accesskey_mod_content

Cronologia de lleis i normes reguladores d'àmbit estatal

Selecció de normes d'importància en el desenvolupament de l'administració electrònica.
Es mostren en ordre cronologico, segons data de publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Lleis i disposicions recents

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals

06 desembre 2018

BOE: núm. 294, de 06/12/2018

 • Seguretat

MINPTFP. Resolució SEFP, de 16 de novembre de 2018, [Conferència Sectorial d'Administració Pública]

17 novembre 2018

Resolució de 16 de novembre de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial d'Administració Pública, per la qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament.
BOE: núm. 278, de 17/11/2018

 • NOTA: Article 12. Comissió Sectorial d'administració electrònica. 1. La Comissió Sectorial d'administració electrònica, presidida per la persona titular de la Secretaria General d'Administració Digital, és un òrgan tècnic de cooperació en matèria d'administració electrònica, dependent de la Conferència Sectorial, d'acord amb la disposició addicional novena de la Llei 40/2015 [...]

 • Serveis electrònics

Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic

19 setembre 2018

BOE: núm. 227, de 19/09/2018

 • Accessibilitat

Reial decret-llei 12/2018, de 7 de setembre, de seguretat de les xarxes i sistemes d'informació

08 setembre 2018

BOE: núm. 218, de 08/09/2018

 • NOTA: Resolució de 20 de setembre de 2018, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de Convalidació del Reial decret-llei 12/2018, de 7 de setembre, de seguretat de les xarxes i sistemes d'informació. BOE nº 236 de 29/09/2018(Obri en nova finestra)

 • L'objecte del Reial decret és “regular la seguretat de les xarxes i sistemes d'informació utilitzats per a la provisió dels serveis essencials  i dels serveis digitals, i establir un sistema de notificació d'incidents”, al mateix temps que “estableix un marc institucional per a la coordinació entre autoritats competents i amb els òrgans de cooperació rellevants en l'àmbit comunitari”.

 • El text assenyala a el CCN-CERT(Obri en nova finestra) , del Centre Criptològic Nacional, com l'Equip de Resposta a Incidents de Seguretat (CSIRT ) de referència per al Sector públic i com el coordinador nacional de la resposta tècnica en els supòsits d'especial gravetat i que requerisquen un nivell de coordinació superior.

 • Amb aquest Reial decret-llei s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de juliol de 2016(Obri en nova finestra) , més coneguda com a Directiva NIS, que cerca identificar els sectors en els quals s'ha de garantir la protecció de les xarxes i sistemes d'informació i establir les exigències de notificació de ciberincidentes.

 • Seguretat

Reial decret-llei 11/2018, de 31 d'agost, [modificació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques]

04 setembre 2018

Reial decret-llei 11/2018, de 31 d'agost, de transposició de directives en matèria de protecció dels compromisos per pensions amb els treballadors, prevenció del blanqueig de capitals i requisits d'entrada i residència de nacionals de països tercers i pel qual es modifica la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
BOE núm. 214, de 04/09/2018

 • NOTA: en l'article sisè d'aquest Reial decret-llei es modifica la disposició final setena de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que queda redactada en els següents termes:
 • Disposició final setena. Entrada en vigor: La present Llei entrarà en vigor a l'any de la seua publicació en el “Butlletí Oficial de l'Estat”.
 • No obstant açò, les previsions relatives al registre electrònic d'apoderaments, registre electrònic, registre d'empleats públics habilitats, punt d'accés general electrònic de l'Administració i arxiu únic electrònic produiran efectes a partir del dia 2 d'octubre de 2020.
 • Lleis 39 i 40

MINPTFP. Resolució SEFP de 10 de juliol de 2018 [actualitza Manual d'Imatge Institucional]

27 juliol 2018

Resolució de 10 de juliol de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual s'actualitza el Manual d'Imatge Institucional, adaptant-ho a la nova estructura de departaments ministerials de l'Administració General de l'Estat
BOE: núm. 181, de 27/07/2018 (Secció III)

 • Ciutadà
 • Accessibilitat

Reial decret 595/2018, de 22 de juny, [estructura departaments ministerials]

23 juny 2018

Reial decret 595/2018, de 22 de juny, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials.
BOE: núm. 152, de 23/06/2018

Article 12. Ministeri de Política Territorial i Funció Pública. [...] B) La Secretaria d'Estat de Funció Pública, de la qual depenen els següents òrgans directius:

 1. La Secretaria General d'Administració Digital, amb rang de Sotssecretaria.
 2. La Direcció general de la Funció Pública.
 3. La Direcció general de Governança Pública.
 4. L'Oficina de Conflictes d'Interessos, amb rang de Direcció general.
 • Serveis electrònics

MINHAFP. Resolució SEFP, de 13 d'abril de 2018, [Instrucció Tècnica de Seguretat de Notificació d'Incidents de Seguretat]

19 abril 2018

Resolució de 13 d'abril de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual s'aprova la Instrucció Tècnica de Seguretat de Notificació d'Incidents de Seguretat.
BOE: núm. 95, de 19/04/2018 (Secció III)

 • Seguretat

MINHAFP. Resolució SEFP, de 27 de març de 2018, [Instrucció Tècnica de Seguretat d'Auditoria de la Seguretat dels Sistemes d'Informació]

03 abril 2018

Resolució de 27 de març de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual s'aprova la Instrucció Tècnica de Seguretat d'Auditoria de la Seguretat dels Sistemes d'Informació.
BOE: núm. 81, de 03/04/2018 (Secció III)

 • Seguretat

Ordre ECD/298/2018, de 12 de març, [PSI política de seguretat en administració electrònica del MECD]

21 març 2018

Ordre ECD/298/2018, de 12 de març, per la qual s'aprova la Política de Seguretat de la Informació en l'àmbit de l'administració electrònica del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
BOE: núm. 70, de 21/03/2018

 • Seguretat

Reial decret 128/2018, de 16 de març, [règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional]

17 març 2018

Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual ser regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
BOE: núm. 67, de 17/03/2018

 • NOTA: tracta de qüestions relatives a la selecció, formació, habilitació i funcions reservades als funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

 • Quant a administració electrònica, en la Disposició addicional vuitena. Exercici electrònic de les funcions reservades: "A l'efecte de l'exercici en suport electrònic de les funcions reservades als funcionaris regulats en el present reial decret, els llocs a ells reservats tindran la consideració d'òrgans, sense perjudici del que es disposa en el títol X de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local".

 • Serveis electrònics

MINHAFP. Resolució SEFP, de 28 de febrer de 2018, [adhesió de les CCAA i EELL a la plataforma GEISER/ORVE]

02 març 2018

Resolució de 28 de febrer de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es modifica la de 3 de maig de 2017, per la qual s'estableixen les condicions per a l'adhesió de les comunitats autònomes i entitats locals a la plataforma GEISER/ORVE, com a mecanisme d'accés al registre electrònic i al sistema d'interconnexió de registres.
BOE: núm. 54, de 02/03/2018

 • Serveis electrònics
 • Cooperació interadministrativa
 • Lleis 39 i 40

Lleis i disposicions de 2017

Reial decret 1043/2017, de 22 de desembre, [Programa anual 2018 del P.I.N. 2017-2020]

29 desembre 2017

Reial decret 1043/2017, de 22 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual 2018 del Pla Estadístic Nacional 2017-2020.
BOE: núm. 316, de 29/12/2017

 • NOTA: Es mostra Codi Pla-any 2018 i Nom de l'operació estadística  (Organismes responsables en la Secretaria d'Estat de Funció Publica (SEFP): Secretaria General d'Administració Digital (SGAD) i Direcció general de la Funció Pública

 • 7564: Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en les Administracions Públiques. (SGAD. Sotsdirecció General de Coordinació d'Unitats TIC). 
 • 7565: Estadística de Pressupostos de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en l'AGE. (SGAD. Sotsdirecció General d'Inversions TIC).
 • 7501: Registre Central de Personal. Butlletí Estadístic del Personal al Servei de les Administracions Públiques. (Direcció general de la Funció Pública. Sotsdirecció General del Registre Central de Personal).
 • Serveis electrònics
 • Cooperació interadministrativa

Ordre JUS/1293/2017, de 14 de desembre, [PSI política de seguretat administració electrònica del Ministeri de Justícia]

28 desembre 2017

Ordre JUS/1293/2017, de 14 de desembre, per la qual s'aprova la Política de Seguretat de la Informació en l'àmbit de l'administració electrònica.
BOE: núm. 315, de 28/12/2017 ( Secció III)

 • Seguretat

MINETAD. Resolució de Red.es, de 6 de novembre 2017, [oficines de transformació digital]

20 novembre 2017

Resolució de 6 de novembre de 2017, de l'Entitat Entitat Pública Empresarial Red.es(Obri en nova finestra) , per la qual s'estableixen les bases reguladores del Programa d'impuls a la creació d'oficines de transformació digital.
BOE: núm. 282, de 20/11/2017 ( Secció III)

 • NOTA: Dins del marc de la Agenda Digital per a Espanya(Obri en nova finestra) , Red.es promou el desenvolupament de l'economia digital per a aconseguir el creixement, la competitivitat i la internacionalització de les empreses espanyoles.

 • Empresa

Reial decret 931/2017, de 27 d'octubre, [Memòria de l'anàlisi normativa MAIN]

14 novembre 2017

Reial decret 931/2017, de 27 d'octubre, pel qual es regula la Memòria de l'Anàlisi d'Impacte Normatiu.
BOE: núm. 276, de 14/11/2017

 • NOTA: Deroga el Reial decret 1083/2009, de 3 de juliol (BOE de 18/07/2009)(Obri en nova finestra)

 • NOTA: "El present reial decret té per objecte desenvolupar les previsions contingudes en la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, pel que fa a la memòria de l'anàlisi d'impacte normatiu (MAIN) que ha d'acompanyar als avantprojectes de llei i projectes de reials decrets-lleis, reials decrets legislatius i normes reglamentàries".
  La finalitat de la Memòria de l'anàlisi d'impacte normatiu (MAIN) és garantir que en els processos els qui han d'elaborar i aprovar un projecte de disposició, compten amb la informació necessària que els permeta estimar què impacte tindrà en els ciutadans i els mitjans que necessitaran els administradors per a poder aplicar-la.

 • Govern obert

ESPANYA [Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic]

09 novembre 2017

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE(Obri en nova finestra) i 2014/24/UE(Obri en nova finestra) , de 26 de febrer de 2014.
BOE: núm. 272, de 09/11/2017

 • NOTA: L'entrada en vigor de la Llei es produirà en 4 mesos des de la seua data de publicació en BOE.

