

 • Derroga o Anexos I, II e III da Orde HAP/1637/2012, do 5 de xullo, (Abre en nova xanela) pola que se regula o Rexistro Electrónico de Apoderamentos (BOE 25/07/2017). A presente Orde entrará en vigor o 2 de xaneiro de 2018.

 • Ver en CTT: Rexistro Electrónico de Apoderamentos (REA)

 • Identidade e Firma electrónica
 • Servizos electrónicos

Orde PRE/1838/2014, do 8 de outubro, [Plataforma Cl@ve]

09 outubro 2014

Orde PRE/1838/2014, do 8 de outubro, pola que se publica o Acordo de Consello de Ministros, do 19 de setembro de 2014, polo que se aproba Cl@ve, a plataforma común do Sector Público Administrativo Estatal para a identificación, autenticación e firma electrónica mediante o uso de claves concertadas. BOE: núm. 245, de 09/10/2014

 • NOTA: Portal de información sobre o funcionamento de Cl@ve: http://clave.gob.es(Abre en nova xanela)

 • Prescricións ténicas para o sistema Cl@ve: Resolución do 14 de decembro de 2015 (Ref. BOE-A-2015-14215 ).

 • Identidade e Firma electrónica
 • Servizos electrónicos
 • Seguridade
 • Cidadán

Orde HAP/7/2014, do 8 de xaneiro, [Rexistro de funcionarios habilitados para a identificación de cidadáns]

15 xaneiro 2014

Orde HAP/7/2014, do 8 de xaneiro, pola que se regula o Rexistro de funcionarios habilitados para a identificación e autenticación de cidadáns no ámbito da Administración Xeral do Estado e os seus organismos públicos vinculados ou dependentes. BOE núm. 13, de 15/01/2014

 • Identidade e Firma electrónica
 • Cidadán

MINHAP [publicación do Acordo de de aprobación da Política de Firma Electrónica e de Certificados da Administración Xeral do Estado]

13 decembro 2012

Resolución do 29 de novembro de 2012, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se publica o Acordo de aprobación da Política de Firma Electrónica e de Certificados da Administración Xeral do Estado e anúnciase a súa publicación na sede correspondente.- BOE-A-2012-15066(Abre en nova xanela) BOE núm. 299 de 13/12/2012 (Sección III) 

 • Identidade e Firma electrónica
 • Servizos electrónicos

Orde HAP/1637/2012, do 5 de xullo, [Rexistro Electrónico de Apoderamentos]

25 xullo 2012

Orde HAP/1637/2012, do 5 de xullo, pola que se regula o Rexistro Electrónico de Apoderamentos. BOE: núm. 177, de 25/07/2012

 • De conformidade co artigo 6, da Lei 39/2015, do 1 de outubro, (Abre en nova xanela)

 • Este rexistro regúlase no artigo 15 do R.D. 1671/2009(Abre en nova xanela) para facer constar e xestionar as representacións que os interesados outorguen a terceiros co fin de que estes poidan actuar no seu nome de forma electrónica ante a Administración Xeral do Estado e/ou os seus organismos públicos vinculados ou dependentes..

 • Derróganse o anexos I, II e III na Orde HFP/633/2017, do 28 de xuño(Abre en nova xanela) ,(BOE 04/07/2017)  pola que se aproban os modelos de poderes inscribibles no Rexistro Electrónico de Apoderamentos da AGE e no rexistro electrónico de apoderamentos das Entidades locais[..]

 • NOTA: Ver en CTT:  Rexistro Electrónico de Apoderamentos (REA) (Abre en nova xanela)

 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa
 • Leis 39 e 40
 • Identidade e Firma electrónica

Lei 59/2003, do 19 de decembro, de firma electrónica DISPOSICIÓN DERROGADA

20 decembro 2003

Publicado en BOE: núm. 304 de 20/12/2003

 • Identidade e Firma electrónica

Notificación Electrónica

Orde PRE/878/2010, do 5 de abril, pola que se establece o réxime do sistema de enderezo electrónico habilitado previsto no artigo 38.2 do Real Decreto 1671/2009, do 6 de novembro

12 abril 2010

BOE: núm. 88 de 12/04/2010

 • Cidadán
 • Servizos electrónicos

Sistema de Verificación de datos

Punto de Acceso Xeral (PAG) da Administración Xeral do Estado e Punto de Acceso Xeral da Administración de Xustiza

Orde JUS/1126/2015, do 10 de xuño, [Punto de Acceso Xeral da Administración de Xustiza]

16 xuño 2015

Orde JUS/1126/2015, do 10 de xuño, pola que se crea a sede xudicial electrónica correspondente ao ámbito territorial do Ministerio de Xustiza. BOE: Núm. 143, de 16/06/2015

 • NOTA: O enderezo electrónico de referencia de a Sede Xudicial Electrónica será:  https://sedejudicial.xustiza.es(Abre en nova xanela)
  Nela existirase un acceso a sedes e subsedes xudiciais electrónicas a través do denominado Punto de Acceso Xeral da Administración de Xustiza.

