accesskey_mod_content

Disposicions de la Unió Europea

Actes publicats en la secció L (Legislació) del Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).
Es mostren una selecció de documents normatius, actes legislatius, en diverses programes i  actuacions de la Unió Europea.

Programa Europa Digital

Reglament (UE) 2021/694, de 29 d'abril de 2021,

11 maig 2021

Reglament (UE) 2021/694 del Parlament Europeu i del Consell de 29 de abril de 2021 pel qual s'estableix el Programa Europa Digital i pel qual es deroga la Decisió (UE) 2015/2240 (Text pertinent a l'efecte de l'EEE).

 • Enllaç EUR-lex: DOUE seriï L, núm. 166, d'11/05/2021 pág. 1-34(Obre en nova finestra)

 • NOTA: Es deroga la Decisió (UE) 2015/2240, de 25 de novembre, per la qual s'estableix un programa relatiu a les solucions d'interoperabilitat i els marcs comuns per a les administracions públiques, les empreses i els ciutadans europeus (programa ISA2) com a mitjà de modernització del sector públic (Ref. DOUE-L-2015-82423)(Obre en nova finestra)

 • Infraestructures i serveis comuns
 • Serveis electrònics

Interoperabilitat, Serveis públics europeus d'administració electrònica

Decisió (UE) 2015/2240, de 25 de novembre, [programa ISA2]

04 desembre 2015

Decisió (UE) 2015/2240 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2015 per la qual s'estableix un programa relatiu a les solucions d'interoperabilitat i els marcs comuns per a les administracions públiques, les empreses i els ciutadans europeus (programa ISA2) com a mitjà de modernització del sector públic. (Text pertinent a l'efecte de l'EEE)

 • Interoperabilitat
 • Serveis electrònics

Decisió Nº 922/2009/CE, de 16 de setembre, [programa ISA]

03 octubre 2009

Decisió Nº 922/2009/CE del Parlament Europeu i del Consell de 16 de setembre de 2009, relativa a les solucions d'interoperabilitat per a les administracions públiques europees (ISA).

Decisió 2004/387/CE, de 21 d'abril, [programa IDABC]

18 maig 2004

Decisió 2004/387/CE del Parlament Europeu i del Consell de 21 d'abril de 2004 relativa a la prestació interoperable de serveis paneuropeus d'administració electrònica al sector públic, les empreses i els ciutadans (IDABC) [inclou Correcció d'errors de la Decisió 2004/387/CE de la Comissió de 28 d'abril de 2004].

Identitat, Signatura electrònica

Reglament (UE) 910/2014, de 23 de juliol, [eIDAS]

28 agost 2014

Reglament (UE) nº 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques al mercat interior (eIDAS) i per la qual es deroga la  Directiva 1999/93/CE(Obre en nova finestra) .

 • Identitat i Signatura electrònica
 • Interoperabilitat

Directiva 1999/93/CE, de 13 de desembre, [signatura electrònica] DEROGADA

19 gener 2000

Directiva 1999/93/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 1999, per la qual s'estableix un marc comunitari per a la signatura electrònica. [DEROGADA]

 • Identitat i Signatura electrònica
 • Interoperabilitat

Seguretat en xarxes i sistemes d'informació, Comunicacions electròniques, Ciberseguretat

Reglament (UE) 2021/887, de 20 de maig de 2021, [Centre Europeu de Competència Industrial, Tecnològica i de Recerca en Ciberseguretat]

08 juny 2021

Reglament (UE) 2021/887 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de maig de 2021, pel qual s'estableixen el Centre Europeu de Competència Industrial, Tecnològica i de Recerca en Ciberseguretat i la Xarxa de Centres Nacionals de Coordinació.

 • NOTA: Aquest Centre Europeu de Competència – European Cybersecurity Competence Network and Centri(Obre en nova finestra) – ajudarà a la Unió Europea a enfortir el seu lideratge i la seva autonomia estratègica en l'àmbit de la ciberseguretat. Aquest Reglament també disposa les normes per a la designació dels Centres Nacionals de Coordinació i les normes per a l'establiment de la Comunitat de Competències en Ciberseguretat.
 • Enllaç a EUR-lex: DOUE (L) nº 202 de 08/06/2021, pág. 1-31(Obre en nova finestra)
 • Seguretat

Reglament (UE) 2019/881, de 17 d'abril de 2019, [ENISA i certificació de la ciberseguretat]

07 juny 2019

Reglament (UE) 2019/881 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 d'abril de 2019, relatiu a ENISA (Agència de la Unió Europea per a la Ciberseguretat) i a la certificació de la ciberseguretat de les tecnologies de la informació i la comunicació i pel qual es deroga el Reglament (UE) nº 526/2013 («Reglament sobre la Ciberseguretat»).

