Comunicacions i documents preparatoris de la Comissió Europea

És responsabilitat de la Comissió Europea millorar les condicions per al desenvolupament dels serveis transfronterers d'administració electrònica prestats a ciutadans i empreses amb independència del seu país d'origen.

En ordre cronològic descendent es mostren una selecció de documents de la Comissió Europea publicats en el portal EUR-Lex

Planes estratègics en l'economia digital • Planes d'acció d'administració electrònica

COM (2016) 179 final [Pla d'acció d'administració electrònica 2016-2020]

19 abril 2016

Pla d'Acció sobre Administració Electrònica de la UE 2016-2020: Accelerar la transformació digital de l'administració. Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions.  Comissió Europea, Direcció general de Xarxes de Comunicació, Contingut i Tecnologies. 1 fitxer PDF de 14 p.

 • Cooperació interadministrativa
 • Interoperabilitat
 • Seguretat
 • Serveis electrònics
 • Ciutadà
 • Empresa

COM (2015) 192 final [Mercat Únic Digital per a Europa]

06 maig 2015

Una Estratègia per al Mercat Únic Digital d'Europa Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions. {SWD(2015) 100 final}  Brussels, 06/05/2015, 1 pdf file, 30 p.

 • Cooperació interadministrativa
 • Interoperabilitat
 • Seguretat
 • Serveis electrònics
 • Ciutadà
 • Empresa

COM (2011) 808 final [Europa 2020]

30 novembre 2011

Horitzó 2020, Programa Marque de Recerca i Innovació Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions: {SEC(2011) 1427 final} {SEC(2011) 1428 final} «Horitzó 2020» constituirà un element essencial de la iniciativa de la UE «Unió per la innovació», una política emblemàtica de l'estratègia Europa 2020. Brussel·les, 30/11/2011, 1 fitxer PDF de 15 p.

 • SEC (2011) 1428 final: (Obri en nova finestra) executive summary  (PDF, 8 p.)

 • SEC (2011) 1427 final(Obri en nova finestra) : Horizon 2020 - The Framework Programme for Research and Innovation' the Framework Programme for Research and Innovation (2014 - 2020) (PDF, 52 p.)

 • SEC (2011) 1427 final (Obri en nova finestra) : Horizon 2020 - The Framework Programme for Research and Innovation' the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020): Impact assessment report- Annexes.- (PDF, 112 p.)

 • Cooperació interadministrativa
 • Interoperabilitat
 • Ciutadà
 • Empresa

COM (2010) 743 final [Pla d'acció d'administració electrònica: 2011-2015]

15 desembre 2010

Pla d'Acció Europeu sobre Administració electrònica: 2011-2015: Aprofitament de les TIC per a promoure una administració pública intel·ligent, sostenible i innovadora
Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions.- {SEC(2010) 1539 final}. Brussel·les, 15/12/2010

 • Infraestructures i serveis comuns
 • Interoperabilitat
 • Cooperació interadministrativa
 • Serveis electrònics

COM(2010) 546 final

06 octubre 2010

Iniciativa emblemàtica d'Europa 2020 : Unió per la innovació. Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell [...] Brussel·les, 6/10/2010, 1 fitxer pdf de 49 p.

COM (2010) 245 final/2

09 maig 2010

Una Agenda Digital per a Europa. Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions- CORRIGENDUM: anul·la i reemplaça a COM (2010) 245 final de 19/05/2010. Brussel·les, 26/8/2010.- 1 pdf de 46 p.

COM (2010) 2020 final

03 març 2010

Europa 2020: Una estratègia per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.  Comunicació de la Comissió[...] Brussel·les, 03/03/2010 .- 1 pdf de 40 p. (Prefaci de José Manuel Barroso).