 • S'estima un desenvolupament reglamentari quant a: habilitació normativa en matèria d'ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, i ús de factura electrònica  –segons s'indica la Disposició final sisena– 

 • Contractació

Reial decret 769/2017, de 28 de juliol, [funcions i estructura de la Secretaria General d'Administració Digital (SGAD)]

29 juliol 2017

Reial decret 769/2017, de 28 de juliol, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i es modifica el Reial decret 424/2016, d'11 de novembre, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials.
BOE: núm 80, de 29/07/2017

 • NOTA: Article 14. Secretaria General d'Administració Digital  –la Secretaria General d'Administració Digital (SGAD) amb rang de Sotssecretaria – és l'òrgan directiu al que correspon, sota l'autoritat del titular de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, l'adreça, coordinació i execució de les competències atribuïdes al Departament en matèria d'administració digital, racionalització de les tecnologies de la informació i les comunicacions en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat i els seus Organismes Públics i del funcionament del Servei Comú de Sistemes d'Informació i Comunicació.

 • De la Secretaria General d'Administració Digital depenen les següents Sotsdireccions Generals: a) La Sotsdirecció General de Coordinació d'Unitats TIC, b) La Sotsdirecció General d'Impuls de l'Administració Digital i Serveis al Ciutadà, c) La Sotsdirecció General d'Explotació, d) La Sotsdirecció General d'Aplicacions i Serveis Generals. Així mateix depèn de la Secretaria General la Sotsdirecció General d'Inversions TIC.

 • Infraestructures i serveis comuns
 • Serveis electrònics
 • Cooperació interadministrativa
 • Desenvolupament de Sistemes

MINHAFP. Resolució SGAD, de 14 de juliol 2017, [condicions d'ús de signatura electrònica no criptogràfica]

18 juliol 2017

Resolució de 14 de juliol de 2017, de la Secretaria General d'Administració Digital (SGAD), per la qual s'estableixen les condicions d'ús de signatura electrònica no criptogràfica, en les relacions dels interessats amb els òrgans administratius de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics.
BOE: núm.170, de 18 de juliol de 2017

 • Identitat i Signatura electrònica

MINHAFP. Resolució SEFP, de 4 de juliol 2017, [condicions (PdP) Punt de presència de la xarxa SARA]

08 juliol 2017

Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública (SEFP), per la qual s'estableixen les condicions que han de complir-se per a tenir la consideració de punt de presència de la xarxa SARA (PdP).
BOE núm.162, de 08/07/2017 (Secció III)

 • Serveis electrònics
 • Cooperació interadministrativa

Ordre HFP/633/2017, de 28 de juny, [models de poders inscribibles REVA]

04 juliol 2017

Ordre HFP/633/2017, de 28 de juny, per la qual s'aproven els models de poders inscribibles en el Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat i en el registre electrònic d'apoderaments de les Entitats Locals i s'estableixen els sistemes de signatura vàlids per a realitzar els apoderaments apud acta a través de mitjans electrònics.
BOE: núm.158, de 04/07/2017

 • NOTA: De conformitat amb l'article 6, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre(Obri en nova finestra) , s'aproven, amb caràcter bàsic, els models de poders inscribibles, distingint si permeten l'actuació davant totes les Administracions, davant l'Administració General de l'Estat o davant les Entitats Locals. Finalment, s'inclou un model de revocació dels poders atorgats.

 • Deroga els Annexos I, II i III de l'Ordre Ordre HAP/1637/2012, de 5 de juliol(Obri en nova finestra) per la qual es regula el Registre Electrònic d'Apoderaments (BOE 25/07/2017). La present Ordre entrarà en vigor el 2 de gener de 2018.

 • Veure en CTT: Registre Electrònic d'Apoderaments (REVA)

 • Serveis electrònics
 • Cooperació interadministrativa
 • Lleis 39 i 40
 • Identitat i Signatura electrònica

MINHAFP. Resolució SEFP, de 3 de maig de 2017, [adhesió de les CCAA i EELL a la plataforma GEISER/ORVE]

08 maig 2017

Resolució de 3 de maig de 2017, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública (SEFP), per la qual s'estableixen les condicions per a l'adhesió de les comunitats autònomes i entitats locals a la plataforma GEISER / ORVE, com a mecanisme d'accés al registre electrònic i al sistema d'interconnexió de registres.
BOE: núm. 109, de 08/05/2017

 • NOTA: S'aproven i publiquen els termes i condicions d'ús per part de les Comunitats Autònomes i Entitats Locals, que voluntàriament ho desitgen, a la plataforma GEISER/ORVE, com a mecanisme d'accés al registre electrònic i al sistema d'interconnexió de registres de l'Administració General de l'Estat.

 • Veure en PAe: Registres de l'administració

 • Serveis electrònics
 • Cooperació interadministrativa
 • Lleis 39 i 40

Lleis i disposicions de 2016

Reial decret 747/2016, de 30 de desembre, [Programa anual 2017 del P.I.N. Nacional 2017-2020]

31 desembre 2016

Reial decret 747/2016, de 30 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual 2017 del Pla Estadístic Nacional 2017-2020
BOE: núm. 316, de 31/12/ 2016

 • NOTA: s'arreplega com projecte «Dades massives» (Big Data (BIGD)  

 • Serveis electrònics
 • Cooperació interadministrativa

Reial decret 424/2016, d'11 de novembre, [estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i Secretaria General d'Administració Digital (SGAD)]

12 novembre 2016

Reial decret 424/2016, d'11 de novembre, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials.
BOE: núm. 274, de 12/11/2016

 • Serveis electrònics

MINHAP. Resolució SEAP, de 27 d'octubre de 2016, [NTI de Política de signatura i segell electrònics i de certificats de l'administració]

03 novembre 2016

Resolució de 27 d'octubre de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Política de Signatura i Segell Electrònics i de Certificats de l'Administració.
BOE: núm. 266, de 03/11/2016 (Secció III)

 • NOTA: Aquesta nova norma tècnica d'interoperabilitat substitueix a l'anterior de Política de signatura electrònica i de certificats de l'Administració: Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública (BOE 30/07/2011) i està alineada amb el Reglament europeu d'identitat electrònica i serveis de confiança: Reglament (UE) no 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell(Obri en nova finestra)

 • Interoperabilitat
 • Identitat i Signatura electrònica

MINHAP. Resolució SEAP, de 13 d'octubre de 2016, [Instrucció Tècnica de Seguretat de Conformitat amb l'Esquema Nacional de Seguretat]

02 novembre 2016

Resolució de 13 d'octubre de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Instrucció Tècnica de Seguretat de conformitat amb l'Esquema Nacional de Seguretat.
BOE: núm. 265, de 02/11/2016 (Secció III)

 • Seguretat
 • Lleis 39 i 40

MINHAP. Resolució SEAP, de 7 d'octubre de 2016, [Instrucció Tècnica de Seguretat d'Informe de l'Estat de la Seguretat]

02 novembre 2016

Resolució de 7 d'octubre de 2016, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Instrucció Tècnica de Seguretat d'Informe de l'Estat de la Seguretat.
BOE: núm. 265, de 02/11/2016 (Secció III)

 • Seguretat
 • Lleis 39 i 40

Ordre PRE/1590/2016, de 3 d'octubre, [procés d'elaboració normativa a través dels portals web dels departaments ministerials]

05 octubre 2016

Ordre PRE/1590/2016, de 3 d'octubre, per la es publica l'Acord del Consell de Ministres de 30 de setembre de 2016, pel qual es dicten instruccions per a habilitar la participació pública en el procés d'elaboració normativa a través dels portals web dels departaments ministerials.
BOE: núm. 241, de 05/10/2016

 • NOTA: apartat quart: El portal web del Punt General d'Accés administracion.gob.es(Obri en nova finestra) arreplegarà en la seua pàgina d'inici un enllaç als punts d'accés dels departaments ministerials, amb la mateixa imatge identificativa al fet que es refereix l'apartat segon.

 • Govern obert
 • Ciutadà

Ordre AAA/626/2016, de 26 d'abril, [Codi segur de verificació de documents electrònics]

02 maig 2016

Ordre AAA/626/2016, de 26 d'abril, per la qual es regula l'aplicació del sistema de codi segur de verificació de documents electrònics del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient.
BOE: núm. 105 de 02/05/2016

 • Seguretat
 • Serveis electrònics

Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, [Reglament General de Protecció de dades (RGPD)]

04 maig 2016

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Obri en nova finestra) (Reglament General de Protecció de Dades).

 • Seguretat

Lleis i disposicions de 2015

MINHAP. Resolució de la Sotssecretaria MINHAP, de 28 de desembre de 2015,[adhesió al Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat]

30 desembre 2015

Resolució de 28 de desembre de 2015, de la Sotssecretaria, d'adhesió al Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat i s'incorporen tràmits i actuacions al catàleg de tràmits i actuacions per mitjans electrònics per als quals es pot apoderar per a la seua realització per Internet.
BOE: núm. 312, de 30/12/2015 ( Secció III. Altres disposicions)

 • Serveis electrònics

MINHAP. Resolució DTIC, de 14 de desembre de 2015, [prescripcions tècniques sistema Cl@ve]

29 desembre 2015

Resolució de 14 de desembre de 2015, de l'Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC), per la qual s'estableixen les prescripcions tècniques necessàries per al desenvolupament i aplicació del sistema Cl@ve.
BOE: núm. 311, de 29/12/2015

 • Identitat i Signatura electrònica
 • Serveis electrònics
 • Ciutadà

MINHAP. Resolució SEAP, de 14 de desembre de 2015, [accessibilitat en Oficines d'Atenció al Ciutadà]

19 desembre 2015

Resolució de 14 de desembre de 2015, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es determinen les Oficines d'Atenció al Ciutadà que han d'ajustar-se a les condicions d'accessibilitat previstes en el Reial decret 366/2007, de 16 de març, pel qual s'estableixen les condicions d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat en les seues relacions amb l'Administració General de l'Estat.
BOE: núm. 303, de 19/12/2015 (Secció III)
NOTA: En Punt d'Accés General (http://administracion.gob.es)(Obri en nova finestra) es publicarà la relació de les Oficines afectades per l'apartat primer d'aquesta resolució, que compleixen els requisits d'accessibilitat prevists en Reial decret 366/2007, de 16 de març(Obri en nova finestra) .

 • Accessibilitat
 • Ciutadà

Reial decret 1065/2015, de 27 de novembre, [regula sistema LexNET de l'Administració de Justícia]

01 desembre 2015

Reial decret 1065/2015, de 27 de novembre, sobre comunicacions electròniques en l'Administració de Justícia en l'àmbit territorial del Ministeri de Justícia i pel qual es regula el sistema LexNET.
BOE: núm. 287, de 01/12/2015

 • NOTA: Deroga: Reial decret 84/2007, de 26 de gener (Obri en nova finestra) sobre implantació en l'Administració de Justícia del sistema informàtic de telecomunicacions LexNET per a la presentació d'escrits i documents, el trasllat de còpies i la realització d'actes de comunicació processal per mitjans telemàtics.
  Entrada en vigor: El present reial decret entrarà en vigor per als òrgans i oficines judicials i fiscals i per als professionals de la justícia el dia 1 de gener de 2016.
  Per als ciutadans que no estiguen representats o assistits per professionals de la justícia i opten per l'ús dels mitjans electrònics per a comunicar-se amb l'Administració de la Justícia i per a aquells que vengen obligats a açò conforme a les lleis o reglaments entrarà en vigor l'1 de gener de 2017.