 • Cidadán
 • Empresa
 • Servizos electrónicos
 • Goberno aberto
 • Cooperación interadministrativa

Orde HAP/1949/2014, do 13 de outubro, pola que se regula o Punto de Acceso Xeral da Administración Xeral do Estado e créase a súa sede electrónica

27 outubro 2014

BOE: núm. 260, de 27/10/2014

 • Cidadán
 • Empresa
 • Servizos electrónicos
 • Goberno aberto
 • Infraestruturas e servizos comúns

Rexistro Electrónico Xeneral da AGE

Orde HAP/566/2013, do 8 de abril, pola que se regula o Rexistro Electrónico Común

12 abril 2013

BOE: Núm. 88, de 12/04/2013. [Rexistro Electrónico Común da AGE]

Ver en CTT:

 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa
 • Leis 39 e 40

Accesibilidade

Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público

19 setembro 2018

BOE: núm. 227, de 19/09/2018

 • Accesibilidade

Real Decreto 1494/2007, do 12 de novembro, polo que se aproba o Regulamento sobre as condicións básicas para o acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos relacionados coa sociedade da información e medios de comunicación social

21 novembro 2007

BOE: núm 279 de 21/11/2007

 • NOTA: O obxecto deste regulamento é establecer os criterios e as condicións que se consideran básicos para garantir o acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos da sociedade da información e de calquera medio de comunicación social, de acordo con os principios de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal.

 • Derróganse os arts. 5, 6 e 7 e modifícase o art. 9, por Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público (BOE núm 227, de 19/09/2018)(Abre en nova xanela)

 • Accesibilidade

Imaxe institucional

Guía de Comunicación Dixital para a Administración Xeral do Estado

02 abril 2013

Resolución do 21 de marzo de 2013, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se aproba a Guía de Comunicación Dixital para a Administración Xeral do Estado. BOE: núm. 79 de 02/04/2013 (Sección III) e Corrección en BOE núm. 90 de 15/04/2013)

 • Accesibilidade
 • Cidadán

Orde TAP/953/2011, do 12 de abril, [Imaxe promocional da Administración Electrónica]

09 abril 2011

Orde TAP/953/2011, do 12 de abril, pola que se aproba a nova imaxe promocional das actividades de administración electrónica e establécense criterios para a súa utilización. BOE núm. 93 de 19/4/2011

 • NOTA: Aprobación da imaxe promocional das actividades da administración electrónica, para construír unha imaxe que identificase de face o cidadán as actividades que a Administración Xeral do Estado realiza no ámbito da administración electrónica.
  Establece o símbolo da imaxe promocional da Administración Electrónica que xunto co manual estarán dispoñibles no Portal de Imaxe Institucional (espazo do portal Funciona(Abre en nova xanela) accesible a través da Rede Sara(Abre en nova xanela) ).

 • DERROGA a anterior: Orde APU/959/2003, do 11 de abril(Abre en nova xanela)

 • Accesibilidade
 • Cidadán

Real Decreto 1465/1999, do 17 de setembro, polo que se establecen criterios de imaxe institucional e regúlase a produción documental e o material impreso da Administración Xeral do Estado.

25 setembro 1999

BOE: núm. 230 de 25/09/1999

Regúlanse criterios que facilitan a identificación por parte dos cidadáns dos elementos que conforman a Administración Xeral do Estado, a normalización e racionalización do material utilizado pola Administración na súa actuación, a utilización de linguas cooficiais, publicacións, publicidade institucional e utilización doutros soportes.

 • Accesibilidade
 • Cidadán

Factura Electrónica

Orde HAP/1074/2014, do 24 de xuño, [Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da AGE: FACe]

24 xuño 2014

Orde HAP/1074/2014, do 24 de xuño, pola que se regulan as condicións técnicas e funcionais que debe reunir o Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas. BOE: núm. 154, de 25/06/2014

 • Servizos electrónicos
 • Empresa
 • Cooperación interadministrativa

Orde HAP/492/2014, do 27 de marzo, [RCF Rexistro Contable de Facturas]

29 marzo 2014

Orde HAP/492/2014, do 27 de marzo, pola que se regulan os requisitos funcionais e técnicos do rexistro contable de facturas das entidades do ámbito de aplicación da Lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público. BOE: núm. 77, de 29/03/2014

 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa

Lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da Factura Electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público

28 decembro 2013

BOE: núm. 311, de 28/12/2013.

 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa

Orde PRE/2794/2011, do 5 de outubro, [Factura electrónica]

18 outubro 2011

Orde PRE/2794/2011, do 5 de outubro, Ministerio da Presidencia, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros, do 19 de outubro de 2011, polo que se determina o marco de exercicio de as competencias estatais en materia de factura electrónica, créase o Foro Nacional Multilateral sobre facturación electrónica e impúlsase o Servizo Central de Xestión da Facturación Electrónica no ámbito da Administración Xeral do Estado.
BOE núm. 251 de 18/10/2011 (Sección III)

 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa
 • Empresa

Seguridade • Protección de datos

Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais

06 decembro 2018

BOE: núm. 294, de 06/12/2018

 • Seguridade

Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril, [Regulamento Xeral de Protección de datos (RGPD)]

04 maio 2016

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Abre en nova xanela) (Regulamento Xeral de Protección de Datos).

