accesskey_mod_content

Què és el Centre de Transferència de Tecnologia - CTT?

El Centre de Transferència de Tecnologia publica un directori general d'aplicacions o/i solucions que el seu objectiu és afavorir la reutilització de solucions per totes les Administracions Públiques. Aquest portal informa de projectes, serveis, actius semàntics, normativa i solucions que s'estan desenvolupant en matèria d'Administració electrònica. Els seus principals objectius són:

 • Crear un repositori comú de programari i de serveis per a la seva reutilització en les Administracions Públiques.
 • Crear una base de coneixement comú sobre les diverses solucions tècniques (normatives, serveis, actius semàntics, infraestructura, desenvolupaments, etc). en l'àmbit de l'Administració electrònica.
 • Crear un espai on es puguin compartir experiències i cooperar en l'àmbit de l'administració electrònica.

A més, des d'un espai reservat en GITHUB (Obre en nova finestra) es facilita el desenvolupament col·laboratiu d'aplicacions de les administracions públiques. Qualsevol administració pot publicar el seu projecte de programari lliure i crear una comunitat de desenvolupament entorn de/entorn d'ell.

L'està CTT a la disposició de qualsevol administració pública i a qualsevol perfil que treballi a l'entorn de l'Administració Electrònica.

El Centre de Transferència de Tecnologia és la resposta al mandat de l'article 17 del Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'administració electrònica.

A més, el Centre de Transferència de Tecnologia es troba recollit en l'article 158 de la llei 40/2015. El Centre de Transferència de Tecnologia és el directori general d'aplicacions per a la seva reutilització en l'Administració General de l'Estat i interopera amb els directoris establerts per altres Administracions Públiques.

Per ajudar a utilitzar l'es CTT ha posat a la disposició de tots els seus usuaris els següents mitjans:

 • Guia Ràpida d'Ús del CTT . Introducció breu a l'i CTT el seu funcionament: entorns, solucions, usuaris, etc. Es troba disponible per a usuaris anònims dins de l'àrea àrea de descàrregues de la solució “ CTT
 • Guia de publicació i llicenciament d'actius , preparada dins de l'àmbit de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, per conèixer totes les consideracions prèvies i passos a realitzar abans de procedir a sol·licitar l'alta de la solució: condicions de copyright i autoria, estudi de components, selecció de la llicència, preparació de l'actiu per a la distribució, etc.
 • Guia per a la prestació d'aplicacions en manera servei , preparada dins de l'àmbit de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat i de la reutilització en manera servei. Serveix com a eina de suport a les Administracions Públiques que vulguin oferir aplicacions, plataformes, infraestructures o processos en manera servei per a la seva reutilització per altres organismes. Inclou consideracions a tenir en compte abans de procedir a sol·licitar l'alta de solució reutilitzable en manera servei.
 • Edició de solucions. Explica com realitzar l'edició i gestió d'una solució en CTT l'entorn - PAe . Es troba disponible per a usuaris anònims dins de l'àrea àrea de descàrregues de la solució “ CTT ”.
 • Manual administrador de llistes de distribució amb mailman . Descriu les opcions de configuració d'ús més freqüent en les llistes de distribució així com les tasques que ha de dur a terme l'administrador/moderador de la mateixa. Es troba disponible per a usuaris anònims dins de l'àrea àrea de descàrregues de la solució “ CTT ”.
 • Servei de suport. Per a qualsevol dubte o incidència pot posar-se en contacte amb el servei de suport en http://soportecaid.redsara.es(Obre en nova finestra)
 • Servei de consulta sobre dubtes de llicenciament: En col·laboració amb Red.es s'ofereix un servei de consultes a través del com les AAPP podran formular qüestions relacionades amb programari lliure i el llicenciament de les seves solucions.

El directori de solucions de l'és CTT el lloc indicat per trobar una solució, projecte, servei o actiu semàntic per reutilitzar en la teva administració.

Totes les solucions disponibles en CTT el recullen informació divulgativa i d'ús sobre elles. A més s'ofereixen diferents opcions de descàrrega i de col·laboració en elles, com a fòrums i llistes de distribució de correu. A més, en aquells casos en els quals sigui possible, es podrà descarregar el codi font o s'enllaçarà amb el repositori extern en el qual pugui realitzar-se la descàrrega.

http://administracionelectronica.gob.es/ctt

L'està CTT disponible a través d'Internet i de la Red SARA . No obstant això, en el cas d'administracions públiques, es recomana la seva utilització des de la Red SARA doncs només des des SARA tindrà accés a tota la informació i serveis específics per a administracions públiques.

