accesskey_mod_content
Banner accesibilidade

Inicialmente, os estudos do Observatorio de Accesibilidade Web planificáronse para levar a cabo durante 2010 e principios do 2011. Estes estudos permiten coñecer a situación puntual e a evolución do cumprimento dos requisitos de accesibilidade dos sitios web das administracións públicas, baseándose para iso nunha Metodoloxía propia, desenvolvida en colaboración cos grupos de traballo relacionados coa accesibilidade existentes na Administración. Estes estudos realizáronse sobre ÚNEA 139803:2004 (equivalente a WCAG 1.0).

Dado o éxito e aceptación da iniciativa, así como polos bos resultados obtidos, decidiuse prolongar a súa actividade durante o ano 2011 completo.

Durante 2012 e 2013 mantivéronse as actividades do servizo de diagnóstico en liña e a comunidade accesibilidade. Así mesmo potenciouse a xeración de materiais de axuda ante a aprobación da nova UNE 139803:2012 (equivalente a WCAG 2.0). Desde 2014, traballouse con respecto a ÚNEA 139803:2012.

En 2018 os grupos de traballo relacionados coa accesibilidade do Comité de Dirección TIC (CDTIC) e da Comisión Sectorial de Administración Electrónica (CSAE) aproban unha nova versión da Metodoloxía baseada tamén en ÚNEA 139803:2012.

A partir da entrada en vigor do Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público(Abre en nova xanela) que traspón ao ordenamento xurídico español a Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dos organismos do sector público e da publicación da Decisión de execución 2018/1524(Abre en nova xanela) , que define como se vai a levar a cabo o seguimento simplificado nos Estados membros a partir do ano 2020, empezouse a traballar na nova Metodoloxía para o Seguimento simplificado UNE-EN 301549:2019 (PDF)(Abre en nova xanela) , cuxas verificacións están aliñadas con WCAG 2.1. En xuño de 2020 a metodoloxía é aprobada polos grupos de traballo "Accesibilidade no TIC nas AAPP" do CDTIC e "Observatorio, Indicadores e Medidas" do CSAE.

Metodoloxía dos estudos

A revisión de accesibilidade dos estudos do Observatorio de Accesibilidade Web realízase con base nunha metodoloxía propia desenvolvida polo Observatorio en colaboración cos grupos de traballo relacionados coa accesibilidade do CDTIC e do CSAE. Nesta metodoloxía defínese a mostra de sitios web e páxinas a analizar, as verificacións a comprobar así como as puntuacións a xerar para medir o grao de cumprimento de accesibilidade, con base nas cales se pode coñecer tamén a evolución dos resultados ao longo do tempo; as verificacións analizadas son un subconjunto de criterios de verificación de WCAG, aqueles cuxa verificación pode realizarse automaticamente así como outros que, aínda que a súa revisión habitualmente é manual, puidéronse engadir mediante métricas especializadas. Na metodoloxía tamén se definen os ámbitos nos que se divide o estudo (ámbito estatal, rexional, local e outros), así como os segmentos nos que se agrupan os sitios web con características similares, co obxectivo de poder comparalos ente si.

Todos os servizos ofrecidos en 2010 , 2011 e 2012 usaron unha metodoloxía baseada en ÚNEA 139803:2004 (equivalente a WCAG 1.0). Hai 2 versións desta metodoloxía: Metodoloxía baseada en ÚNEA 139803:2004 - Administración Xeral do Estado (PDF)(Abre en nova xanela)  e Metodoloxía baseada en ÚNEA 139803:2004 - Gobernos rexionais e locais (PDF)(Abre en nova xanela) , onde a única diferenza entre ambas é a diferente distribución de segmentos.

En xullo de 2015 aprobouse a primeira versión da Metodoloxía baseada en ÚNEA 139803:2012 (PDF)(Abre en nova xanela)  (equivalente a WCAG 2.0). En abril de 2018 aprobouse unha  segunda versión da Metodoloxía baseada na mesma norma (UNE 139803:2012) (PDF)(Abre en nova xanela) .

En xuño de 2020 aprobouse a Metodoloxía actual para o Seguimento Simplificado, baseada en ÚNEA-EN 301549:2019 (equivalente a WCAG 2.1):

Resultados dos estudos

En cada un dos estudos do Observatorio e para cada un dos seus ámbitos de actuación xéranse diferentes informes:

 • Informe agregado. Este informe permite coñecer de maneira global a situación actual e de evolución de todos os sitios web analizados no estudo. O informe contén unha gran cantidade de gráficas e táboas que reflicten os resultados do estudo: resultados globais, resultados obtidos en cada un dos segmentos así como unha evolución dos resultados ao longo do tempo.
 • Informes individuais. Xéranse informes individuais para cada un dos sitios web analizados, que conteñen o detalle dos resultados obtidos en cada unha das páxinas analizadas no estudo. Estes informes son remitidos aos responsables do sitio web analizado para que poidan usalos na mellora da súa accesibilidade.

Un resumo dos resultados alcanzados durante as execucións de 2010 e 2011 atópase dispoñible na nota técnica do OBSAE: Accesibilidade na Administración Electrónica en España (PDF)(Abre en nova xanela) .

Un brevísimo resumo de datos con respecto á situación xeral en decembro de 2016 atópase dispoñible na nota técnica do OBSAE: Directiva de accesibilidade dos sitios web e aplicacións móbiles do sector público (PDF)(Abre en nova xanela) .