 • Serveis electrònics

Ordre HAP/2503/2015, de 25 de novembre, [fitxers de dades de caràcter personal del MINHAP]

26 novembre 2015

Ordre HAP/2503/2015, de 25 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre HAP/2478/2013, de 20 de desembre, per la qual es regulen els fitxers de dades de caràcter personal existents en el departament i en determinats organismes públics adscrits al mateix.
BOE: núm.283, de 26/11/ 2015 (Secció III)

 • Serveis electrònics
 • Ciutadà
 • Seguretat
 • Identitat i Signatura electrònica

Reial decret 951/2015, de 23 d'octubre, [modifica RD 3/2010, Esquema Nacional de Seguretat]

04 novembre 2015

Reial decret 951/2015, de 23 d'octubre, de modificació del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica (Veure norma consolidada)(Obri en nova finestra)
BOE: núm. 264, de 04/11/2015

 • NOTA: actualitza el Reial decret 3/2010, de 8 de gener, l'abast del qual i contingut s'orienta a precisar, aprofundir i contribuir al millor compliment dels mandats normatius ( Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques(Obri en nova finestra) ) aclareix el paper del Centre Criptològic Nacional (Obri en nova finestra) i del CCN-CERT(Obri en nova finestra) , elimina la referència a INTECO, explicita i relaciona les instruccions tècniques de seguretat, i la Declaració d'Aplicabilitat, actualitza l'Annex II referit a les mesures de seguretat i simplifica i concreta l'annex III, referit a l'auditoria de seguretat, modifica el Glossari de termes arreplegat en l'annex IV, modifica la redacció de la clàusula administrativa particular continguda en l'annex V i finalitza establint mitjançant disposició transitòria un termini de vint-i-quatre mesos explicats a partir de l'entrada en vigor per a l'adequació dels sistemes al que es disposa en la modificació.

 • Seguretat
 • Serveis electrònics

ESPANYA [Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques]

02 octubre 2015

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
BOE: núm. 236, de 02/10/2015

 • NOTA: Aquesta Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques juntament amb la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic(Obri en nova finestra) contemplen que la tramitació electrònica ha de constituir l'actuació habitual de les Administracions Públiques, per a servir millor als principis d'eficàcia, eficiència, a l'estalvi de costos, a les obligacions de transparència i a les garanties dels ciutadans.

 • La llei 39/2015, d'1 d'octubre, es refereix, entre unes altres, a qüestions tals com els drets de les persones en les seues relacions amb les AA.PP; l'assistència en l'ús de mitjans electrònics; els registres electrònics; els sistemes d'identificació dels interessats en el procediment; la pràctica de les notificacions a través de mitjans electrònics; l'emissió de documents per les AA.PP. ; la validesa i eficàcia de les còpies realitzades per les AA.PP.; els documents aportats pels interessats; i l'arxiu de documents.

 • D'especial interès: Preàmbul, Títol preliminar, Títol I, Capítol II, Títol II, Capítol I, articles: Article 6. Registres electrònics d'apoderaments; Articles 31 i 32: còmput de terminis; Articles  41, 42, 43: Notificacions; Article 53: drets de l'interessat; Articles 66, 68: procediment a sol·licitud de l'interessat; Article 70: Expedient Administratiu; Article 83: Informació pública; Article 131: Publicitat de les normes; disposició addicional 4, disposició transitòria 4 i disposició final 2. 

 • DEROGACIÓ NORMATIVA, entre unes altres:

 • Llei 11/2007, de 22 de juny(Obri en nova finestra) , d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics. –Última actualització publicada en BOE de 04/09/2018–  en la redacció donada per l'art. art. 6 del Reial decret-llei 11/2018, de 31 d'agost(Obri en nova finestra) , les previsions relatives al registre electrònic d'apoderaments, registre electrònic, registre d'empleats públics habilitats, punt d'accés general electrònic de l'Administració i arxiu únic electrònic produiran efectes a partir del dia 2 d'octubre de 2020.

 • Determinats preceptes del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre,(Obri en nova finestra) pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny

 • Llei 30/1992, de 26 de novembre,(Obri en nova finestra) de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú –Última actualització publicada en BOE de 04/09/2018–

 • descarregar pàgina Veure en PAe: Lleis 39 i 40/2015

 • Ciutadà
 • Serveis electrònics
 • Identitat i Signatura electrònica
 • Accessibilitat
 • Interoperabilitat
 • Infraestructures i serveis comuns
 • Lleis 39 i 40

ESPANYA [Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic]

02 octubre 2015

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
BOE: núm. 236, de 02/10/2015

 • Cooperació interadministrativa
 • Identitat i Signatura electrònica
 • Serveis electrònics
 • Centre de Transferència de Tecnologia
 • Interoperabilitat
 • Seguretat
 • Contractació
 • Lleis 39 i 40

MINHAP. Resolució DTIC, de 28 de setembre de 2015, [oficina de registre presencial del sistema Cl@ve]

28 setembre 2015

Resolució de 28 de setembre de 2015 de l'Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, per la qual s'estableixen les condicions per a actuar com a Oficina de Registre Presencial del Sistema Cl@ve.

 • NOTA: S'habilita als registres depenents de les Delegacions i Subdelegacions de Govern per a actuar com a oficines de registre presencial del sistema Cl@ve.
  Asímismo el marc jurídic pel qual oficines d'atenció al ciutadà de l'AGE i també de les administracions autonòmiques i locals poden constituir-se com a oficines presencials de registre en Cl@ve.

 • Més informació sobre com integrar amb Cl@ve els serveis electrònics: solució Cl@ve en el CTT

 • Identitat i Signatura electrònica
 • Serveis electrònics
 • Ciutadà

Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, [modifica Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques]

05 setembre 2015

Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre (Veure norma consolidada)(Obri en nova finestra)
BOE: Núm. 213, de 05/09/2015

 • Contractació

Ordre HAP/1700/2015, de 3 d'agost, [fons FEDER, inversions en administració electrònica]

11 agost 2015

Ordre HAP/1700/2015, de 3 d'agost, per la qual s'aproven les bases i convocatòria 2015 d'ajudes del Fons Europeu de Desenvolupament Regional per a cofinançar actuacions d'administració electrònica i de ciutadans en xarxa, durant el període d'intervenció 2007-2013.
BOE: núm. 191, d'11/08/2015, pàgines (Secció: III. Altres disposicions)

 • NOTA: inversions en administració electrònica realitzades per les Entitats Locals des d'1 de gener de 2007 per a les regions Convergència (Andalusia, Castella-la Manxa, Extremadura i Galícia) i Phasing-out (Astúries, Murcia, Ceuta i Melilla), amb càrrec al Programa Operatiu d'Economia basada en el coneixement.
  Documentació associada en portal SEAP: http://www.seap.minhap.gob.es/web/servicios/ayudas-fondos/feder.htm(Obri en nova finestra)

 • Contractació

Ordre HAP/1699/2015, de 3 d'agost, [fons FEDER, administració electrònica, programa opertivo de Canàries]

11 agost 2015

Ordre HAP/1699/2015, de 3 d'agost, per la qual s'aproven les bases i convocatòria 2015 d'ajudes del Fons Europeu de Desenvolupament Regional per a cofinançar actuacions d'administració electrònica i de ciutadans en xarxa, corresponent al programa operatiu FEDER de Canàries 2007-2013.
BOE: núm. 191, d'11/08/2015, (Secció: III. Altres disposicions)

 • Contractació

MINHAP. Resolució de l'AEAT, de 14 de juliol de 2015, [sistema Cl@ve PIN)

24 juliol 2015

Resolució de 14 de juliol de 2015, del Departament de Recaptació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual s'habilita el pagament de determinades liquidacions practicades per l'administració a través de la seu electrònica de l'Agència, mitjançant el sistema de signatura no avançada amb clau d'accés en un registre previ (sistema Cl@ve PIN).
BOE: núm. 176, de 24/07/2015

 • Serveis electrònics

Reial decret 668/2015, de 17 de juliol [modifica el RD 1671/2009 de desenvolupament de la Llei 11/2007]

18 juliol 2015

Reial decret 668/2015, de 17 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre(Obri en nova finestra) , pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics(Obri en nova finestra) .
BOE: núm. 171, de 18/07/2015

 • NOTA: amplia l'àmbit del Registre electrònic d'apoderaments (es modifica l'article 15 del RD 1671/2009, i habilita els certificats electrònics d'empleat públic amb pseudònim ( s'afig un apartat 4 a l'article 22 del RD 1671/2009)

 • Serveis electrònics
 • Interoperabilitat

ESPANYA [Llei 19/2015, de 13 de juliol, [...] reforma administrativa del Registre Civil]

14 juliol 2015

Llei 19/2015, de 13 de juliol, de mesures de reforma administrativa en l'àmbit de l'Administració de Justícia i del Registre Civil.
BOE: núm. 167, de 14/07/2015

 • Serveis electrònics
 • Ciutadà

ESPANYA. [Llei 18/2015, de 9 de juliol modifica Llei 37/2007, reutilització de la informació del sector públic]

09 juliol 2015

Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, (BOE: 17/11/2007), sobre reutilització de la informació del sector públic(Obri en nova finestra)
BOE:  núm. 164, de 10/07/2015

 • Govern obert

Ordre ESS/1222/2015, de 22 de juny, [tauler d'anuncis de la Seguretat Social]

24 juny 2015

Ordre ESS/1222/2015, de 22 de juny, per la qual es regula el tauler d'anuncis de la Seguretat Social
BOE: núm. 150 de 24/06/2015

 • NOTA: Deroga, Ordre TIN/831/2011, de 8 d'abril(Obri en nova finestra) , del Ministeri de Treball i Immigració, per la qual es regula el tauló d'edictes i anuncis de la Seguretat Social.

 • Serveis electrònics

Ordre JUS/1126/2015, de 10 de juny [Seu judicial electrònica]

16 juny 2015

Ordre JUS/1126/2015, de 10 de juny, per la qual es crea la seu judicial electrònica corresponent a l'àmbit territorial del Ministeri de Justícia.
BOE: Núm. 143, de 16/06/2015

 • NOTA: L'adreça electrònica de referència de la Seu Judicial Electrònica serà: https://sedejudicial.justicia.es(Obri en nova finestra)
  En ella s'existirà un accés a seus i subseus judicials electròniques a través del denominat Punt d'Accés General de l'Administració de Justícia.

