accesskey_mod_content

Avís Legal

Avís legalEl lloc web http://administracionelectronica.gob.es és un domini en internet de la titularitat de la Secretaria General d'Administració Digital del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, Mª de Molina, 50. 28071 Madrid.


Aquest avís legal arreplega les condicions generals que regeixen l'accés i l'ús del present assetge web, del que és titular l'Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de el  Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques(Obri en nova finestra) .

L'ús de l'assetge web implica l'expressa i plena acceptació de les presents condicions generals en la versió publicada en el moment en què l'usuari accedisca al mateix, sense perjudici de les condicions particulars que pogueren aplicar-se a alguns dels continguts o serveis concrets de l'assetge web.

A l'efecte del present document s'entén per “agent reutilisador” tota persona, física o jurídica que reutilitze informació del sector públic, ja siga per a finalitats comercials o no comercials.

Obligatorietat de les condicions generals.

Les presents condicions generals, disponibles amb caràcter permanent en  http://administracionelectronica.gob.es  vincularan a qualsevol agent reutilisador pel nero fet de fer ús dels documents sotmesos a elles.

Autorització de reutilització i cessió no exclusiva de drets de propietat intel·lectual.

Les presents condicions generals permeten la reutilització dels documents sotmesos a elles per a finalitats comercials i no comercials. S'entén per reutilització l'ús de documents que obren en poder dels òrgans de l'Administració General de l'Estat i els altres organismes i entitats del sector públic estatal referits en l'article 1.2 del Reial decret 1495/2011, de 24 d'octubre(Obri en nova finestra) , pel qual es desenvolupa la Llei 37/2007, de 16 de novembre(Obri en nova finestra) , sobre reutilització de la informació del sector públic estatal, per persones físiques o jurídiques, amb finalitats comercials o no comercials, sempre que aquest ús no constituïsca una activitat administrativa pública. La reutilització autoritzada inclou, a manera il·lustrativa, activitats com la còpia, difusió, modificació, adaptació, extracció, reordenació i combinació de la informació.

El concepte de document és l'establit en l'apartat 2 de l'article 3 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, per la qual cosa comprèn tota informació qualsevol que siga el seu suport material o electrònic així com la seua forma d'expressió gràfica, sonora o en imatge utilitzada, incloent, en conseqüència, també les dades en els seus nivells més desagregats o “en brut”.

Aquesta autorització comporta, així mateix, la cessió gratuïta i no exclusiva dels drets de propietat intel·lectual, si escau, corresponents a tals documents, autoritzant-se la realització d'activitats de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació, necessàries per a desenvolupar l'activitat de reutilització autoritzada, en qualsevol modalitat i sota qualsevol format, per a tothom i pel termini màxim permès per la Llei.

Condicions generals per a la reutilització.

Són aplicable les següents condicions generals per a la reutilització dels documents sotmesos a elles:

  1. Està prohibit desnaturalitzar el sentit de la informació.
  2. Ha de citar-se la font dels documents objecte de la reutilització. Aquesta cita podrà realitzar-se de la següent manera: “Origen de les dades: Secretaria General d'Administració Digital de el  Ministeri d'Hisenda i Funció Pública(Obri en nova finestra) ".
  3. Ha d'esmentar-se la data de l'última actualització dels documents objecte de la reutilització, sempre quan estiguera inclosa en el document original.
  4. No es podrà indicar, insinuar o suggerir que la Secretaria General d'Administració Digital de el  Ministeri d'Hisenda i Funció Pública(Obri en nova finestra) titular de la informació reutilitzada participa, patrocina o recolza la reutilització que es duga a terme amb ella.
  5. Han de conservar-se, no alterar-se ni suprimir-se les metadades sobre la data d'actualització i les condicions de reutilització aplicables inclosos, si escau, en el document posat a disposició per a la seua reutilització.

Exclusió de responsabilitat.

La utilització dels conjunts de dades es realitzarà per part dels usuaris o agents de la reutilització sota el seu propi compte i risc, corresponent-los en exclusiva a ells respondre enfront de tercers per danys que pogueren derivar-se d'ella.

La Secretaria General d'Administració Digital del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública(Obri en nova finestra)  no serà responsable de l'ús que de la seua informació facen els agents reutilisadors ni tampoc dels danys patits o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, produïsquen o puguen produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l'ús de la informació reutilitzada.

La Secretaria General d'Administració Digital de el  Ministeri d'Hisenda i Funció Pública(Obri en nova finestra) no garanteix la continuïtat en la posada a la disposició dels documents reutilitzables, ni en contingut ni en forma, ni assumeix responsabilitats per qualsevol error o omissió contingut en ells.

Responsabilitat de l'agent reutilisador.

L'agent reutilisador es troba sotmès a la normativa aplicable en matèria de reutilització de la informació del sector públic, incloent el règim sancionador previst en l'article 11 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic.

Protecció de dades de caràcter personal.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seues dades formen part d'un fitxer automatitzat titularitat del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, situat en la C/María de Molina 50 (28071) Madrid.

El Ministeri d'Hisenda i Funció Pública es compromet al compliment de la seua obligació de secret pel que fa a les seues dades de caràcter personal i a tractar-los amb confidencialitat, així com a no cedir-los a tercers sense el seu previ consentiment. Vostè podrà exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació i cancel·lació.

Modificacions.

Amb la finalitat de millorar les prestacions de l'assetge web, la Secretaria General d'Administració Digital de el  Ministeri d'Hisenda i Funció Pública(Obri en nova finestra) es reserva el dret, en qualsevol moment i sense prèvia notificació a l'usuari, a modificar ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis de l'assetge web, de forma unilateral.

Així mateix, es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents condicions d'ús així com qualssevol altres condicions particulars

Enllaços.

Els enllaços continguts en el lloc web poden dirigir a pàgines web de tercers. La Secretaria General d'Administració Digital de el  Ministeri d'Hisenda i Funció Pública(Obri en nova finestra) no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que pogueren aparèixer en aquest lloc, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen relació alguna entre la Secretaria General d'Administració Digital de el  Ministeri d'Hisenda i Funció Pública(Obri en nova finestra) i les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es troben.