accesskey_mod_content

Disposicions de la Unió Europea

Actes publicats en la secció L (Legislació) del Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE). Es mostren una selecció de documents normatius, en els quals se significa el paper rellevant de la interoperabilitat entre administracions i els serveis transfronterers d'administració electrònica que reforcen el mercat interior i complementen els actes legislatius en diverses actuacions de la Unió Europea, i així s'estima:

Interoperabilitat i Serveis públics europeus d'administració electrònica

Decisió (UE) 2015/2240, de 25 de novembre, [programa ISA2]

04 desembre 2015

Decisió (UE) 2015/2240 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2015 per la qual s'estableix un programa relatiu a les solucions d'interoperabilitat i els marcs comuns per a les administracions públiques, les empreses i els ciutadans europeus (programa ISA2) com a mitjà de modernització del sector públic. (Text pertinent a l'efecte de l'EEE)

 • Interoperabilitat
 • Serveis electrònics

Decisió Nº 922/2009/CE, de 16 de setembre, [programa ISA]

03 octubre 2009

Decisió Nº 922/2009/CE del Parlament Europeu i del Consell de 16 de setembre de 2009
relativa a les solucions d'interoperabilitat per a les administracions públiques europees (ISA) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE) [IS

Decisió 2004/387/CE, de 21 d'abril, [programa IDABC]

18 maig 2004

Decisió 2004/387/CE del Parlament Europeu i del Consell de 21 d'abril de 2004 relativa a la prestació interoperable de serveis paneuropeus d'administració electrònica al sector públic, les empreses i els ciutadans (IDABC) [inclou Correcció d'errors de la Decisió 2004/387/CE de la Comissió de 28 d'abril de 2004].

Identitat i signatura electrònica

Reglament (UE) nº 910/2014, de 23 de juliol, [eIDAS]

28 agost 2014

Reglament (UE) nº 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior (eIDAS) i per la qual es deroga la  Directiva 1999/93/CE(Obri en nova finestra) .

 • Identitat i Signatura electrònica
 • Interoperabilitat

Directiva 1999/93/CE, de 13 de desembre, [signatura electrònica] DEROGADA

19 gener 2000

Directiva 1999/93/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 1999, per la qual s'estableix un marc comunitari per a la signatura electrònica. [DEROGADA]

 • Identitat i Signatura electrònica
 • Interoperabilitat

Seguretat en xarxes i sistemes d'informació

Directiva (UE) 2016/1148, de 6 de juliol, [seguretat de les xarxes i sistemes d'informació en la Unió]

19 juliol 2016

Directiva (UE) 2016/1148 del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de juliol de 2016, relativa a les mesures destinades a garantir un elevat nivell comú de seguretat de les xarxes i sistemes d'informació en laUnió .

 • Seguretat

Accessibilitat

Directiva (UE) 2016/2102, de 26 d'octubre, [accessibilitat dels llocs web i aplicacions mòbils del sector públic]

02 desembre 2016

Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic.

 • Accessibilitat
 • Serveis electrònics

Reutilització de dades del sector públic

Directiva 2013/37/UE, de 26 de juny, [reutilització de la informació en el sector públic]

27 juny 2013

Directiva 2013/37/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013, per la qual es modifica la  Directiva 2003/98/CE(Obri en nova finestra)  relativa a la reutilització de la informació en el sector públic (modifica els arts. 1 a 9 i 11 de la Directiva 2003/98)

 • Govern obert
 • Interoperabilitat

Directiva 2003/98/CE, de 17 de novembre, [reutilització de la informació del sector públic]

31 desembre 2003

Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell de 17 de novembre de 2003 relativa a la reutilització de la informació del sector públic

 • Govern obert
 • Interoperabilitat

Contractació i factura electrònica

Directiva 2014/55/UE, de 16 d'abril, [contractació pública, factura electrònica]

06 maig 2014

Directiva 2014/55/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, relativa a la facturació electrònica en la contractació pública.

 • Enllaç EUR-lex: DOUE serie L, núm. 133, de 06/05/2014, pàgines 1 a 11(Obri en nova finestra)

 • Enllace BOE: (Ref. DOUE-L-2014-80922) (Obri en nova finestra)

 • NOTA: Aquesta Directiva obligarà als Estats Membres de la UE a acceptar factures electròniques en els contractes públics. Aquestes factures electròniques hauran de ser conformes amb una norma europea per al model de dades semàntiques destinat als elements essencials d'una factura electrònica.