COM (2009) 432 final

27 agost 2009

Avaluació final del pla d'acció eEurope 2005 i del programa plurianual (2003-2006) per al seguiment del pla d'acció eEurope 2005, la difusió de les bones pràctiques i la millora de la seguretat de les xarxes i la informació (Modinis).Brussel·les, 27/08/2009, 1 fitxer pdf de 13 pàg.

COM (2006) 173 final [Pla d'acció d'administració electrònica i2020]

25 desembre 2006

Pla d'acció sobre administració electrònica i2010: Accelerar l'administració electrònica a Europa en benefici detots . Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions. Brussel·les, 25/12/2006, 1 fitxer pdf de 13 pàg.

COM (2003) 567 final [eEurope 2005]

26 setembre 2003

El paper de l'administració electrònica en el futur d'Europa. Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social (Text pertinent a l'efecte de l'EEE).- [SEC(2003) 1038]. Brussel·les, 26/09/2003.- 1 fitxer pdf de 27 p. impreses.

 • NOTA: en el marc del pla d'acció eEurope 2005

COM (2002) 263 final [eEurope 2005]

28 maig 2002

Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social i al Comitè de les Regions - eEurope 2005: Una societat de la informació per a tots - Pla d'acció que es presentarà amb vista al Consell Europeu de Sevilla, 21-22 de juny de 2002. Brussel·les, 28/05/2002

COM (2000) 130 final [eEurope 2002]

08 març 2000

eEurope - Una societat de la informació per a tots - Informe d'avanç per al Consell Europeu extraordinari sobre ocupació, reforma econòmica i cohesió social - Cap a una Europa basada en la innovació i el coneixement Lisboa, 23 i 24 de març de 2000. Brussel·les, 08/03/2000  I (Obri en nova finestra)

Interoperabilitat i Serveis públics europeus d'administració electrònica

COM (2017) 134 [Marque Europeu d'Interoperabilitat (EIF)]

27 març 2017

Marque Europeu d'Interoperabilitat – Estratègia d'aplicació. Comunicació de la Comissió [...] Brussel·les, 23/03/2017. 1 PDF de 10 p.

 • Interoperabilitat
 • Serveis electrònics
 • Cooperació interadministrativa

COM (2014) 367 final [Programa ISA2]

26 juny 2014

Proposta de Decisió del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s'estableix un programa relatiu a les solucions d'interoperabilitat per a les administracions públiques, les empreses i els ciutadans europeus (ISA2): La interoperabilitat com a mitjà de modernització del sector públic. (Text pertinent a l'efecte de l'EEE) Brussel·les, 26/06/2014, 1 fitxer pdf de 47 p. impreses.

 • Interoperabilitat
 • Serveis electrònics
 • Cooperació interadministrativa
 • Ciutadà
 • Empresa

COM (2010) 744 final

16 desembre 2010

Cap a la interoperabilitat dels serveis públics europeus Comunicació de la Comissió [...] .- Brussel·les, 16/12/2010, 1 fitxer pdf de 62 p.

 • Interoperabilitat

COM (2009) 247 final

29 maig 2009

Avaluació final de l'execució del programa IDABC. Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu i al Consell. Brussel·les, 29/05/2009, 1 fitxer pdf d'11 pàg.

 • Interoperabilitat

COM (2006) 45 final

13 febrer 2006

Interoperabilitat dels serveis paneuropeus d'administració electrònica.
Comunicació de la Comissió al Consell i al Parlament Europeu.Brussel·les, 13/02/2006, 1 fitxer pdf de 13 pàg.

 • Interoperabilitat

Identitat i signatura electrònica

COM (2012) 238 final [eIDAS]

04 juny 2012

Proposta de Reglament del Parlament Europero i del Consell relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior. Brussel·les, 04/06/2012, 1 fitxer PDF de 61 p.