A nota técnica A accesibilidade dos sitios web e aplicacións móbiles do sector público (PDF)(Abre en nova xanela) , describe o novo contexto e os retos aos que enfrontan todos os actores implicados tras a publicación do Real Decreto 1112/2018 así como mostra os resultados da iteración de finais de 2018 ofrecendo unha imaxe global da situación nese momento.

Observatorio de Accesibilidade Web - AGE

Estudos realizados

Con respecto a a  Metodoloxía baseada en ÚNEA 139803:2004 - Administración Xeral do Estado (PDF)(Abre en nova xanela) , realizáronse un total de 6 iteracións do observatorio distribuídas da seguinte forma:

 • Primeira execución basee. Mediados de maio 2010.
 • Segunda execución. Mediados de xullo 2010.
 • Terceira execución. Finais de novembro 2010.
 • Cuarta execución. Execución final do primeiro ciclo. Mediados de febreiro 2011.
 • Quinta execución. Outubro 2011.
 • Sexta execución. Abril 2015 (só a fins comparativos con novo estándar).

Con respecto a primeira primeira versión da Metodoloxía baseada en ÚNEA 139803:2012 (PDF)(Abre en nova xanela) , realizáronse 5 iteracións do observatorio distribuídas da seguinte forma:

 • Primeira execución basee. Setembro 2015.
 • Segunda execución. Novembro 2015.
 • Terceira execución. Agosto 2016.
 • Cuarta execución. Decembro 2016.
 • Quinta execución. Novembro 2017.

Con respecto á segunda versión da Metodoloxía baseada en ÚNEA 139803:2012 (PDF)(Abre en nova xanela) , realizáronse 4 iteracións do observatorio distribuídas da seguinte forma:

 • Primeira execución basee. Maio 2018.
 • Segunda execución. Mediados de novembro de 2018.
 • Terceira execución. Xuño de 2019.
 • Cuarta execución. Novembro de 2019.

Con respecto a a  Metodoloxía Seguimento Simplificado UNE-EN 301549:2019 (PDF)(Abre en nova xanela)  realizouse 1 iteración do observatorio distribuída da seguinte forma:

 • Primeira execución. Xuño 2020.

Observatorio de Accesibilidade Web - CCAA

Estudos realizados

Con respecto a a  Metodoloxía baseada en ÚNEA 139803:2004 - Gobernos rexionais e locais (PDF)(Abre en nova xanela) realizáronse un total de 5 iteracións do observatorio distribuídas da seguinte forma:

 • Primeira execución basee. Principios de xuño 2010.
 • Segunda execución. Finais de Outubro 2010.
 • Terceira execución. Execución final primeiro ciclo. Principios de febreiro 2011.
 • Cuarta execución. Outubro 2011.
 • Quinta execución. Abril 2015 (só a fins comparativos con novo estándar)

Con respecto a a  primeira versión da Metodoloxía baseada en ÚNEA 139803:2012 (PDF)(Abre en nova xanela) realizáronse 5 iteracións do observatorio distribuídas da seguinte forma:

 • Primeira execución basee. Setembro 2015.
 • Segunda execución. Novembro 2015.
 • Terceira execución. Agosto 2016.
 • Cuarta execución. Decembro 2016.
 • Quinta execución. Novembro 2017.

Con respecto a a  segunda versión da Metodoloxía baseada en ÚNEA 139803:2012 (PDF)(Abre en nova xanela) , realizáronse 4 iteracións do observatorio distribuídas da seguinte maneira:

 • Primeira execución basee. Maio 2018.
 • Segunda execución. Principios de novembro de 2018.
 • Terceira execución. Xuño de 2019.
 • Cuarta execución. Novembro de 2019.

Con respecto a a  Metodoloxía Seguimento Simplificado UNE-EN 301549:2019 (PDF)(Abre en nova xanela)  realizouse 1 iteración do observatorio distribuída da seguinte forma:

 • Primeira execución. Xuño 2020.

Observatorio de Accesibilidade Web - EELL

Estudos realizados

Con respecto a a  Metodoloxía baseada en ÚNEA 139803:2004 - Gobernos rexionais e locais (PDF)(Abre en nova xanela) realizáronse 3 iteracións do observatorio distribuídas da seguinte forma:

 • Primeira execución basee. Mediados de outubro 2010.
 • Segunda execución. Principios de maio 2011.
 • Terceira execución. Abril 2015 (só a fins comparativos con novo estándar)

Con respecto a a  primeira versión da Metodoloxía baseada en ÚNEA 139803:2012 (PDF)(Abre en nova xanela)  realizáronse 5 iteracións do observatorio distribuídas da seguinte forma:

 • Primeira execución basee. Setembro 2015.
 • Segunda execución. Novembro 2015.
 • Terceira execución. Agosto 2016.
 • Cuarta execución. Decembro 2016.
 • Quinta execución. Novembro 2017.

Con respecto a a  segunda versión da Metodoloxía baseada en ÚNEA 139803:2012 (PDF)(Abre en nova xanela) , realizáronse 4 iteracións do observatorio distribuídas da seguinte maneira:

 • Primeira execución basee. Maio 2018.
 • Segunda execución. Finais de novembro de 2018.
 • Terceira execución. Xuño de 2019.
 • Cuarta execución. Novembro de 2019.

Con respecto a a  Metodoloxía Seguimento Simplificado UNE-EN 301549:2019 (PDF)(Abre en nova xanela)  realizouse 1 iteración do observatorio distribuída da seguinte forma:

 • Primeira execución. Xuño 2020.