accesskey_mod_content

Estratexias

Nun momento de continuos cambios, nos que a eficiencia e a competitividade dás organizacións son a base dá economía, un gran número de países puxeron en marcha diversas iniciativas orientadas á revisión dás súas formas de traballo, co obxectivo de minimizar vos custos en termos económicos e/ou sociais que as administracións impoñen a cidadáns e empresas.

Estratexias en Administración electrónica

Nos últimos anos, particularizando para ou ámbito estatal, as actuacións emprendidas foron moi importantes en todas as administracións, nacional, autonómica e local. Cada unha dás administracións ten as súas estratexias pero vos obxectivos en todas elas son moi similares. Non así, ou nivel de avance e desenvolvemento dous servizos electrónicos. A Administración Xeral do Estado foi unha dás pioneiras en desenvolver e implantar servizos telemáticos, pero ou impulso decidido cara á eAdministración concrétase co plan Moderniza e continúase a través dous diferentes plans estratéxicos baixo vos que se lanzan as diferentes iniciativas. Ou camiño percorrido pola eAdministración para as CCAA foi moi heteroxéneo pero, non entanto, a tendencia en todas elas seguiu a mesma traxectoria. Esta sección revisará as principais accións que as distintas administracións públicas están a realizar para impulsar a eAdministración e ou estado non non que se atopan.

0 Comentarios

Non hai comentarios