Per a aquelles solucions que desitgen construir una comunitat de desenvolupament al voltant del seu projecte programari lliure, s'ha creat l'organització forja-CTT dins del gran entorn col·laboratiu públic de GITHUB , en la qual les administracions públiques poden crear i gestionar els seus repositoris

https://github.com/ctt-gob-es(Obre en nova finestra)

L'organització Forja CTT està reconeguda en GITHUB com a espai del sector públic:

https://government.github.com/community/(Obre en nova finestra)

El funcionament de l'ho CTT determinen dos aspectes fonamentals: les solucions i els nivells d'accés. La solució és la unitat bàsica de treball dins de l'entorn CTT de/entorn de la qual s'orquestren totes les funcionalitats ofertes. Els diferents nivells d'accés permeten personalitzar la informació i els serveis oferts per cada solució a cada usuari.

Un conjunt de documents, fitxers, notícies, pàgines d'informació i serveis. Conceptualment una solució o/i projecte pot ser:

 • Serveis horitzontals llocs a la disposició de tots els organismes per facilitar o simplificar la implantació de nous serveis.
 • Desenvolupaments realitzats el codi dels quals i informació associada es posa a la disposició de les Administracions perquè pugui utilitzar-se o millorar-se.
 • Actius semàntics models de dades o llistes de codificació que poden ser reutilitzades per altres administracions públiques.
 • Qualsevol projecte tecnològic en el qual s'explica l'experiència de la seva implantació i ús perquè altres organismes puguin beneficiar-se d'ella.
 • Recomanacions, normativa, metodologies, etc. d'aplicació en l'àmbit de les TIC en l'administració.

En el directori de solucions de l'albergat CTT dins del PAe CTT ( - PAe ) hi haurà sempre disponible informació divulgativa de la solucions de caràcter públic (disponible per internet):

 • Pestanya “General”. És la pàgina de presentació de la solució que recull els conceptes generals de la solució i les principals dades d'interès. A més el responsable de la solució pot decidir incloure:
  • Novetats. Novetats públiques relacionades amb la solució.
  • Subscripció. Notificacions de canvis que es realitzin en notícies o documents relacionats amb la solució.
 • Pestanya “informació. Addicional”. Aprofundeix en els detalls funcionals i tecnològics de la solució.
 • Pestanya “Àrea de descàrregues”. Diferents continguts públics descarregables organitzats per carpetes.
 • Altres pestanyes. Els responsables de la solució podran habilitar l'ús d'altres 2 pestanyes públiques per donar més informació, indicadors, etc.

A més, cada solució pot oferir als usuaris registrats de les administracions públiques que accedeixin per la xarxa SARA:

 • Pestanya “Àrea de Descàrregues”. Continguts addicionals als ja presents per a usuaris anònims que són específics per a Administracions Públiques.
 • Pestanya “Col·laboració”. Participació en fòrums de discussió sobre la solucions.
 • Altres pestanyes. Els responsables de la solució podran habilitar l'ús d'altres 2 pestanyes per donar més informació, indicadors, accés a llistes de distribució de correu, etc.

En qualsevol cas una solució tindrà un màxim de 5 pestanyes actives.

Aquelles solucions que ho desitgin podran iniciar un projecte de desenvolupament col·laboratiu habilitat a l'espai Forja-CTT de GITHUB com un repositori. Aquests repositoris podran habilitar, segons les seves necessitats, l'ús d'aquestes funcionalitats:

 • Àrea de codi font. Gestió del codi del projecte a través d'un repositori GIT . Aquest repositori és l'entorn de treball i es troba en desenvolupament i en contínua evolució, per tant pot haver-hi materials incomplets i programari amb defectes pendents de solucionar. El lloc preferent on subministrar les versions oficials i estables del projecte englobant codi font, documents d'instal·lació, integració, etc. serà l'Àrea de Descàrregues de la solució CTT associada.
 • Gràfics. Consulta d'estadístiques sobre aspectes relacionats amb el projecte, com a contribucions, visitants, actualitzacions de codi, etc.
 • Gestió d'Incidències. Es pot gestionar la notificació, evolució i resolució de totes les sol·licituds relacionades amb cada projecte: incidències del servei, sol·licituds de suport, sol·licituds de millora, resolució del sistema, etc.
 • Wiki . Creació i gestió de la documentació del projecte de forma col·laborativa

Els usuaris del CTT poden participar en diferents graus i amb diferents permisos en les diferents solucions.

