accesskey_mod_content
Bàner accessibilitat

Principals novetats del RD 1112/2018

Des de l'Observatori d'Accessibilitat Web s'han preparat els següents materials que pretenen aclarir els preceptes del RD 1112/2018, la manera d'aplicar-los i els terminis en els quals això ha de fer-se:

 

El Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic(Obre en nova finestra) (disponible traducció a l'anglès del RD 1112/2018(Obre en nova finestra) ), aprovat a proposta dels llavors Ministeris de Política Territorial i Funció Pública, Economia i Empresa, Sanitat, Consum i Benestar Social, trasllada a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic(Obre en nova finestra) .

(English Version) Royal Decree 1112/2018(Obre en nova finestra) , on the accessibility of websites and mobile applications in the public sector (PDF)

Aquest Reial decret cobreix tots els llocs web i aplicacions mòbils del sector públic, des d'aquells pertanyents a les administracions, tribunals i serveis de policia als dels hospitals, universitats i biblioteques públiques, fent que siguin accessibles a tots els ciutadans, especialment a aquells amb dificultats auditives, visuals o funcionals.

D'aquesta forma, el nou Reial decret substitueix i millora les condicions que ja es venien exigint als portals de les Administracions Públiques des de l'entrada en vigor el 31 de desembre de 2008 del Reial decret 1494/2007(Obre en nova finestra) .

Els canvis més significatius que s'introdueixen són els següents:

 • L'equiparació dels requisits d'accessibilitat espanyols a l'estàndard harmonitzat europeu basat en la norma EN 301 549 “Requisits d'accessibilitat de productes i serveis TIC aplicables a la contractació pública a Europa” i que al seu torn s'enllaça amb WCAG 2.1(Obre en nova finestra) .
 • La inclusió de les aplicacions mòbils desenvolupades per les Administracions Públiques que hauran de ser accessibles abans del 23 de juny de 2021.
 • La inclusió d'intranets o extranets noves o que es renovin substancialment a partir del 23 de setembre de 2019.
 • A cada portal  i aplicació mòbil haurà d'existir una declaració d'accessibilitat, segons el model establert a nivell europeu ( Decisió d'Execució (UE) 2018/1523 de la Comissió per la qual s'estableix un model de declaració d'accessibilitat de conformitat amb la Directiva (UE) 2016/2102(Obre en nova finestra) .
 • S'estableix un mecanisme de comunicació sobre requisits d'accessibilitat perquè els usuaris puguin comunicar a l'organisme del sector públic qualsevol possible incompliment dels requisits d'accessibilitat establerts, transmetre dificultats d'accés al contingut i formular suggeriments de millores relatives a l'accessibilitat.
 • S'estableix un mecanisme de comunicació que permet sol·licitar a les persones interessades la informació sobre continguts que estan exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquest Reial decret o exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat, així com la presentació de queixes relatives al compliment dels requisits d'accessibilitat.
 • A més existirà un mecanisme de reclamació a la disposició de totes les persones interessades.
 • Recull les previsions per realitzar un seguiment periòdic de la implantació del Reial decret mitjançant gestió descentralitzada. Per a això, cada entitat obligada determinarà la "unitat responsable d'accessibilitat" que serà l'encarregada de coordinar i fer efectives les previsions, i actuarà de canalitzadora de la informació cap a l'organisme encarregat del seguiment i presentació d'informes les funcions dels quals es desenvoluparan pel Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital (competències transferides des del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública).
 • Es realitzaran reportis públics a la Comissió Europea cada 3 anys de l'estat d'aplicació de la Directiva (UE) 2016/2102. El primer d'aquests reportis es realitzarà abans del 23 de desembre de 2021, i comprendrá el període 2020-2021.
 • El seguiment, monitoratge i reporti haurà de complir els requisits imposats per la Comissió Europea ( Decisió d'Execució (UE) 2018/1524 de la Comissió per la qual s'estableixen una metodologia de seguiment i les disposicions per a la presentació d'informes per part dels Estats membres de conformitat amb la Directiva (UE) 2016/2102(Obre en nova finestra) ).
 • Estén l'aplicació dels requisits d'accessibilitat web als portals que reben finançament públic per al seu manteniment, i aquells que proveeixen serveis públics mitjançant algun règim contractual amb les Administracions Públiques.

Per ajudar al compliment de totes aquestes mesures serà essencial el paper que exerciran les unitats responsables d'accessibilitat, que seran les encarregades de garantir el compliment dels requisits d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dins del seu àmbit competencial. Hauran de vetllar pel seu compliment des de tots els àmbits de l'organització, tant tècnics com a funcionals i involucrar a tots els actors necessaris: departaments tecnològics, responsables d'edició de continguts, responsables de publicacions, responsables de comunicació i premsa, responsables de formació, etc.

Entrada en vigor

El Reial decret va entrar en vigor el 20 de setembre de 2018, un dia després de la seva publicació en el “Butlletí Oficial de l'Estat” amb les següents excepcions:

 • Per als llocs web, les disposicions previstes en els articles 10.2.b), 12 i 13 seran aplicable a l'any de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret, i als dos anys per als llocs web ja publicats.
 • Totes les disposicions relatives a aplicacions per a dispositius mòbils seran aplicable des del 23 de juny de 2021.

L'11 d'octubre de 2018 la Comissió Europea va aprovar 2 actes d'execució, publicats a través de sengles Decisions, que entren en vigor l'1 de novembre de 2018:

 • Decisió 2018/1523(Obre en nova finestra) : estableix el model de declaració d'accessibilitat que han d'emprar tots els llocs web i aplicacions mòbils dels organismes del sector públic.
 • Decisió 2018/1524(Obre en nova finestra) : estableix una metodologia de seguiment i les disposicions per a la presentació d'informes que hauran de complir els Estats Membres per realitzar el seguiment a nivell nacional del compliment dels requisits de la directiva i realitzar el reporti periòdic cada 3 anys a la Comissió Europea.

El 21 de desembre de 2018 la Comissió Europea va publicar la Decisió d'Execució (UE) 2018/2048 de la Comissió, de 20 de desembre de 2018(Obre en nova finestra) , sobre la norma harmonitzada aplicable als llocs web i a les aplicacions per a dispositius mòbils redactada en suport de la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell.

Mitjançant aquesta decisió es va establir que l'estàndard d'aplicació per al compliment dels requisits és la norma "EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). Requisits d'accessibilitat per als productes i serveis de les TIC"(Obre en nova finestra)

El 12 d'agost de 2021 la Comissió Europea va publicar la Decisió d'Execució (UE) 2021/1339 de la Comissió, d'11 d'agost de 2021(Obre en nova finestra) , per la qual es modifica la Decisió d'Execució (UE) 2018/2048 en el que concerneix a la norma harmonitzada aplicable a llocs web i a les aplicacions per a dispositius mòbils.

En aquesta decisió se substitueix la norma "EN 301 549 V2.1.2 (2018-08). Requisits d'accessibilitat per als productes i serveis de les TIC"(Obre en nova finestra)  per la nova " EN 301 549 V3.2.1 (2021-03). Requisits d'accessibilitat per als productes i serveis de les TIC(Obre en nova finestra) ", coexistint ambdues normes fins a l'11 de febrer de 2022. A partir del 12 de febrer de 2022 únicament serà aplicable la nova norma EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)(Obre en nova finestra) .

Línia de temps de la implantació del Reial decret juntament amb els esdeveniments més destacats

0 Comentaris

No hi ha comentaris