 • Ciutadà
 • Empresa
 • Serveis electrònics
 • Infraestructures i serveis comuns

Ordre AAA/991/2015, de 21 de maig, [política de seguretat en administració electrònica del MAGRAMA]

29 maig 2015

Ordre AAA/991/2015, de 21 de maig, per la qual s'aprova la política de seguretat de la informació en l'àmbit de l'Administració Electrònica del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient
BOE: núm. 128, de 29/05/2015 (Secció III)

 • Seguretat

Reial decret 385/2015, de 22 de maig, [BOE, Tauló Edictal Únic]

23 maig 2015

Reial decret 385/2015, de 22 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 181/2008, de 8 de febrer, d'ordenació del diari oficial Butlletí Oficial de l'Estat: (Ref. BOE-A-2008-2389(Obri en nova finestra) ).
BOE: Núm. 123, de 23/05/2015

 • NOTA: L'1 de juny de 2015 entren en vigor les previsions, contingudes en Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic(Obri en nova finestra) i altres mesures de reforma administrativa, per a configurar un Tauló Edictal Únic, a través del "Butlletí Oficial de l'Estat".

 • A partir d'1 de juny disponible en l'edició diària del BOE el "nou suplement d'anuncis de notificació del BOE".

 • Informació i ajuda sobre consulta i enviament de notificacions: BOE-TEU:  Tauló Edictal Únic(Obri en nova finestra)

 • Serveis electrònics
 • Infraestructures i serveis comuns
 • Infraestructures i serveis comuns
 • Ciutadà

Ministeri de l'Interior. Resolució DGT, de 9 d'abril de 2015, [Registre electrònic d'apoderaments de la Direcció general de trànsit]

16 abril 2015

Resolució de 9 d'abril de 2015, de la Direcció general de trànsit, per la qual es crea i regula el Registre d'apoderaments, de successions i de representacions legals de la Prefectura Central de Tràfic
BOE: Núm. 91 de 16/04/2015

 • Serveis electrònics

Reial decret 127/2015, de 27 de febrer, [Finestreta única empresarial...]

13 març 2015

Reial decret 127/2015, de 27 de febrer, pel qual s'integren els centres de finestreta única empresarial i la finestreta única de la Directiva de Serveis en els Punts d'Atenció a l'Emprenedor.
BOE: Núm. 62 de 13/03/2015

 • NOTA: Àmbit d'aplicació: Les disposicions contingudes en aquest Reial decret seran aplicable a la VUDS, a la plataforma «Emprèn en 3», al PAE electrònic del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme i als centres VUE creats a l'empara del Protocol de 26 d'abril de 1999, així com a les oficines integrades d'atenció al ciutadà que presten serveis a empreses, creades segons l'Acord de Consell de Ministres de 15 de juliol de 2005, que s'integren en la xarxa de Punts d'Atenció a l'Emprenedor.

 • Ciutadà
 • Empresa
 • Serveis electrònics

Ordre DEF/2594/2014, de 16 de desembre, [CSV de documents electrònics del Ministeri de Defensa]

26 gener 2015

Ordre DEF/2594/2014, de 16 de desembre, per la qual s'estableix el sistema d'utilització del codi segur de verificació de documents electrònics del Ministeri de Defensa.
BOE: Núm. 22 de 26/01/2015

 • Seguretat
 • Serveis electrònics

Reial decret 1085/2014, de 19 de desembre, [Pla Estadístic Nacional 2013-2016]

16 gener 2015

Reial decret 1085/2014, de 19 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual 2015 del Pla Estadístic Nacional 2013-2016.
BOE: Núm. 14 de 16/01/2015

 • NOTA: Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions:
  Nº prog. 6534: Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en les Administracions Públiques
  Nº prog. 6535: Estadística de Pressupostos de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en l'AGE
  Nº prog. 6491: Registre Central de Personal. Butlletí Estadístic del Personal al Servei de les Administracions Públiques

 • Observatori d'Administració Electrònica

Lleis i disposicions de 2014

Ordre HAP/2142/2014, de 14 de novembre, [plataforma Cl@ve]

15 novembre 2014

Ordre HAP/2142/2014, de 14 de novembre, per la qual es crea el fitxer de dades de caràcter personal Cl@ve.
BOE: núm. 277, de 15/11/2014 (Secció III)

 • Identitat i Signatura electrònica
 • Serveis electrònics
 • Seguretat
 • Ciutadà

Ordre FOM/1987/2014, de 20 d'octubre, [PSI política de seguretat en administració electrònica del MFOM]

30 octubre 2014

Ordre FOM/1987/2014, de 20 d'octubre, per la qual s'aprova la política de seguretat de la informació en l'àmbit de l'administració electrònica del Ministeri de Foment.
BOE núm. 263, de 30/10/2014 (Secció III)

 • Seguretat

Ordre HAP/1953/2014, de 15 d'octubre, [PSI política de seguretat en administració electrònica del MINHAP]

27 octubre 2014

Ordre HAP/1953/2014, de 15 d'octubre, per la qual s'aprova la política de seguretat de la informació en l'àmbit de l'administració electrònica del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
BOE: núm. 260, de 27/10/2014 (Secció III)

 • Seguretat

Ordre IET/1934/2014, de 14 d'octubre, [PSI política de seguretat en administració electrònica del MINETUR]

22 octubre 2014

Ordre IET/1934/2014, de 14 d'octubre, per la qual s'estableix la política de seguretat de la informació en l'àmbit de l'administració electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.
BOE: núm. 256, de 22/10/2014 (Secció III)

 • Seguretat

Ordre HAP/1949/2014, de 13 d'octubre, [PAG. Punt d'Accés General de l'AGE]

27 octubre 2014

Ordre HAP/1949/2014, de 13 d'octubre, per la qual es regula el Punt d'Accés General de l'Administració General de l'Estat i es crea la seua seu electrònica.
BOE: núm. 260, de 27/10/2014

 • NOTA: Art. 2: El PAG, amb els dominis www.administracion.es (Obri en nova finestra) i www.administracion.gob.es(Obri en nova finestra) , oferirà als ciutadans i empreses la informació sobre els procediments i serveis dels Departaments ministerials i dels Organismes públics vinculats o depenents i reunirà la informació de l'activitat i l'organització de les Administracions Públiques.

 • Art. 8: L'adreça electrònica de referència de la seu serà: https://sede.administracion.gob.es (Obri en nova finestra)

 • Ciutadà
 • Empresa
 • Serveis electrònics
 • Govern obert
 • Infraestructures i serveis comuns

MINHAP [condicions tècniques del Punt General d'Entrada de Factures electròniques de l'AGE: FACe]

21 octubre 2014

Resolució de 10 d'octubre de 2014, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques i de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses, per la qual s'estableixen les condicions tècniques normalitzades del punt general d'entrada de factures electròniques.
BOE: núm. 255, de 21/10/2014 (Secció I)

 • Serveis electrònics
 • Empresa
 • Ciutadà
 • Desenvolupament de Sistemes

Ordre PRE/1838/2014, de 8 d'octubre [Plataforma Cl@ve]

09 octubre 2014

Ordre PRE/1838/2014, de 8 d'octubre, per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres, de 19 de setembre de 2014, pel qual s'aprova Cl@ve, la plataforma comuna del Sector Públic Administratiu Estatal per a la identificació, autenticació i signatura electrònica mitjançant l'ús de claus concertades.
BOE: núm. 245, de 09/10/2014

 • Identitat i Signatura electrònica
 • Serveis electrònics
 • Seguretat
 • Ciutadà

Reial decret 806/2014, de 19 de setembre, [organització i instruments operatius de les TIC en l'AGE]

26 setembre 2014

Reial decret 806/2014, de 19 de setembre, sobre organització i instruments operatius de les tecnologies de la informació i les comunicacions en l'Administració General de l'Estat i els seus Organismes Públics.
BOE: núm. 234, de 26/09/2014

 • Cooperació interadministrativa
 • Serveis electrònics
 • Infraestructures i serveis comuns

Reial decret 802/2014, de 19 de setembre [funcions i estructura de l'Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC)]

26 setembre 2014

Reial decret 802/2014, de 19 de setembre, pel qual es modifiquen el Reial decret 390/1998, de 13 de març, pel qual es regulen les funcions i l'estructura orgànica de les Delegacions d'Economia i Hisenda; el Reial decret 1887/2011, de 30 de desembre, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials; el Reial decret 199/2012, de 23 de gener, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de la Presidència; el Reial decret 256/2012, de 27 de gener, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i el Reial decret 696/2013, de 20 de setembre, de modificació de l'anterior.
BOE: núm. 234, de 26/09/2014

 • Infraestructures i serveis comuns
 • Serveis electrònics

ESPANYA. [Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic]

17 setembre 2014

Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.
BOE: núm. 226, de 17/09/2014

 • NOTA: Entre altres mesures, destaquen en l'àmbit d'administració electrònica com a objectius de la Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques (CORA): pel que fa a la signatura electrònica en l'Administració pública, per a assegurar l'ús d'una única relació de certificats electrònics reconeguts en totes les Administracions Públiques es modifica la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels ciutadans als serveis públics i també la implantació del Tauló Edictal Únic a través del BOE.

 • Ciutadà
 • Empresa
 • Identitat i Signatura electrònica
 • Infraestructures i serveis comuns
 • Serveis electrònics

Reial decret 671/2014, d'1 d'agost, [modificació estructura del ministeri de la Presidència, Oficina Per a l'Execució de Reformes en l'Administració (OPERA)]

02 agost 2014

Reial decret 671/2014, d'1 d'agost, de modificació del Reial decret 199/2012, de 23 de gener, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de la Presidència i es modifica el Reial decret 1887/2011, de 30 de desembre, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials.
BOE: núm. 187, de 2 d'agost de 2014

 • Cooperació interadministrativa
 • Govern obert

Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, [Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'AGE: FACe]

25 juny 2014

Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny, per la qual es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques.
BOE: núm. 154, de 25/06/ 2014

 • Serveis electrònics
 • Empresa
 • Infraestructures i serveis comuns

MINHAP. SEAP [plataforma FACe]

28 juny 2014

Resolució de 25 de juny de 2014, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'estableixen les condicions d'ús de la plataforma FACe-Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'Administració General de l'Estat.
BOE:  núm. 157, (Secció III) de 28/06/2014

 • Serveis electrònics
 • Empresa
 • Ciutadà

ESPANYA. [Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions]

10 maig 2014

Publicada en BOE: núm. 114, de 10/05/2014

 • Identitat i Signatura electrònica
 • Serveis electrònics

Ordre HAP/550/2014, de 28 de març, [Codis Segurs de Verificació]

08 abril 2014

Ordre HAP/550/2014, de 28 de març, per la qual es regula la utilització de codis segurs de verificació com a sistema de signatura electrònica en el desenvolupament d'actuacions administratives de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques.
BOE: Núm. 85  de 08/04/2014

 • Seguretat
 • Serveis electrònics

Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, [RCF Registre Comptable de Factures]

29 març 2014

Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la qual es regulen els requisits funcionals i tècnics de el registre comptable de factures de les entitats de l'àmbit d'aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.
BOE: núm. 77, de 29/03/2014

 • Serveis electrònics
 • Cooperació interadministrativa

Ordre SSI/321/2014, de 26 de febrer, [PSI política de seguretat en administració electrònica del MSSSI)

05 març 2014

Ordre SSI/321/2014, de 26 de febrer, per la qual s'aprova la política de seguretat de la informació en l'àmbit de l'administració electrònica del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.
BOE: Núm. 55, de 05/03/2014 (Secció III)

 • Seguretat

Ordre HAP/7/2014, de 8 de gener, [Registre de funcionaris habilitats per a la identificació de ciutadans]

15 gener 2014

Ordre HAP/7/2014, de 8 de gener, per la qual es regula el Registre de funcionaris habilitats per a la identificació i autenticació de ciutadans en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics vinculats o depenents.
BOE núm. 13, de 15/01/2014

 • Ciutadà
 • Serveis electrònics
 • Identitat i Signatura electrònica

Lleis i disposicions de 2013

ESPANYA. [Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la Factura Electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic]

28 desembre 2013

BOE: núm. 311, de 28/12/2013.

