accesskey_mod_content

Plan de Transformación Dixital da AGE e as súas OOPP

O Plan de Transformación dixital da Administración Xeral do Estado  e os seus Organismos Públicos(Abre en nova xanela) , a Estratexia TIC, constitúe o marco estratéxico global para avanzar na transformación da Administración, establecendo os seus principios reitores, os obxectivos e as accións para alcanzalos, así como os fitos para o desenvolvemento gradual da Administración Dixital cun horizonte temporal ata 2020.

A estratexia TIC incorpora as recomendacións do OCDE para a elaboración de estratexias de Administración dixital e aliméntase da estreita relación cos actos, políticas e servizos da Unión Europea aliñándose coa axenda dixital para España (Abre en nova xanela) e a nova estratexia da Comisión Europea para o Mercado Único Dixital (Abre en nova xanela) . Así mesmo, é un claro instrumento para a aplicación das novas leis  39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (Abre en nova xanela) 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público(Abre en nova xanela) .

A construción da Estratexia TIC foi impulsada desde Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións - DTIC  desde finais do ano 2014. A súa xestación foi un proceso colaborativo no que participaron desde os diferentes departamentos da AGE a través dos órganos de gobernación  conseguindo alcanzar un consenso xeneralizado.

A estratexia TIC foi presentada na Comisión de Estratexia TIC – CETIC  o 15 de Setembro de 2015. Nesta reunión, na que participaron representantes de todos os ministerios ao máis alto nivel de responsabilidade, aprobouse a elevación a Consello de Ministros da aprobación da Estratexia TIC e a estratexia foi finalmente aprobada no Consello de Ministros do 2 de outubro de 2015.

A CETIC tamén aprobou dous documentos crave para iniciar a prestación de servizos compartidos: o Marco regulador para a declaración de servizos compartidos(Abre en nova xanela)  e a primeira declaración de 14 servizos compartidos. (Abre en nova xanela) Esta figura, os servizos compartidos , creada polo Real Decreto 806/2014, do 19 de setembro, é un dos instrumentos operativos fundamentais da nova gobernación TIC e encádrase dentro do obxectivo estratéxico 3 da Estratexia “Maior eficiencia na prestación dos servizos TIC”, concretamente a liña de acción 6 “Prover de maneira compartida servizos comúns”.

Para pór en marcha e implantar a Estratexia TIC é imprescindible que todas as Comisións Ministeriais de Administración Dixital –  CMAD elaboren un plan de acción departamental para a transformación dixital que, seguindo as liñas establecidas na estratexia xeral, defina as pautas para a dixitalización dos seus servizos e o redeseño integral dos seus procesos. Co propósito de que estes plans sigan una mesma estrutura e non se desvíen dos obxectivos establecidos pola estratexia xeral elaborouse un documento con directrices para a definición dos este plans .

Relación de documentos