L'entorn CTT - PAe diferencia entre 4 tipus d'usuaris que gaudiran d'un nivell de participació diferent dins del portal i de cada solució.

 • Visitant anònim. És aquell usuari que només desitja consultar informació general de caràcter públic de les solucions del CTT . Aquest usuari no necessita identificar-se i té accés des d'Internet i des de la red SARA .
 • Visitant registrat del PAe . Són aquells usuaris que tenen un major interès per participar activament en PAe el : expressant la seva opinió, participant en fòrums o/i comunitats, etc. Des de qualsevol àmbit (públic o privat) es pot comptar amb un usuari registrat en PAe el . Disponible des d'internet i des de la red SARA .
 • Visitant registrat del de les PAe Administracions Públiques. Són aquells visitants registrats del PAe que pertanyen a les Administracions Públiques. Aquesta pertinença a l'Administració serà validada pels responsables del PAe . Aquests usuaris tindran majors nivells d'accés a funcionalitats i serveis del PAe. Concretament per al cas del CTT , si a més accedeixen per la xarxa SARA , tenen disponibles més opcions de consulta, participació i descàrrega (pestanyes àrea de descàrregues, col·laboració i més) dins de les solucions.
 • Administrador de solucions. Una vegada es compta amb el perfil “visitant registrat del de les PAe administracions públiques” en el cas concret de l'es CTT pot sol·licitar la creació d'una nova solució convertint-se en l'administrador de la mateixa. L'administrador de la solucions és el responsable de gestionar la solució: continguts, usuaris, etc. i només podrà realitzar aquesta administració des de la xarxa SARA . Una solució pot comptar amb diversos administradors.

Els usuaris de l'organització forja-CTT en GITHUB so totalment independents dels existents en CTT-PAe .

Per poder ser visitant registrat de les Administracions Públiques s'ha de treballar en una administració pública i utilitzar un compte de correu electrònic de l'entitat. L'assignació d'aquest perfil se sol·licita en el registre d'usuari seleccionant perfil "administració" i és supervisada pels administradors centrals del PAe . Serà aprovada una vegada conclòs el procés d'alta.

Quan un usuari vol trobar una solució per reutilitzar en la seva administració ha de dirigir-se al directori de solucions del CTT (entorn CTT - PAe ). Des d'aquest entorn tindrà 4 vies disponibles per fer-ho:

 • Cercador de solucions . Permet utilitzar conjuntament opcions de cerca per paraules clau i per classificació i característiques de la solució. És a dir, es podrien cercar per exemple totes les solucions relacionats amb signatura (text=signa) i que siguin serveis horitzontals (classificació tècnica=serveis horitzontals para AAPP ). Si el caixetí “text” es deixa buit es pot obtenir un llistat de tots els projectes corresponents a una determinada classificació (la que estigui seleccionada).
  En el Cercador de solucions de l'es CTT incorpora l'opció de cerca predictiva que permet anticipar-se als resultats desitjats per l'usuari. Una vegada ha introduït un mínim de 3 caràcters, s'ofereix un llistat amb les solucions el “nom curt de les quals”, “Nom Abreujat” o “Nom Complet“ conté aquests caràcters.

  A més, els resultats oposats es poden ordenar en funció de 2 criteris:
  • Ranking trimestral de les solucions més descarregades el trimestre anterior (primer les més descarregades).
  • Data de l'última actualització de la solució (primer les modificades fa menys temps).
 • Cercador en directoris associats . Permet realitzar cerques de projectes, sobre la base de paraules clau, en totes els directoris  que es trobin associats/federats amb el Centre de Transferència de Tecnologia.
 • Solucions per ... Facilita l'accés, de forma senzilla i agrupada, a les solucions seguint diversos criteris. Per exemple, en Solucions per Àrea Tècnica es podrien trobar totes les Infraestructures i Serveis Comuns posades a la disposició de les altres administracions per impulsar l'Administració Electrònica.
 • Llistat complet de Solucions Es permetrà l'accés a un llistat complet de solucions ordenades alfabèticament des del cercador de solucions i des de les seccions “solucionis per …”. L'enllaç es troba disponible en la part superior de la zona central de la pàgina.