 • Serveis electrònics

ESPANYA. [Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la informació pública i bon govern]

10 desembre 2013

Publicat en BOE: núm. 295, de 10/12/2013

 • NOTA: Article 10. Portal de la Transparència: 1. L'Administració General de l'Estat desenvoluparà un Portal de la Transparència, dependent del Ministeri de la Presidència, que facilitarà l'accés dels ciutadans a tota la informació a la qual es refereixen els articles anteriors relativa al seu àmbit d'actuació [...] Principis tècnics: El Portal de la Transparència contindrà informació publicada d'acord amb les prescripcions tècniques que s'establisquen reglamentàriament que hauran d'adequar-se als següents principis: a) Accessibilitat: b) Interoperabilitat c) Reutilització.

 • Govern obert
 • Interoperabilitat
 • Accessibilitat

ESPANYA. [Llei 20/2013, de 9 de desembre, de Garantia de la unitat de mercat]

10 desembre 2013

Publicat en BOE: núm. 295, de 10/12/2013

 • NOTA: Article 23. Sistema d'intercanvi electrònic d'informació: [...] el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a través de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, establirà un sistema d'intercanvi electrònic de dades que podran utilitzar les autoritats competents en la matèria. Aquest sistema d'intercanvi es canalitzarà a través de plataformes d'infraestructures i serveis comuns mantingudes per l'esmentada Secretaria d'Estat.

 • Empresa
 • Serveis electrònics

Ordre INT/2213/2013, de 19 de novembre, [política de seguretat en administració electrònica del MIN]

28 novembre 2013

Ordre INT/2213/2013, de 19 de novembre, per la qual s'aprova la política de seguretat de la informació en l'àmbit de l'administració electrònica del Ministeri de l'Interior.
BOE: núm. 285, de 28/11/2013 (Secció III)

 • Seguretat

Ordre AEC/1647/2013, de 5 de setembre, [política de seguretat en administració electrònica del MAEC]

13 setembre 2013

Ordre AEC/1647/2013, de 5 de setembre, per la qual s'aprova la política de seguretat de la informació en l'àmbit de l'administració electrònica del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació.
BOE: núm. 220, de 13/09/2013 (secció III)

 • Seguretat

Reial decret 396/2013, de 7 de juny, [Comitè Tècnic Estatal de l'Administració Judicial Electrònica (CTEAJE)]

19 juny 2013

Reial decret 396/2013, de 7 de juny, pel qual es regula el Comitè Tècnic Estatal de l'Administració Judicial Electrònica (CTEAJE).
BOE: núm. 146 de 19/06/2013 

 • Interoperabilitat
 • Cooperació interadministrativa
 • Govern obert

Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques [Plataforma emprèn en 3]

04 juny 2013

Resolució de 31 de maig de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'estableixen les condicions d'ús de la Plataforma Electrònica d'intercanvi d'informació denominada "Emprèn en 3"
BOE núm. 133, de 04/06/2013 (Secció III)

 • Empresa

Ordre IET/786/2013, de 7 de maig, [ajudes del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme]

09 maig 2013

Ordre IET/786/2013, de 7 de maig, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió d'ajudes en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) i la Societat de la Informació, dins del Pla de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016 en el marc de l'acció estratègica d'economia i societat digital.
BOE: núm. 111, de 09/05/2013 ( Secció III)

 • Infraestructures i serveis comuns

Ordre HAP/689/2013, de 19 d'abril, [dades de caràcter personal, cooperació AATT]

27 abril 2013

Ordre HAP/689/2013, de 19 d'abril, per la qual es regula el fitxer de dades de caràcter personal de cooperació amb les administracions territorials.
BOE núm. 101 de 27/04/2013 (Secció III)

 • Cooperació interadministrativa
 • Ciutadà
 • Seguretat

Ordre HAP/566/2013, de 8 d'abril, [Registre Electrònic Comú]

12 abril 2013

Ordre HAP/566/2013, de 8 d'abril, per la qual es regula el Registre Electrònic Comú
BOE: Núm. 88, de 12/04/2013.

Veure en CTT:

 • Serveis electrònics
 • Cooperació interadministrativa

Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques [Guia de Comunicació Digital per a l'Administració General de l'Estat]

02 abril 2013

Resolució de 21 de març de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Guia de Comunicació Digital per a l'Administració General de l'Estat.

BOE: núm. 79 de 02/04/2013 (Secció III) i Correcció en BOE núm. 90 de 15/04/2013)

 • Accessibilitat
 • Ciutadà

Ordre ESS/486/2013, de 26 de març, [Registre electrònic d'apoderaments de la Seguretat Social]

28 març 2013

Ordre ESS/486/2013, de 26 de març, per la qual es crea i regula el Registre electrònic d'apoderaments de la Seguretat Social per a la realització de tràmits i actuacions per mitjans electrònics.
BOE núm.75, de 28/03/2013 

 • Serveis electrònics

Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques [NTI de Reutilització de recursos de la informació]

04 març 2013

Resolució de 19 de febrer de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Reutilització de recursos de la informació.-1 pdf de 27 pàgines.
BOE núm. 54 de 04/03/2013 (Secció III)

 • Interoperabilitat
 • Govern obert

Lleis i disposicions de 2012

Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques [publicació de l'Acord d'aprovació de la Política de Signatura Electrònica i de Certificats de l'Administració General de l'Estat]

13 desembre 2012

Resolució de 29 de novembre de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es publica l'Acord d'aprovació de la Política de Signatura Electrònica i de Certificats de l'Administració General de l'Estat i s'anuncia la seua publicació en la seu corresponent.- BOE-A-2012-15066(Obri en nova finestra)
BOE núm. 299 de 13/12/2012 (Secció III) 

 • Identitat i Signatura electrònica

Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques [NTI de Catàleg d'estàndards]

31 octubre 2012

Resolució de 3 d'octubre de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Catàleg d'estàndards.1 pdf d'11 pàgines.- BOE-A-2012-13501. Anàlisi de la norma en BOE(Obri en nova finestra)
BOE núm. 262 de 31/10/2012 (Secció III)

 • Interoperabilitat

Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme [publicació normes UNEIX]

02 octubre 2012

Resolució de 3 de setembre de 2012, de la Direcció general d'Indústria i de la Xicoteta i Mitja Empresa, per la qual es publica la relació de normes UNEIX aprovades per AENOR durant el mes de juliol de 2012.
BOE núm. 237 de 02/10/2012 (Secció III)

 • Accessibilitat

Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques [NTI de Política de gestió de documents electrònics]

26 juliol 2012

Resolució de 28 de juny de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Política de gestió de documents electrònics.- 1 pdf de 5 p.- BOE-A-2012-10048. Anàlisi de la norma en BOE. (Obri en nova finestra)
BOE núm 178 de 26/07/2012 (Secció III)

 • Interoperabilitat

Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques [NTI de Protocols d'intermediació de dades]

26 juliol 2012

Resolució de 28 de juny de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Protocols d'intermediació de dades. - 1 pdf de 12 p.- BOE-A-2012-10049. Anàlisi de la norma en BOE (Obri en nova finestra)
BOE núm. 178 de 26/07/2012 (Secció III)

 • Interoperabilitat

Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques [NTI de Relació de models de dades]

26 juliol 2012

Resolució de 28 de juny de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Relació de models de dades.- 1 pdf de 15 p.- BOE-A-2012-10050. Anàlisi de la norma en BOE(Obri en nova finestra)
BOE núm. 178 de 26/07/2012 (Secció III)

 • Interoperabilitat

Ordre HAP/1637/2012, de 5 de juliol, [Registre Electrònic d'apoderaments]

25 juliol 2012

 • Ordre HAP/1637/2012, de 5 de juliol, per la qual es regula el Registre Electrònic d'Apoderaments.
  BOE: núm. 177, de 25/07/2012

 • De conformitat amb l'article 6, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, (Obri en nova finestra)

 • Aquest registre es regula en l'article 15 del RD 1671/2009(Obri en nova finestra) per a fer constar i gestionar les representacions que els interessats atorguen a tercers amb la finalitat de que aquests puguen actuar en el seu nom de forma electrònica davant l'Administració General de l'Estat i/o els seus organismes públics vinculats o depenents..

 • Es deroguen els annexos I, II i III en Ordre HFP/633/2017, de 28 de juny(Obri en nova finestra) ,(BOE 04/07/2017)  per la qual s'aproven els models de poders inscribibles en el Registre Electrònic d'Apoderaments de l'AGE i en el registre electrònic d'apoderaments de les Entitats Locals[..]

 •  Veure en CTTRegistre Electrònic d'Apoderaments (REVA) (Obri en nova finestra)

 • NOTA: mitjançant el Registre Electrònic d'Apoderaments s'habilita una nova via al ciutadà per a apoderar, a qualsevol altre ciutadà o empresa, perquè actue en el seu nom.