 • Seguretat

Directiva (UE) 2018/1972, d'11 de desembre de 2018 [Codi Europeu de les Comunicacions Electròniques]

17 desembre 2018

Directiva (UE) 2018/1972 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2018, per la qual s'estableix el Codi Europeu de les Comunicacions Electròniques. 

 • Interoperabilitat

Directiva (UE) 2016/1148, de 6 de juliol, [seguretat de les xarxes i sistemes d'informació en la Unió]

19 juliol 2016

Directiva (UE) 2016/1148 del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de juliol de 2016, relativa a les mesures destinades a garantir un elevat nivell comú de seguretat de les xarxes i sistemes d'informació en la Unió (Directiva SRI).

 • Seguretat

Accessibilitat

Directiva (UE) 2016/2102, de 26 d'octubre, [accessibilitat dels llocs web, sector públic]

02 desembre 2016

Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic.

 • Accessibilitat
 • Serveis electrònics

Dades obertes, Reutilització de dades del sector públic

Directiva (UE) 2019/1024, de 20 de juny de 2019, [Directiva open data]

26 juny 2019

Directiva (UE) 2019/1024 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a les dades obertes i la reutilització de la informació del sector públic.

 • Govern obert
 • Interoperabilitat

Directiva 2013/37/UE, de 26 de juny, [reutilització de la informació en el sector públic]

27 juny 2013

Directiva 2013/37/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013, per la qual es modifica la  Directiva 2003/98/CE(Obre en nova finestra)  relativa a la reutilització de la informació en el sector públic (modifica els arts. 1 a 9 i 11 de la Directiva 2003/98)

 • Govern obert
 • Interoperabilitat

Directiva 2003/98/CE, de 17 de novembre, [reutilització de la informació del sector públic]

31 desembre 2003

Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell de 17 de novembre de 2003 relativa a la reutilització de la informació del sector públic

 • Govern obert
 • Interoperabilitat

Contractació, Factura electrònica

Directiva 2014/55/UE, de 16 d'abril, [contractació pública, factura electrònica]

06 maig 2014

Directiva 2014/55/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d'abril de 2014, relativa a la facturació electrònica en la contractació pública.

 • Enllaç EUR-lex: DOUE seriï L, núm. 133, de 06/05/2014, pàgines 1 a 11(Obre en nova finestra)

 • NOTA: Aquesta Directiva obligarà als Estats Membres de la UE a acceptar factures electròniques en els contractes públics. Aquestes factures electròniques hauran de ser conformes amb una norma europea per al model de dades semàntiques destinat als elements essencials d'una factura electrònica.

 • Contractació
 • Interoperabilitat

Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrer, [contractació pública, contractes de concessió]

28 març 2014

Directiva 2014/23/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a l'adjudicació de contractes de concessió

 • Contractació
 • Interoperabilitat

Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer, [contractació pública, general]

28 març 2014

Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE(Obre en nova finestra)

 • Contractació
 • Interoperabilitat

Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrer, [contractació pública, sectors estratègics]

28 març 2014

Directiva 2014/25/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a la contractació per entitats que operen en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals i per la qual es deroga la Directiva 2004/17/CE(Obre en nova finestra)  

 • Contractació
 • Interoperabilitat

Protecció de dades personals

Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, [Reglament General de Protecció de dades (RGPD)]

04 maig 2016

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Obre en nova finestra) (Reglament General de Protecció de Dades).

 • NOTA: en anglès: European General Data Protection Regulation (GDPR)

 • Aquest Reglament serà obligatori en tots els seus elements i directament aplicable en cada Estat membre. El present Reglament serà aplicable a partir del 25 de maig de 2018, segons estableix el seu article 99.

 • Enllaç EUR-lex: DOUE seriï L, núm. 119 de 04/05/2016, pág. 1 a 88(Obre en nova finestra)

 • Veure: Portal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades:  https://www.agpd.es(Obre en nova finestra)

 • Ciutadà
 • Serveis electrònics
 • Seguretat

Reglament (UE) 2013/611, de 24 de juny, [dades de caràcter personal, comunicacions electròniques]

26 juny 2013

Reglament (UE) Nº 611/2013 de la Comissió, de 24 de juny de 2013, relatiu a les mesures aplicables a la notificació de casos de violació de dades personals en el marc de la Directiva 2002/58/CE(Obre en nova finestra) del Parlament Europeu i del Consell sobre la privadesa i les comunicacions electròniques.

 • Seguretat
 • Ciutadà
 • Serveis electrònics

Directiva 2006/24/CE, de 15 de març, [dades personals, conservació de dades]

13 abril 2006

Directiva 2006/24/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març de 2006, sobre la conservació de dades generades o tractats en relació amb la prestació de serveis de comunicacions electròniques d'accés públic o de xarxes públiques de comunicacions i per la qual es modifica la Directiva 2002/58/CE(Obre en nova finestra) .

