accesskey_mod_content

La cooperació entre les diferents AAPP a nivell nacional es realitza en el marc de la Comissió Sectorial d'Administració electrònica  i dels seus diferents grups de treball:
 

Grup d'Identitat Digital i signatura electrònica

Seguiment i posada en comú dels canvis normatius i tecnològics en qüestions d'identitat i signatura electrònica, així com l'anàlisi de la problemàtica i solucions disponibles. També realitza propostes a la  Comissió Sectorial d'Administració Electrònica, per a la seva consideració i eventual aprovació, en matèria d'identitat digital i signatura electrònica.

Grup d'Intermediació i Serveis. Carpeta Ciutadana

Intermediació en els intercanvis de dades i documents en el sector públic. Priorització dels serveis d'intercanvi de dades i documents-i. Models jurídic-organitzatius en els intercanvis de dades, tant mitjançats, a través de nodes d'interoperabilitat,  com a directes. Models de seguretat, govern i control dels sistemes mitjançats.Desenvolupament i implantació del model de relació amb els ciutadans Carpeta Ciutadana a les diferents àrees d'actuació: seguiment d'activitat, transparència i accés i consum de dades. Models jurídics-organitzatius de la  interoperabilitat, priorització de serveis.

Grup d'Interoperabilitat

Proporcionar normes i instruments que facilitin la interoperabilitat entre Administracions Públiques i realitzar el model de bases tecnològiques per garantir la interoperabilitat de Govern Electrònic en l'àmbit de l'Administració Local, Autonòmica i Estatal.

Grup de Telecomunicacions Integrades

Planifica, coordina i realitza el seguiment de les actuacions a realitzar en l'àmbit de les telecomunicacions que permetin l'impuls, la potenciació, la consolidació i una garantia de sostenibilitat econòmica de la xarxa de comunicacions de les Administracions Públiques espanyoles contemplada en l'article 155.3 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, així com les corresponents xarxes corporatives de les diferents Comunitats Autònomes.

Grup d'Observatori, Indicadors i Mesures

Realitza actuacions en el marc de l'Observatori de l'Administració Electrònica que permetin a través de diferents publicacions i estudis conèixer la panoràmica general de situació i progrés de l'Administració Electrònica a Espanya a tots els nivells. Genera els informes CAU i IRIA i fa el seguiment de les actuacions de l'Observatori d'Accessibilitat Web. També estableix un calendari de publicació de dades, aprovat per totes les Comunitats Autònomes, amb el compromís d'enviament/bolcat de dades pròpies.

Grup de Seguretat

Proporciona normes i instruments que facilitin la implementació de l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS) entre Administracions Públiques; desenvolupa de la Línia d'acció 2 de l'EECS “Seguretat dels Sistemes d'Informació de les Administracions Públiques”; coordina i dona suport al Grup d'Identitat Digital; millora, àmplia i coordina l'intercanvi d'informació tècnica d'incidents i amenaces, entre altres funcions.

Grup de Reutilització d'Aplicacions i Serveis i RISP

Fomenta en el Sector Públic la reutilització en tots els nivells per mitjà de la reutilització d'aplicacions i serveis, segons es contempla en la llei 40/2015, d'1 d'octubre, i de la reutilització de la informació en el sector públic i la coordinació amb el portal dades.gov.

Grup de Repositoris Comuns

Persegueix l'establiment d'estàndards comuns d'actuació en relació amb els repositoris amb la finalitat de que la informació continguda en ells estigui actualitzada i pugui ser interoperable entre ells així com amb altres sistemes d'informació.

Grup Documento, Expedient i Arxiu Electrònic

Estableix, coordina, controla i realitza el seguiment de les actuacions en matèria de Gestió Documental Electrònica, incloent el Document, Expedient i Arxiu Electrònics, així com estableix les directrius i requisits en matèria de gestió documental electrònica i impulsa l'ús d'Arxivi com a arxiu electrònic final en les diferents AA PP entre altres funcions.

Grup de Funcionaris Habilitats i Registre Electrònic d'Apoderaments

Coordinació amb Comunitats Autònomes i Entitats Locals per assegurar l'assistència als ciutadans en l'ús de mitjans electrònics mitjançant funcionaris habilitats per a l'assistència referent a la identificació i signatura electrònica, presentació de sol·licituds a través del registre electrònic general i obtenció de còpies autèntiques.Definició d'aspectes relatius als Registres de Funcionaris Habilitats (RFH). Estudi del procés d'incorporació de les AAPP que no disposin d'un RFH al Registre de Funcionaris Habilitats implementat per la SGAD. Estudi del procés d'integració de les AAPP que disposin d'un RFH amb el RFH de la SGAD.

Grup de suport funcional a la implantació de les lleis 39 i 40/2015

Crea un espai de col·laboració on plantejar tots els reptes que les Administracions Públiques s'estan enfrontant en la implantació de les Lleis 39 i 40. Canalitza qüestions que excedeixin l'abast tècnic de la resta de grups de treball, valorar possibles solucions o determinar la seva elevació a altres instàncies i, finalment, planteja possibles criteris comuns que garanteixin l'homogènia implantació de les mesures d'Administració Electròniques contemplades en les Lleis.

Grup Identificador Europeu de Legislació - ELI

Implementa l'Identificador Europeu de Legislació a Espanya, com a estàndard d'identificació i descripció documental de la informació legislativa publicada en els diaris oficials i en les bases de dades de les diferents Administracions

Grup de Factura Electrònica

Treballar colaborativamente entre les CCAA i l'AGE per a la millora de la facturació a les Administracions Públiques, posant especial èmfasi en la implantació de la factura electrònica en el Sector Públic.

 

Dins de l'Administració General de l'Estat la cooperació es realitza a través de la Comissió d'Estratègia TIC  i de les Comissions Ministerials d'Administració Digital . On també s'estableixen diferents grups de treball en matèries anàlogues a les indicades anteriorment.

 

0 Comentaris

No hi ha comentaris