 • Serveis electrònics

Ordre HAP/1200/2012, de 5 de juny, [Codi segur de verificació de documents electrònics]

07 juny 2012

Ordre HAP/1200/2012, de 5 de juny, Ministeri d'Hisenda d'Administracions Públiques. Direcció general del Cadastre, sobre ús del sistema de codi segur de verificació per la Direcció general del Cadastre.
BOE núm. 136 de 07/06/2012

 • Seguretat
 • Serveis electrònics

Lleis i disposicions de 2011

Reial decret 1708/2011, de 18 de novembre, [Sistema Español d'Arxius]

25 novembre 2011

Reial decret 1708/2011, de 18 de novembre, pel qual s'estableix el Sistema Español d'Arxius i es regula el Sistema d'Arxius de l'Administració General de l'Estat i dels seus Organismes Públics i el seu règim d'accés.
BOE: núm. 284, de 25/11/2011

 • NOTA: regula en la Secció 4a. Documents electrònics i preservació digital

 • Interoperabilitat

Ordre TAP/3148/2011, de 7 d'octubre, [política de seguretat de la informació en MPTAP]

19 novembre 2011

Ordre TAP/3148/2011, de 7 d'octubre, Ministeri de Política Territorial i Administració Pública, per la qual s'aprova la política de seguretat de la informació en l'àmbit de l'administració electrònica del Ministeri de Política Territorial i Administració Pública.
BOE: núm. 279 de 19/11/2011 ( Secció III)

 • Seguretat

Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, [Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic]

16 novembre 2011

Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
BOE: núm. 276 de 16/11/2011  

 • Contractació
 • Empresa

Reial decret 1495/2011, de 24 d'octubre, [Reutilització de la informació del sector públic]

08 novembre 2011

Reial decret 1495/2011, de 24 d'octubre, (Ministeri de la Presidència), pel qual es desenvolupa la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, per a l'àmbit del sector públic estatal.
BOE núm. 269 de 08/11/2011

 • Govern obert

Ordre PRE/2794/2011, de 5 d'octubre, [Factura electrònica]

18 octubre 2011

Ordre PRE/2794/2011, de 5 d'octubre, Ministeri de la Presidència, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres, de 19 d'octubre de 2011, pel qual es determina el marc d'exercici de les competències estatals en matèria de factura electrònica, es crea el Fòrum Nacional Multilateral sobre facturació electrònica i s'impulsa el Servei Central de Gestió de la Facturació Electrònica en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat.
BOE núm. 251 de 18/10/2011 (Secció III)

 • Serveis electrònics
 • Empresa
 • Cooperació interadministrativa

Ministeri de Política Territorial i Administració Pública [ NTI Modele de dades per a l'intercanvi de seients entre les entitats registrals]

30 juliol 2011

Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Model de Dades per a l'Intercanvi de seients entre les entitats registrals (Sicres 3.0).-1 pdf de 5 p.- BOE-A-2011-13173 Anàlisi de la norma en BOE
BOE: 30/07/2011 (Secció III)

 • Interoperabilitat

Ministeri de Política Territorial i Administració Pública [NTI Digitalització de documents]

30 juliol 2011

Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Digitalització de Documents. - 1 pdf de 3 p.- BOE-A-2011-13168. Anàlisi de la norma en BOE(Obri en nova finestra)  
BOE: 30/7/2011 (Secció III)

 • Interoperabilitat

Ministeri de Política Territorial i Administració Pública [NTI Documente electrònic]

30 juliol 2011

Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Document Electrònic
.- 1 pdf de 14 p. - BOE-A-2011-13169 anàlisi de la norma en BOE (Obri en nova finestra)
BOE: 30/07/2011 (Secció III)

 • Interoperabilitat

Ministeri de Política Territorial i Administració Pública [NTI Forme expedient electrònic]

30 juliol 2011

Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat d'Expedient Electrònic.
- 1 pdf de 13 p.- BOE-A-2011-13170 Anàlisi de la norma en BOE(Obri en nova finestra)
BOE: 30/07/2011 ( Secció III)

 • Interoperabilitat

Ministeri de Política Territorial i Administració Pública [NTI Politica de Signatura Electrònica i de certificats de l'Administració] DISPOSICIÓ DEROGADA

30 juliol 2011

Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Política de Signatura Electrònica i de certificats de l'Administració. 1 pdf de 13 p.- BOE-A-2011-13171 Anàlisi de la norma en BOE(Obri en nova finestra)
BOE: 30/07/2011 (Secció III)

 • Interoperabilitat

Ministeri de Política Territorial i Administració Pública [NTI Procediments de copiat autèntic i conversió entre documents electrònics]

30 juliol 2011

Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Procediments de copiat autèntic i conversió entre documents electrònics. 1 pdf de 4 p.- BOE-A-2011-13172 Anàlisi de la norma en BOE(Obri en nova finestra)
BOE: 30/07/2011 ( Secció III)

 • Interoperabilitat

Ministeri de Política Territorial i Administració Pública [NTI Requisits de connexió a la xarxa de comunicacions de les AAPP espanyoles]

30 juliol 2011

Resolució de 19 de juliol de 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Requisits de connexió a la xarxa de comunicacions de les Administracions Públiques espanyoles. (Xarxa SARA). BOE-A-2011-13173(Obri en nova finestra)
BOE: 30/07/2011 (Secció III)

 • Interoperabilitat

ESPANYA. [Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil]

22 juliol 2011

Publicat en BOE núm. 175 de 22/07/2011

 • NOTA: Aquesta llei suposa una completa transformació de l'actual sistema registral a Espanya, que és de l'any 1957, substituint-ho per un model de Registre Civil electrònic amb una base de dades única per a tota Espanya, adaptat a les noves tecnologies i a les necessitats dels usuaris.

 • Serveis electrònics

ESPANYA. [Llei 18/2011, de 5 de juliol, Reguladora de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l'Administració de Justícia]

06 juliol 2011

Publicat en BOE núm. 160 de 06/07/2011

 • NOTA: La present Llei regula l'ús de les noves tecnologies en l'Administració de Justícia: incorporació en les oficines judicials de les noves tecnologies, interoperabilitat i seguretat necessaris en el desenvolupament dels diferents aplicatius utilitzats pels actors del món judicial.

 • Infraestructures i serveis comuns
 • Serveis electrònics

Ordre PRE/1716/2011, de 9 de juny, [Protocol IPv6]

21 juny 2011

Ordre PRE/1716/2011, de 9 de juny, per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres de 29 d'abril de 2011, pel qual s'aprova el Pla de foment per a la incorporació del protocol IPv6 a Espanya.
BOE núm 147 de 21/06/2011

 • Interoperabilitat

Ordre TAP/953/2011, de 12 d'abril, [Imatge promocional de l'Administració Electrònica]

19 abril 2011

Ordre TAP/953/2011, de 12 d'abril, per la qual s'aprova la nova imatge promocional de les activitats d'administració electrònica i s'estableixen criteris per a la seua utilització.
BOE núm. 93 de 19/4/2011

 • NOTA: Aprovació de la imatge promocional de les activitats de l'administració electrònica, per a construir una imatge que identificara de cara al ciutadà les activitats que l'Administració General de l'Estat realitza en l'àmbit de l'administració electrònica.
  Estableix el símbol de la imatge promocional de l'Administració Electrònica que juntament amb el manual estaran disponibles en el Portal d'Imatge Institucional (espai del portal Funciona(Obri en nova finestra) accessible a través de la Xarxa Sara(Obri en nova finestra) ).

 • DEROGA l'anterior: Ordre APU/959/2003, d'11 d'abril(Obri en nova finestra)

 • Ciutadà
 • Accessibilitat

Resolució INE, [Codi segur de verificació de documents electrònics]

18 febrer 2011

Resolució de 10 de febrer de 2011, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística, d'utilització d'un codi segur de verificació de documents electrònics per l'Institut Nacional d'Estadística.
BOE: 18/02/2011

 • Seguretat
 • Serveis electrònics

Resolució AEAT, [Codi segur de verificació de documents electrònics]

12 febrer 2011

Resolució de 4 de febrer de 2011, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, sobre ús de codi segur de verificació i per la qual es creen segells electrònics de l'organisme.
BOE: 12/02/2011

 • Seguretat
 • Serveis electrònics

Lleis i disposicions de 2010

Ordre INT/3022/2010, de 23 de novembre, [Tauló Edictal Sancions de Tràfic ]

25 novembre 2010

Ordre INT/3022/2010, de 23 de novembre, Ministeri de l'Interior, D.G.T. per la qual es regula el Tauló Edictal de Sancions de Tràfic ( Direcció general de trànsit)
BOE: 25/11/2010

 • Serveis electrònics

Consell General del Poder Judicial, [Reutilització de sentències judicials]

22 novembre 2010

Acord de 28 d'octubre de 2010, del Ple del Consell General del Poder Judicial, pel qual s'aprova el Reglament 3/2010, sobre reutilització de sentències i altres resolucions judicials.
BOE: 22/11/2010

 • Govern obert

Ordre JUS/2871/2010, de 2 de novembre, [Tramitació telemàtica de certificats]

09 novembre 2010

Ordre JUS/2871/2010, de 2 de novembre, Ministeri de Justícia,per la qual es determinen els requisits i condicions per a tramitar per via telemàtica les sol·licituds dels certificats d'antecedents penals.
BOE: 09/11/2010

 • Serveis electrònics
 • Ciutadà

Reial decret 368/2010, de 26 de març, [Document Únic Electrònic (DUE)]

16 abril 2010

Reial decret 368/2010, de 26 de març, pel qual es regulen les especificacions i condicions per a l'ocupació del Document Únic Electrònic (DUE) per a l'engegada de les empreses individuals mitjançant el sistema de tramitació telemàtica.
BOE 16/04/2010

 • Serveis electrònics
 • Empresa

Ordre TIN/790/2010, de 24 de març, [Tramitació telemàtica de certificats]

30 març 2010

Ordre TIN/790/2010, de 24 de març, Ministeri de Treball i Immigració, per la qual es regula l'enviament per les empreses de les dades del certificat d'empresa al Servei Públic d'Ocupació Estatal, per mitjans electrònics.
BOE: 30/03/2010

 • Serveis electrònics
 • Empresa

Reial decret 170/2010, de 19 de febrer, [Reglament de Centres de Reconeixement de Conductors]

03 març 2010

Reial decret 170/2010, de 19 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de Centres de Reconeixement destinats a verificar les aptituds psicofísiques dels conductors (CRC).
BOE: 03/03/2010

 • NOTA: la renovació dels permisos podrà realitzar-se íntegrament, a petició de l'interessat, des dels CRC en format electrònic, sense haver d'anar a les Prefectures de Tràfic.