 • Seguretat
 • Ciutadà
 • Serveis electrònics

Directiva 2002/58/CE, de 12 de juliol, [privadesa i les comunicacions electónicas]

31 juliol 2002

Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de juliol de 2002, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques (Directiva sobre la privadesa i les comunicacions electròniques) 

 • Seguretat
 • Ciutadà
 • Serveis electrònics

Directiva 95/46/CE, de 24 d'octubre, [dades de caràcter personal, lliure circulació de dades] DEROGADA

23 novembre 1995

Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 24 d'octubre de 1995, relativa a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

 • Ciutadà
 • Serveis electrònics
 • Seguretat

Serveis al mercat interior, serveis/portals/finestretes úniques

Reglament Delegat (UE) 2019/815 de la Comissió, de 17 de desembre, [especificació d'un format electrònic únic]

29 maig 2019

Reglament Delegat (UE) 2019/815 de la Comissió, de 17 de desembre de 2018, pel qual es completa la Directiva 2004/109/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les normes tècniques de regulació relatives a l'especificació d'un format electrònic únic de presentació d'informació.

 • Interoperabilitat

Reglament (UE) 2018/1724, de 2 d'octubre, [Passarel·la digital única d'accés a la informació]

21 novembre 2018

Reglament (UE) 2018/1724, del Parlament Europeu i del Consell, de 2 d'octubre de 2018, relatiu a la creació d'una passarel·la digital única d'accés a informació, procediments i serveis d'assistència i resolució de problemes i pel qual es modifica el Reglament (UE) n.° 1024/2012

 • Serveis electrònics
 • Interoperabilitat

Reglament (UE) 2017/1953, de 27 d'abril, [connectivitat a internet comunitats locals]

01 novembre 2017

Reglament (UE) 2017/1953 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de octubre de 2017, pel qual es modifiquen els Reglaments (UE) nº 1316/2013 i (UE) nº 283/2014 en el que concerneix alf omento de la connectivitat a internet de les comunitats locals.

 • Ciutadà

Reglament (UE) 2017/1128, de 14 de juny, [portabilitat transfronterera serveis de continguts en línia]

30 juny 2017

Reglament (UE) 2017/1128 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de juny de 2017, relatiu a la portabilitat transfronterera dels serveis de continguts en línia al mercat interior.

 • Interoperabilitat
 • Ciutadà

Reglamento UE 2016/1191, de 6 de juliol de 2016, [ciutadans, presentació de documents]

26 juliol 2016

Reglament (UE) 2016/1191 del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de juliol de 2016, pel qual es facilita la lliure circulació dels ciutadans simplificant els requisits de presentació de determinats documents públics en la Unió Europea i pel qual es modifica el Reglament (UE) n.° 1024/2012

 • Ciutadà

Directiva 2014/26/UE, de 26 de febrer, [llicències multiterritoriales]

20 març 2014

Directiva 2014/26/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a la gestió col·lectiva dels drets d'autor i drets afins i a la concessió de llicències multiterritoriales de drets sobre obres musicals per a la seva utilització en línia al mercat interior. Text pertinent a l'efecte de l'EEE

 • Empresa
 • Interoperabilitat

Directiva 2007/2/CE, de 14 de març, [INSPIRI]

25 abril 2007

Directiva 2007/2/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març de 2007, per la qual s'estableix una infraestructura d'informació espacial en la Comunitat Europea (Inspiri)

 • Interoperabilitat
 • Cooperació interadministrativa

Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, [serveis al mercat interior]

27 desembre 2006

Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis al mercat interior.

 • Enllaç EUR-lex: DOUE seriï L, núm. 376, de 27/12/2006, pág. 36 a 68 (Obre en nova finestra)

 • NOTA: Segons aquesta Directiva, els Estats membres verificaran i, segons com pertocarà, simplificaran els procediments i tràmits aplicables a l'accés a una activitat de serveis i al seu exercici. En particular, la Directiva preveu: La creació de finestretes úniques en les quals un emprenedor podrà realitzar tots els tràmits necessaris per exercir la seva activitat.

 • L'obligació de possibilitar la realització d'aquests procediments per via electrònica.

 • Lloc web relacionat: Finestreta de la Directiva de Serveis a Espanya: eugo.es(Obre en nova finestra)  

 • Ciutadà
 • Interoperabilitat
 • Empresa

Normalització, qualitat, organismes de normalització

Reglament (UE) 2012/1025, de 25 d'octubre, [normalització europea]

14 novembre 2012

Reglament (UE) nº 1025/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, sobre la normalització europea, pel qual es modifiquen les Directives 89/686/CEE i 93/15/CEE del Consell i les Directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE i 2009/105/CE del Parlament Europeu i del Consell i pel qual es deroga la Decisió 87/95/CEE del Consell i la Decisió nº 1673/2006/CE del Parlament Europeu i del Consell.

 • Cooperació interadministrativa