 • Seguridade

Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (LOPD)

19 xaneiro 2008

BOE: núm. 17, de 19/01/2008

 • Cidadán
 • Empresa
 • Seguridade

Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD)

24 decembro 1999

BOE: núm. 298 de 24/12/1999

 • Cidadán
 • Empresa
 • Seguridade

Seguridade • Instrucións técnicas de seguridade

Resolución do 13 de abril de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se aproba a Instrución Técnica de Seguridade de Notificación de Incidentes de Seguridade.

19 abril 2018

BOE: núm. 95, de 19/04/2018 (Sección III)

 • Seguridade

Resolución do 27 de marzo de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se aproba a Instrución Técnica de Seguridade de Auditoría da Seguridade dos Sistemas de Información

03 abril 2018

BOE: núm. 81, de 03/04/2018 (Sección III)

 • Seguridade

Resolución do 7 de outubro de 2016, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se aproba a Instrución Técnica de Seguridade de Informe do Estado da Seguridade.

02 novembro 2016

BOE: núm. 265, de 02/11/2016 (Sección III)

 • Seguridade
 • Leis 39 e 40

Resolución do 13 de outubro de 2016, da Secretaría de Estado de Administracións Públicas, pola que se aproba a Instrución Técnica de Seguridade de conformidade co Esquema Nacional de Seguridade

02 novembro 2016

BOE: núm. 265, de 02/11/2016 (Sección III)

 • Seguridade
 • Leis 39 e 40

Seguridade • Ciberseguridade • Sector público

Real Decreto 43/2021, do 26 de xaneiro, polo que se desenvolve o Real Decreto-lei 12/2018, do 7 de setembro, de seguridade das redes e sistemas de información

28 xaneiro 2021

BOE: num. 24, de 28/01/2021

 • Seguridade

Real Decreto-lei 14/2019, do 31 de outubro, polo que se adoptan medidas urxentes por razóns de seguridade pública en materia de administración dixital, contratación do sector público e telecomunicacións

05 novembro 2019

BOE: núm. 266, de 05/11/2019

 • Seguridade
 • Leis 39 e 40

Orde PCI/487/2019, do 26 de abril, pola que se publica a Estratexia Nacional de Ciberseguridade 2019, aprobada polo Consello de Seguridade Nacional

30 abril 2019

BOE: núm. 103, de 30/04/2019

 • Seguridade

Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Igualdade. Resolución do 27 de decembro de 2018, da Subsecretaría

01 xaneiro 2019

BOE: núm. 1, de 01/01/ 2019 (Sección III)

Resolución do 27 de decembro de 2018, da Subsecretaría (do Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Igualdade), pola que se publica o Convenio en materia de ciberseguridade entre o Ministerio de Política Territorial e Función Pública e o Centro Nacional de Intelixencia.

 • NOTA: Constituirase un Centro de Operacións de Ciberseguridade para o Ministerio de Política Territorial e Función Pública (MPTFP), que operará como unha extensión do futuro Centro de Operacións de Ciberseguridade da Administración Xeral do Estado (futuro SOC da AGE(Abre en nova xanela) )  –Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD) e Centro Criptolóxico Nacional (CCN)–

 • Seguridade

Real Decreto-lei 12/2018, do 7 de setembro, de seguridade das redes e sistemas de información

08 setembro 2018

BOE: núm. 218, de 08/09/2018

 • NOTA: Resolución do 20 de setembro de 2018, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de Validación do Real Decreto-lei 12/2018, do 7 de setembro, de seguridade das redes e sistemas de información. BOE nº 236 de 29/09/2018(Abre en nova xanela)

 • O obxecto do Real Decreto é “regular a seguridade das redes e sistemas de información utilizados para a provisión dos servizos esenciais e dos servizos dixitais, e establecer un sistema de notificación de incidentes”, á vez que “establece un marco institucional para a coordinación entre autoridades competentes e cos órganos de cooperación relevantes no ámbito comunitario”.

 • O texto sinala ao CCN-CERT(Abre en nova xanela) , do Centro Criptolóxico Nacional, como o Equipo de Resposta a Incidentes de Seguridade (CSIRT) de referencia para o Sector público e como o coordinador nacional da resposta técnica nos supostos de especial gravidade e que requiran un nivel de coordinación superior.

 • Con este Real Decreto-lei incorpórase ao ordenamento xurídico español a Directiva (UE) 2016/1148 do Parlamento Europeo e do Consello, do 6 de xullo de 2016(Abre en nova xanela) , máis coñecida como Directiva NIS, que busca identificar os sectores nos que se debe garantir a protección das redes e sistemas de información e establecer as esixencias de notificación de ciberincidentes.

 •  Dítase de conformidade, sobre obrigas de seguridade para os operadores de servizos dixitais e xestión de incidentes de seguridade: Real Decreto 43/2021, do 26 de xaneiro, (Ref. BOE-A-2021-1192(Abre en nova xanela) )

 • Seguridade