 • Serveis electrònics
 • Ciutadà

Reial decret 137/2010, de 12 de febrer, [emissió de la Comunicació als Interessats]

25 febrer 2010

Reial decret 137/2010, de 12 de febrer, pel qual s'estableixen criteris per a l'emissió de la comunicació als interessats prevista en l'article 42.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
BOE: 25/02/2010 

 • Serveis electrònics
 • Ciutadà

Ordre PRE/878/2010, de 5 d'abril, [d'Adreça Electrònica Habilitada]

12 abril 2010

Ordre PRE/878/2010, de 5 d'abril, Ministeri de la Presidència, per la qual s'estableix el règim del sistema d'adreça electrònica habilitada previst en l'article 38.2 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre.
BOE: 12/04/2010

 • Serveis electrònics
 • Ciutadà
 • Empresa

Reial decret 136/2010, de 12 de febrer, [del Règim de les Oficines de Registre]

25 febrer 2010

Reial decret 136/2010, de 12 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 772/1999, de 7 de maig, pel qual es regula la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions davant l'Administració General de l'Estat, l'expedició de còpies de documents i devolució d'originals i el règim de les oficines de registre.
BOE: 25/02/2010

 • Serveis electrònics
 • Ciutadà

Ordre PRE/226/2010, de 4 de febrer, [premis TECNIMAP 2010]

08 febrer 2010

Ordre PRE/226/2010, de 4 de febrer, Ministeri de la Presidència, per la qual es convoca la quarta edició dels "Premis TECNIMAP 2010 per a serveis d'administració electrònica"
BOE: 08/02/2010 ( Secció III)

 • Tecnimap

Reial decret 3/2010, de 8 de gener, [Esquema Nacional de Seguretat (ENS)]

29 gener 2010

Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.
BOE: 29/01/2010

 • Seguretat
 • Serveis electrònics
 • Infraestructures i serveis comuns

Reial decret 4/2010, de 8 de gener, [Esquema Nacional d'Interoperabilitat (ENI)]

29 gener 2010

Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.
BOE: 29/01/2010

 • Interoperabilitat
 • Serveis electrònics
 • Infraestructures i serveis comuns

Lleis i disposicions de 2009

Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, [Desenvolupament parcial de la Llei 11/2007 ]

18 novembre 2009

Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.
BOE: Núm. 278 de 18/11/2009

 • Infraestructures i serveis comuns
 • Serveis electrònics
 • Interoperabilitat
 • Lleis 39 i 40

Reial decret 1083/2009, de 3 de juliol, [Memòria de l'anàlisi d'impacte normatiu] DEROGADA

18 juliol 2009

Reial decret 1083/2009, de 3 de juliol, pel qual es regula la memòria de l'anàlisi d'impacte normatiu (i la Guia Metodològica).
BOE: Núm. 173 de 18/07/2009

 • Es deroga per: Reial decret 931/2017, de 27 d'octubre. BOE: núm. 276, de 14/11/2017(Obri en nova finestra)
 • NOTA: La finalitat de la Memòria de l'anàlisi d'impacte normatiu (MAIN) és garantir que en els processos els qui han d'elaborar i aprovar un projecte de disposició, compten amb la informació necessària que els permeta estimar què impacte tindrà en els ciutadans i els mitjans que necessitaran els administradors per a poder aplicar-la.

 • Govern obert

Lleis i dispociones de 2008

Reial decret 181/2008, de 8 de febrer, [edició electrònica del BOE ]

12 febrer 2008

Reial decret 181/2008, de 8 de febrer, d'ordenació del diari oficial «Butlletí Oficial de l'Estat»
BOE: Núm. 37 de 12/02/2008

 • NOTA: A partir de l'1 de gener de 2009, la versió digital del Butlletí Oficial de l'Estat tindrà ple valor jurídic.

 • ES MODIFIQUEN determinats preceptes i referències indicades i AFIG les disposicions addicionals 1 a 3 i un annex, per Reial decret 385/2015, de 22 de maig (Ref. BOE-A-2015-5675(Obri en nova finestra) ).

 • Serveis electrònics
 • Infraestructures i serveis comuns

Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, [Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)]

19 gener 2008

Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
BOE: núm. 17, de 19/01/2008

 • Ciutadà
 • Empresa
 • Seguretat

Lleis i disposicions de 2007

ESPANYA. [Llei 56/2007, de 28 de desembre, de Mesures d'Impuls de la Societat de la Informació]

29 desembre 2007

BOE : 29/12/2007

 • NOTA: Impulsa la Societat de la Informació i l'ús de la factura electrònica. Veure portal Pla Avanza: http://www.planavanza.es (Pla Avanza aprovat pel govern al novembre de 2005. Aquesta llei s'emmarca en el conjunt de mesures que constitueixen el Pla 2006-2010 per al desenvolupament de la Societat de la Infomración i de convergercia amb Europa)

 • Infraestructures i serveis comuns
 • Serveis electrònics
 • Accessibilitat

ESPANYA. [Llei 49/2007, de 26 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, discapacitat]

27 desembre 2007

Llei 49/2007, de 26 de desembre, per la qual s'estableix el règim d'infraccions i sancions en matèria d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
BOE: núm. 310, de 27/12/2007 

 • Accessibilitat

Reial decret 1494/2007, de 12 de novembre, [Reglament d'Accessibilitat a la S.I. de les persones amb discapacitat]

21 novembre 2007

Reial decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social.
BOE: núm 279 de 21/11/2007

 • NOTA: L'objecte d'aquest reglament és establir els criteris i les condicions que es consideren bàsics per a garantir l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis de la societat de la informació i de qualsevol mitjà de comunicació social, d'acord amb els principis d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal.

 • Es deroguen els arts. 5, 6 i 7 i es modifica l'art. 9, per Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (BOE núm 227, de 19/09/2018)

 • Accessibilitat

ESPANYA. [Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre Reutilització de la informació del sector públic]

17 novembre 2007

BOE: núm. 276, de 17/11/2007

 • Govern obert

ESPANYA [Llei 31/2007, de 30 d'octubre, contractació en sectors de l'aigua, energia, transport, serveis postals]

31 octubre 2007

Llei 31/2007, de 30 d'octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals.
BOE: Núm. 261, de 31/10/2007

 • Contractació

Ordre PRE/2971/2007, de 5 d'octubre, [Format de la factura electrònica «Facturae»]

15 octubre 2007

Ordre PRE/2971/2007, de 5 d'octubre, sobre l'expedició de factures per mitjans electrònics quan el destinatari de les mateixes siga l'Administració General de l'Estat o organismes públics vinculats o dependents d'aquella i sobre la presentació davant l'Administració General de l'Estat o els seus organismes públics vinculats o dependents de factures expedides entre particulars.
BOE: núm. 247, de 15/10/2007

 • Contractació
 • Cooperació interadministrativa

Ordre PRE/2740/2007, de 19 de setembre, [Reglament d'Avaluació i Certificació de la Seguretat de les Tecnologies de la Informació]

25 setembre 2007

Ordre PRE/2740/2007, de 19 de setembre, Ministeri de la Presidència,per la qual s'aprova el Reglament d'Avaluació i Certificació de la Seguretat de les Tecnologies de la Informació.
BOE: 25/09/2007

 • NOTA: El present Reglament té per objecte l'articulació de l'Organisme de Certificació (OC) de l'Esquema Nacional d'Avaluació i Certificació de la Seguretat de les Tecnologies de la Informació (ENECSTI) en l'àmbit d'actuació del Centre Criptològic Nacional.

 • Seguretat

ESPANYA. [Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics]

23 juny 2007

Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.
BOE núm. 150 de 23/06/2007

 • Serveis electrònics
 • Infraestructures i serveis comuns
 • Interoperabilitat
 • Accessibilitat
 • Seguretat
 • Govern obert
 • Lleis 39 i 40

SGAP. Resolució de 2 d'abril de 2007, [modifica Manual d'Imatge institucional]

16 abril 2007

Resolució de 2 d'abril de 2007, de la Secretaria General per a l'Administració Pública, per la qual es modifica el Manual d'Imatge Institucional de l'Administració General de l'Estat i la Guia per a l'edició i publicació de pàgines web en l'Administració General de l'Estat aprovada per Resolució de 9 de març de 2005 de la Secretaria General per a l'Administració Pública.
BOE: núm. 91, de 16 d'abril de 2007 (Secció III)

 • NOTA: Configuració i distribució d'una nova imatge institucional consistent en la inserció del logotip "Governe d'Espanya" juntament amb l'escut d'Espanya i els colors institucionals, elements bàsics de la Imatge Institucional.

 • Accessibilitat
 • Ciutadà

Reial decret 366/2007, de 16 de març, [accessibilitat relaciones AGE]

24 març 2007

Reial decret 366/2007, de 16 de març, pel qual s'estableixen les condicions d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat en les seues relacions amb l'Administració General de l'Estat.
BOE:  núm. 72, de 24/03/2007 

 • Accessibilitat
 • Ciutadà

Ordre PRE/4008/2006, de 27 de desembre, [Procediment d'accés al Sistema de Verificació de dades de residència]

01 gener 2007

Ordre PRE/4008/2006, de 27 de desembre, per la qual s'estableix la configuració, característiques, requisits i procediments d'accés al Sistema de Verificació de Dades de Residència.
BOE: 01/01/2007

 • Ciutadà
 • Identitat i Signatura electrònica

Lleis i disposicions de 2006

Ordre PRE/3949/2006, de 26 de desembre, [Procediments d'accés al sistema de verificació de dades d'identitat]

28 desembre 2006

Ordre PRE/3949/2006, de 26 de desembre, per la qual s'estableix la configuració, característiques, requisits i procediments d'accés al Sistema de Verificació de Dades d'Identitat.
BOE: 28/12/2006

 • Ciutadà
 • Identitat i Signatura electrònica

Reial decret 523/2006, de 28 d'abril, [Supressió del certificat d'empadronament]

09 maig 2006

Reial decret 523/2006, de 28 d'abril, pel qual se suprimeix l'exigència d'aportar el certificat d'empadronament, com a document probatori del domicili i residència, en els procediments administratius de l'Administració General de l'Estat i dels seus organismes públics vinculats o depenents.
BOE: 09/05/2006

 • Serveis electrònics
 • Ciutadà
 • Identitat i Signatura electrònica

Reial decret 522/2006, de 28 d'abril, [Supressió fotocopies DNI]

09 maig 2006

Reial decret 522/2006, de 28 d'abril, pel qual se suprimeix l'aportació de fotocòpies de documents d'identitat en els procediments administratius de l'Administració General de l'Estat i dels seus organismes públics vinculats o depenents.
BOE: 09/05/2006

 • Serveis electrònics
 • Ciutadà
 • Identitat i Signatura electrònica

Ordre APU/293/2006, de 31 de gener, [projectes i-model]

11 febrer 2006

Ordre APU/293/2006, de 31 de gener, de desenvolupament i aplicació del Reial decret 835/2003, de 27 de juny,(Obri en nova finestra) pel qual es regula la cooperació econòmica de l'Estat a les inversions de les Entitats locals.
BOE: núm. 36, d'11/02/2006

 • NOTA: Capítol IV: Dels projectes de modernització administrativa local... que tinguen per objecte la modernització de l'Administració Local a través de la utilització de tecnologies de la informació (conegut com a subvenció projectes eModel)

 • Cooperació interadministrativa
 • Serveis electrònics

Lleis i disposicions de 2005-2000

Reial decret 1553/2005, de 23 de desembre, [Expedició DNI electrònic]

24 desembre 2005

Reial decret 1553/2005, de 23 de desembre, pel qual es regula l'expedició del Document Nacional d'Identitat i els seus certificats de signatura electrònica
BOE: 24/12/2005

 • Identitat i Signatura electrònica
 • Ciutadà

Ministeri d'Administracions Públiques [xarxa d'oficines integrades d'atenció al ciutadà]

03 agost 2005

Resolució de 19 de juliol de 2005, de la Secretaria General per a l'Administració Pública, per la qual es disposa la publicació de l'Acord del Consell de Ministres de 15 de juliol de 2005, per a la implantació d'una Xarxa d'Oficines Integrades d'Atenció al Ciutadà en col·laboració amb les Comunitats Autònomes i les Entitats que integren l'Administració Local.
BOE: 03/08/2005 ( Secció III)

 • Ciutadà

Ministeri de la Presidència. Resolució de 28 de juliol de 2005, de la Sotssecretaria, [Directrius de tècnica normativa]

29 juliol 2005

Resolució de 28 de juliol de 2005, de la Sotssecretaria, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell de Ministres, de 22 de juliol de 2005, pel qual s'aproven les Directrius de tècnica normativa.
BOE: núm.180, de 29/07/2005

 • NOTA: Les Directrius s'aplicaran als avantprojectes de llei, projectes de reial decret legislatiu, de reial decret-llei i de reial decret, propostes d'acord del Consell de Ministres i, en tot el que siga possible, a les disposicions i actes administratius dels òrgans de l'Administració General de l'Estat que es publiquen en el «Butlletí Oficial de l'Estat». La Direcció general del Secretariat del Govern vetlarà per la correcta aplicació de les Directrius, per a açò prestarà el suport necessari a les Secretaries Generals Tècniques dels ministeris.