 • Contractació
 • Interoperabilitat

Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrer, [contractació pública, contractes de concessió]

28 març 2014

Directiva 2014/23/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a l'adjudicació de contractes de concessió

 • Contractació
 • Interoperabilitat

Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, [contractació pública, general]

28 març 2014

Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE(Obri en nova finestra)

 • Contractació
 • Interoperabilitat

Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrer, [contractació pública, sectors estratègics]

28 març 2014

Directiva 2014/25/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a la contractació per entitats que operen en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals i per la qual es deroga la Directiva 2004/17/CE(Obri en nova finestra)  

 • Contractació
 • Interoperabilitat

Protecció de dades

Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, [Reglament General de Protecció de dades (RGPD)]

04 maig 2016

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Obri en nova finestra) (Reglament General de Protecció de Dades).

 • Ciutadà
 • Serveis electrònics
 • Seguretat

Reglament (UE) Nº 611/2013, de 24 de juny, [dades de caràcter personal, comunicacions electròniques]

26 juny 2013

Reglament (UE) Nº 611/2013 de la Comissió, de 24 de juny de 2013, relatiu a les mesures aplicables a la notificació de casos de violació de dades personals en el marc de la Directiva 2002/58/CE(Obri en nova finestra) del Parlament Europeu i del Consell sobre la privadesa i les comunicacions electròniques.

 • Seguretat
 • Ciutadà
 • Serveis electrònics

Directiva 2006/24/CE, de 15 de març, [dades personals, conservació de dades]

13 abril 2006

Directiva 2006/24/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març de 2006, sobre la conservació de dades generades o tractats en relació amb la prestació de serveis de comunicacions electròniques d'accés públic o de xarxes públiques de comunicacions i per la qual es modifica la Directiva 2002/58/CE(Obri en nova finestra) .

 • Seguretat
 • Ciutadà
 • Serveis electrònics

Directiva 2002/58/CE, de 12 de juliol, [dades personals, protecció de la intimitat]

31 juliol 2002

Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2002, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques (Directiva sobre la privadesa i les comunicacions electròniques) 

 

 • Seguretat
 • Ciutadà
 • Serveis electrònics

Directiva 95/46/CE, de 24 d'octubre, [dades de caràcter personal, lliure circulació de dades] DEROGADA amb efectes de 25 de maig de 2018

23 novembre 1995

Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 d'octubre de 1995, relativa a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

 • Ciutadà
 • Serveis electrònics
 • Seguretat

Serveis en el mercat interior

Reglament (UE) 2017/1128, de 14 de juny, [portabilitat transfronterera serveis de continguts en línia]

30 juny 2017

Reglament (UE) 2017/1128 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de juny de 2017, relatiu a la portabilitat transfronterera dels serveis de continguts en línia en el mercat interior.

 • Interoperabilitat
 • Ciutadà

Directiva 2014/26/UE, de 26 de febrer, [llicències multiterritoriales]

20 març 2014

Directiva 2014/26/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a la gestió col·lectiva dels drets d'autor i drets afins i a la concessió de llicències multiterritoriales de drets sobre obres musicals per a la seua utilització en línia en el mercat interior. Text pertinent a l'efecte de l'EEE

 • Empresa
 • Interoperabilitat

Directiva 2007/2/CE, de 14 de març, [INSPIRE]

25 abril 2007

Directiva 2007/2/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març de 2007, per la qual s'estableix una infraestructura d'informació espacial en la Comunitat Europea (Inspire)

 • Interoperabilitat
 • Cooperació interadministrativa

Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, [serveis en el mercat interior]

27 desembre 2006

Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior.

 • Ciutadà
 • Interoperabilitat
 • Empresa

Normalització, qualitat, organismes de normalització

Reglament (UE) nº 1025/2012, de 25 d'octubre, [normalització europea]

14 novembre 2012

Reglament (UE) nº 1025/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, sobre la normalització europea, pel qual es modifiquen les Directives 89/686/CEE i 93/15/CEE del Consell i les Directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE i 2009/105/CE del Parlament Europeu i del Consell i pel qual es deroga la Decisió 87/95/CEE del Consell i la Decisió nº 1673/2006/CE del Parlament Europeu i del Consell.

 • Cooperació interadministrativa