 • Aquest document COM en anglès: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market Enllaç EUR-lex, amb enllaços a diferents llengües i formats(Obri en nova finestra)

 • Informació complementària: {SWD(2012) 135 final} i {SWD (2012) 136 final}

 • NOTA:  Publicat el Reglament (UE) nº 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior (eIDAS) i per la qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Enllace BOE: (Ref. DOUE-L-2014-81822)

 • Identitat i Signatura electrònica
 • Serveis electrònics

Seguretat en xarxes i sistemes d'informació

COM (2013) 48 final

07 febrer 2013

Proposta de Directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a mesures per a garantir un elevat nivell comú de seguretat de les xarxes i de la informació en laUnió .- {SWD(2013) 31 final}{SWD(2013) 32 final} Brussel·les, 07/02/2013

 • Seguretat

COM (2001) 298 final

06 juny 2001

Seguretat de les xarxes i de la informació: Proposta per a un enfocament polític europeu. Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social i al Comitè de les Regions Brussel·les, 06/06/2001 .- 1 fitxer pdf de 30 p. 

Accessibilitat

COM (2012) 721 final

03 desembre 2012

Proposta de DIRECTIVA DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL sobre l'accessibilitat dels llocs web dels organismes del sector públic. Autor: Comissió Europea. Data del document: 03/12/2012

 • Accessibilitat

COM (2005) 425 final

13 setembre 2005

L'accessibilitat electrònica. Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions.- [SEC(2005) 1095] .- Brussel·les: 13/09/2005 .- 1 pdf de 13 p.

COM (2001) 529 final

25 setembre 2001

eEurope 2002: Accessibilitat dels llocs Web públics i del seu contingut. Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions.- Brussel·les 25/09/2001.- 1 fitxer pdf de 22 p.

 • Accessibilitat

COM (2000) 284 final

12 maig 2000

Cap a una Europa sense barreres per a les persones amb discapacitat. Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social i al Comitè de les Regions. Brussel·les, 12/05/2000

Reutilització de dades i programes del sector públic

Decisió d'Execució (UE) 2017/863 de la Comissió [actualitza llicencia EUPL v1.2]

19 maig 2017

Decisió d'Execució (UE) 2017/863 de la Comissió, de 18 de maig de 2017 per la qual s'actualitza la llicencia EUPL dels programes informàtics de font oberta per a seguir facilitant l'intercanvi i la reutilització dels programes desenvolupats per les administracions públiques. DOUE: L 128/59 de 19/05/2017

 • Govern obert
 • Programari Lliure

COM (2014) 442 final

02 juliol 2014

Cap a una economia de les dades pròspera. Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social i al Comitè de les Regions. Brussel·les, 02/07/2014.- 1 fitxer PDF de 13 p.

 • Govern obert

COM (2011) 882 final

12 desembre 2011

Dades obertes: un motor per a la innovació, el creixement i la governança transparent. Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions. Brussel·les, 12/12/2011

 • Govern obert

Contractació, factura electrònica, estàndards oberts

COM (2013) 449 final

26 juny 2013

Proposta de Directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la facturació electrònica en la contractació pública. (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Brussel·les, 26/06/2013.

 • Contractació

COM (2013) 455 final

25 juny 2013

Contra la dependència d'un proveïdor: construir sistemes de TIC oberts mitjançant una millor utilització de normes en la contractació pública. Comunicació de la Comissió [...] (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Brussel·les, 25/06/2013, 1 fitxer PDF de 10 p. impreses..

 • Serveis electrònics
 • Programari Lliure

Computació en el núvol

COM (2016) 178 final

19 abril 2016

Iniciativa Europea de Computació en el Núvol: construir a Europa una economia competitiva de les dades i del coneixement. Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions. Brussel·les, 19/04/2016, 1 PDF 15 p. impreses.

 • Serveis electrònics
 • Cloud Computing

COM (2012) 529 final

27 setembre 2012

Alliberar el potencial de la computació en núvol a Europa. Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions Brussel·les, 27/09/2012, 1 PDF de 19 p. impreses.

 • Serveis electrònics
 • Cloud Computing