 • Govern obert
 • Cooperació interadministrativa

Reial decret 589/2005, de 20 de maig, [Reestructuració dels Òrgans Col·legiats responsables de l'Administració Electrònica]. DISPOSICIÓ DEROGADA

28 maig 2005

Reial decret 589/2005, de 20 de maig, pel qual reestructuren els Òrgans col·legiats responsables de l'Administració Electrònica.
BOE: 28/05/2005

 • Infraestructures i serveis comuns
 • Cooperació interadministrativa
 • Contractació

Ordre EHA/1307/2005, de 29 d'abril, [regula l'ocupació de mitjans electrònics en els procediments de contractació]

13 maig 2005

Ordre EHA/1307/2005, de 29 d'abril, per la qual es regula l'ocupació de mitjans electrònics en els procediments de contractació
BOE: núm. 114, de 13/05/2005

 • Contractació
 • Serveis electrònics

Reial decret 421/2004, de 12 de març, [regulador del CCN]

19 març 2004

Reial decret 421/2004, de 12 de març, pel qual es regula el Centre Criptològic Nacional.
BOE: núm. 68, de 19/03/2004

 • NOTA: és responsable de vetlar pel compliment de la normativa relativa a la protecció de la informació classificada en els aspectes dels sistemes d'informació i telecomunicacions, d'acord a l'assenyalat en la Llei 11/2002, de 6 de maig reguladora del Centre Nacional d'Intel·ligència.

 • Seguretat
 • Serveis electrònics

ESPANYA [Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Signatura electrònica]

20 desembre 2003

Publicat en BOE: núm. 304 de 20/12/2003

 • NOTA: Aquesta llei regula la signatura electrònica, la seua eficàcia jurídica i la prestació de serveis de certificació. 

 • S'afig l'apartat 11, amb efectes de 2 d'octubre de 2016, per la disposició final 2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Ref. BOE-A-2015-10565(Obri en nova finestra) :Tots els sistemes d'identificació i signatura electrònica prevists en la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic tindran plens efectes jurídics.

 • Identitat i Signatura electrònica

Ministeri d'Administracions Públiques. SEAP [Aprovació dels Criteris de seguretat, normalització, i conservació de les aplicacions utilitzades per l'Administració General de l'Estat en l'exercici de les seues potestats]

23 juny 2003

Resolució de 26 de maig de 2003, de la Secretaria d'Estat per a l'Administració Pública, per la qual es disposa la publicació de l'Acord del Ple de la Comissió Interministerial d'Adquisició de Béns i Serveis Informàtics, de 18 de desembre de 2002, pel qual s'aproven els Criteris de seguretat, normalització i conservació de les aplicacions utilitzades per l'Administració General de l'Estat en l'exercici de les seues potestats.
BOE: 23/06/2003 ( Secció III)

 • Interoperabilitat

Reial decret 209/2003, de 21 de febrer, [Registres i Notificacions Telemàtiques]

28 febrer 2003

Reial decret 209/2003, de 21 de febrer, pel qual es regulen els Registres i les Notificacions Telemàtiques, així com la Utilització de mitjans telemàtics per a la substitució de l'aportació de certificats pels ciutadans.
BOE:28/02/2003

 • NOTA : Disposició addicional tercera: El Consell Superior d'Informàtica,(CSI) passarà a denominar-se CONSELL SUPERIOR D'INFORMÀTICA I PER A l'IMPULS DE L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA (CSIAE)

 • Serveis electrònics
 • Ciutadà

Reial decret 1164/2002, de 8 de novembre, [Conservació del patrimoni documental AGE]

15 novembre 2002

Reial decret 1164/2002, de 8 de novembre, pel qual es regula la conservació del patrimoni documental amb valor històric, el control de l'eliminació d'altres documents de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics i la conservació de documents administratius en suport diferent a l'original.
BOE: núm. 274, de 15/11/2002

 • Ciutadà
 • Empresa
 • Serveis electrònics

ESPANYA. [Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic]

12 juliol 2002

Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. (LSSICE).
BOE: 12/07/2002

 • NOTA: Es facilitaran a partir d'ara les dades d'informació general de les webs. 
 • Seguretat
 • Accessibilitat
 • Ciutadà
 • Empresa
 • Serveis electrònics

ESPANYA. [Llei 11/2002, de 6 de maig, reguladora del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI)]

07 maig 2002

Publicat en BOE: núm.109, de 07/05/2002

 • NOTA: El Centre Criptològic Nacional és l'Organisme de Certificació(OC) de l'Esquema Nacional d'Avaluació i Certificació de la Seguretat de les Tecnologies de la Informació (ENECSTI)

 • Seguretat
 • Infraestructures i serveis comuns

Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, [Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques]

26 octubre 2001

Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
BOE: 26/10/2001

 • Contractació
 • Empresa

Direcció general dels Registres i del Notariat [Registres de la Propietat]

21 abril 2000

Instrucció de 10 d'abril de 2000, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, sobre publicitat formal i instrumental del contingut dels Registres de la Propietat a través del correu electrònic.
BOE: núm. 96, de 21/04/2000 (Secció III)

 • Serveis electrònics

Lleis i disposicions de 1999 i anteriors

ESPANYA. [Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD)]

24 desembre 1999

BOE: núm. 298 de 24/12/1999

 • Ciutadà
 • Empresa
 • Seguretat

Reial decret 1465/1999, de 17 de setembre, [Imatge institucional AGE]

25 setembre 1999

Reial decret 1465/1999, de 17 de setembre, pel qual s'estableixen criteris d'imatge institucional i es regula la producció documental i el material imprés de l'Administració General de l'Estat.
BOE: núm. 230 de 25/09/1999

Es regulen criteris que faciliten la identificació per part dels ciutadans dels elements que conformen l'Administració General de l'Estat, la normalització i racionalització del material utilitzat per l'Administració en la seua actuació, la utilització de llengües cooficials, publicacions, publicitat institucional i utilització d'altres suports.

 • Ciutadà
 • Accessibilitat

Reial decret 1377/1999, de 14 d'abril, [creació de l'Oficina de Transició per a l'Efecte 2000]

03 setembre 1999

Reial decret 1377/1999, de 14 d'abril, pel qual es crea l'Oficina de Transició per a l'Efecte 2000.
BOE: núm. 211, de 03/09/1999

 • Cooperació interadministrativa

Reial decret 772/1999, de 7 de maig, [còpies de documents, Oficines de Registre] DEROGADA

22 maig 1999

Reial decret 772/1999, de 7 de maig, pel qual es regula la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions davant l'Administració General de l'Estat, l'expedició de còpies de documents i devolució d'originals i el règim de les oficines de registre.
BOE: 22/05/1999

 • Serveis electrònics

Reial decret 263/1996, de 16 de febrer,[utilització de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques per l'AGE] DISPOSICIÓ DEROGADA

29 febrer 1996

Reial decret 263/1996, de 16 de febrer, pel qual es regula la utilització de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques per l'Administració General de l'Estat
BOE: 29/02/1996

 • NOTA: a proposta de, Ministeri d'Administracions Públiques Desenvolupava aquest Reial decret l'article 45 de la Llei 30 /1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú. DISPOSICIÓ DEROGADA

 • Infraestructures i serveis comuns
 • Serveis electrònics

Reial decret 648/1994, de 15 d'abril, [patró de mesures de Temps]

30 abril 1994

Reial decret 648/1994, de 15 d'abril, pel qual es declaren els patrons nacionals de mesura de les unitats bàsiques del Sistema Internacional d'Unitats
BOE: Núm. 103, de 30/04/1994   

 • NOTA: de conformitat amb Reial decret 1308/1992 de 23 d'octubre, pel qual es declara al Laboratori del Real Institut i Observatori de l'Armada, com a laboratori dipositari del patró nacional de Temps i laboratori associat al Centre Español de Metrologies. 

 • Serveis electrònics

ESPANYA. [Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJAP-PAC)]

27 novembre 1992

Publicat en BOE: núm. 285 de 27/11/1992

 • Ciutadà
 • Infraestructures i serveis comuns
 • Serveis electrònics

ESPANYA [Llei 4/1990, de 29 de juny, (creació dels cossos informàtics de l'AGE)]

30 juny 1990

Llei 4/1990, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 1990.
BOE: núm.156, de 30/06/1990 

NOTA Article 33 punt 2: es creen, adscrits a la Secretaria d'Estat per a l'Administració Pública del Ministeri per a les Administracions Públiques, els següents Cossos – cossos de funcionaris TIC de l'AGE– 

 • Superior de Sistemes i Tecnologies de la Informació de l'Administració de l'Estat (en l'actualitat grup A1 1166)
 • Gestió de Sistemes i informàtica de l'Administració de l'Estat (en l'actualitat grup A2 1177)
 • Tècnics auxiliars d'informàtica de l'Administració de l'Estat (en l'actualitat grup C1 1188)
 • Serveis electrònics

Ordre de 9 de juny, MAP [Sistema d'informació dels recursos informàtics de l'Administració de l'Estat ]

22 juny 1988

Ordre de 9 de juny de 1988, Ministeri d'Administracions Públiques, per la qual s'aprova la realització d'un sistema d'informació dels recursos informàtics de l'Administració de l'Estat i de la recollida d'informació inicial.
BOE: 22/06/1998

 • NOTA: Asseu les bases per a la recollida de dades de l'Informe REGNA

 • Serveis electrònics

Reial decret 2291/1983, de 28 de juliol, [sobre òrgans d'elaboració i desenvolupament de la política informàtica del govern]. DISPOSICIÓ DEROGADA

26 agost 1983

Reial decret 2291/1983 de 28 de juliol, sobre òrgans d'elaboració i desenvolupament de la política informàtica del govern. BOE: 26/08/1983

 • NOTA: Creació i finalitats del CONSELL SUPERIOR D'INFORMÀTICA: CSI

 • Infraestructures i serveis comuns
 • Serveis electrònics

Decret 2572/1973, de 5 d'octubre, [Contractació d'equips i sistemes informàtics]

18 octubre 1973

Decret 2572/1973, de 5 d'octubre, pel qual s'aprova el plec de clàusules administratives generals per a la contractació d'equips i sistemes per al tractament de la informació i de manteniment, arrendament i programes.
BOE: 18/10/1973

 • Serveis electrònics
 • Contractació