Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Oficina de Registre Virtual (ORVE)

 • Descripció Funcional

   

  MOTIVACIÓ:

  La complexitat administrativa d'Espanya fan que el ciutadà tinga la necessitat de relacionar-se amb diferents Administracions Públiques en funció de la competència que tinguen.

  Es calcula que a Espanya hi ha més de 20.000 oficines de registre de les diverses Administracions Públiques. Este escenari produïx gran complexitat estructural i dispersió competencial en el servici públic, addicionalment suposava sobrecostos i impacte en la qualitat de vida dels ciutadans.

  Fa uns anys, no era infreqüent que el ciutadà que volia presentar un document cap a un organisme no municipal primer esbrinava, en molts casos, quin era el registre competent al que presentar la seua sol·licitud i es desplaçava físicament per a fer la presentació documental en aquest registre. I viceversa, també no era estrany la presentació en llocs allunyats el que podia suposar, per exemple, l'evasió d'una obligació fiscal per superar els terminis de resolució.

  Els registres locals de petit poblacions tenien un escàs grau de informatització, així com menys possibilitats pressupostàries per a impulsar-ho, la qual cosa solia impossibilitar la remissió telemàtica a altres Administracions, Institucions o Organismes, en el marc de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat.

  A més dels gastos i inconvenients per al ciutadà exposats anteriorment, es repercutien importants gastos per a l'Administració, derivats principalment del maneig i reexpedició de documentació en paper. La documentació s'ensobrava i s'enviava a l'Administració competent, que podia estar a diversos centenars de quilòmetres el que implicava retards importants i costos per ineficiència. Atés que a voltes les competències són disperses, es realitzaven a més reexpedicions entre les diverses Administracions contribuint a eixos retards i costos.

  L'OFICINA DE REGISTRE VIRTUAL (ORVE)

  Per a donar resposta a estes necessitats de millora i eficiència de la Administració Pública i servici al ciutadà, es posa a la disposició de les Administracions Públiques el servici comú de registre ORVE.

  ORVE és un servici d'administració electrònica en el núvol oferit a les Administracions Públiques, que proporciona una solució de registre completa que permet gestionar les Oficines de Registre d'entrada/eixida d'una Administració, proporcionant el seu propi llibre de registre.

  Estos enviaments s'anoten en el llibre del Registre Electrònic General de l'AGE (REGAGE) amb plena validesa jurídica segons la llei 39/2015 i es transmeten a la destinació a través del Sistema d'Interconnexió de Registres, amb un format i estructura de dades conforme a la Norma Tècnica d'Interoperabilitat SICRES 3.0.

  La documentació en paper es retorna al ciutadà i no es custodia, ni arxiva, ni reenvía, solament es reenvía la imatge dels documents. És a dir, s'elimina el paper en les oficines de registre i atenció al ciutadà, que són la porta d'entrada a l'Administració.

  REQUISITS:

  ORVE és un servici en el núvol i no requerix tasques d'instal·lació ni manteniment per part de l'organisme interessat. No obstant açò, l'organisme usuari ha de: 

  - Estar adherit a acord o conveni de col·laboració per a l'ús del servici. 

  - Disposar de connexió a Internet o Xarxa SARA en els PCs de les oficines de registre.

  - Disposar de certificat digital vàlid per als seus usuaris (necessari per a accedir a ORVE i per a firmar la documentació).

  - Disposar d'equipament per a digitalitzar la documentació.

  - Traslladar i complir procediments de digitalització i ús de les oficines integrades en el Sistema d'Interconnexió de Registres.

   

  RECURSOS RELACIONATS

  LLIBRE DEL REGISTRE ELECTRÒNIC GENERAL DE L'AGE (REGAGE) - Is el llibre del Registre Electrònic General de l'Administració General de l'Estat (AGE). En aquest llibre s'anotaran les anotacions registrals d'Entrada o Eixida en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents, tal com s'establix en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  SISTEMA D'INTERCONNEXIÓ DE REGISTRES (SIR): És la infraestructura de les Administracions Públiques que permet l'intercanvi de registres, independentment de les aplicacions de registre que s'utilitzen. ORVE és una aplicació que s'interconnecta amb SIR.

  DIRECTORI COMÚ (DIR3): Directori Comú d'unitats i oficines de les Administracions Públiques. Per a poder operar amb ORVE, les oficines i les unitats usuàries han d'estar donades de alta en este sistema.

  SICRES 3.0 - Norma Tècnica d'Interoperabilitat que estabece el model de dades i funcional dels seients registrals. ORVE és una ferramenta certificada amb esta normativa.

  GESTIÓ INTERGRADA DE REGISTRES (GEISER): Servici en el núvol que oferix funcionalitats completes de registre, ampliant les oferides per ORVE.

  Descripció Tècnica

Responsable