Per tenir un usuari actiu en qualsevol dels entorns de l'es CTT ha d'explicar primerament amb un usuari registrat en PAe el . El procés de registre ha de realitzar-ho des de l'opció “ registri's ” present en la capçalera.

Si desitja aconseguir el perfil “Visitant registrat del de les PAe Administracions Públiques” haurà d'indicar durant el procés d'alta que el seu perfil és “Administració”. Així mateix l'adreça de correu electrònic utilitzada haurà de pertànyer a una Administració Pública.

Els responsables del PAe supervisaran periòdicament les noves altes d'usuari i concediran el “perfil de visitant registrat de les AAPP ” en els deguts casos.

Per poder comptar amb un compte d'usuari en GITHUB simplement haurà de prémer sobre el botó “ Sign Up ” i emplenar la sol·licitud. Una vegada aprovada rebrà un correu electrònic indicant-li que el seu usuari es troba operatiu en GITHUB .

Cada usuari pot modificar o actualitzar les dades amb els quals es va donar de alta entrant en CTT-PAe l'amb el seu usuari i punxant en l'opció "Configuració" disponible en la cantonada superior dreta.

En aquesta pàgina podem modificar les dades com: contrasenya de l'usuari, adreça de correu electrònic, etc.

Recordi que és especialment important mantenir sempre actualitzats les seves dades de compte de correu, telèfon i organisme pel qual treballa.

Consulti la Guia de publicació i llicenciament d'actius , preparada dins de l'àmbit de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, per conèixer totes les consideracions prèvies i passos a realitzar abans de procedir a sol·licitar l'alta de la solució: condicions d'i copyright autoria, estudi de components, selecció de la llicència, preparació de l'actiu per a la distribució, etc.

Per procedir a realitzar l'alta de la solució en CTT-PAe l'entorn (directori solucionis) simplement, un usuari amb perfil “visitant registrat del de les PAe AAPP ” ha d'emplenar el formulari disponible en l'opció “ Registro d'una solució "

Quan la solució estigui disponible se li notificarà al sol·licitant perquè pugui completar i emplenar la resta d'informació relacionada amb la solució abans de fer-la pública.

Tingui en compte que tant en sol·licitar l'alta d'una solució com en sol·licitar l'alta d'un projecte es converteix en l'administrador del mateix. Posteriorment, podrà configurar nous administradors de la solucioni i del projecte.

En col·laboració amb Red.es s'ofereix un servei de consultes a través del com les AAPP podran formular qüestions relacionades amb programari lliure i el llicenciament de les seves solucions.

En primer lloc s'haurà de sol·licitar l'alta d'una nova solució reutilitzable en CTT el , en el camp "Raó sol·licitud" s'indicarà que a més es necessita un repositori en GITHUB .

En el cas que la solució ja existís en CTT el , es realitzarà la sol·licitud de repositori en GITHUB a través del CAID (Obre en nova finestra) .

Cada solució de l'o CTT repositori en GITHUB és independent de la resta de solucions o repositoris i és gestionat íntegrament per l'administrador del mateix (per defecte l'usuari que va sol·licitar la seva alta).

L'administrador de la solució o del repositori és el responsable de la generació dels seus continguts, i de la gestió i personalització del comportament de les eines utilitzades, gestió dels col·laboradors de la seva solució o repositori, etc.

És a dir, l'ofereix CTT la infraestructura tecnològica i suport sobre aquesta a les solucions o repositoris però són les administracions responsables d'ells les que els gestionen de manera totalment autònoma i independent segons estimin que és més convenient per a la seva solució o repositori.

Només accedint amb un usuari amb perfil “Visitant registrat de les AAPP ” i des de la Red SARA es podrà tenir accés a aquestes pestanyes de la solució.

Enllacis relacionatsEnllaços relacionats