accesskey_mod_content

Política de xestión de documentos electrónicos

Unha Política de xestión de documentos electrónicos contén orientacións ou directrices que define unha organización para a creación e xestión de documentos auténticos, fiables e dispoñibles ao longo do tempo, de acordo coas funcións e actividades que lle son propias. A política apróbase ao máis alto nivel dentro da organización, e asigna responsabilidades en canto á coordinación, aplicación, supervisión e xestión do programa de tratamento dos documentos a través do seu ciclo de vida.

Norma Técnica de Interoperabilidade de Política de xestión de documentos electrónicos(Abre en nova xanela) , ten por obxecto establecer as directrices para a definición de políticas de xestión de documentos electrónicos.

Guía de aplicación da Norma Técnica de Interoperabilidade de Política de xestión de documentos electrónicos(Abre en nova xanela)  sirve como ferramenta de apoio para a aplicación e implementación do disposto no NTI; o seu contido inclúe tanto citas explícitas ao texto do NTI como explicacións e contidos complementarios a aquela.

Modelo de política de xestión de documentos electrónicos(Abre en nova xanela)  ten como obxectivo servir como referencia xenérica para a elaboración dunha Política de Xestión de documentos electrónicos conforme ao Esquema Nacional de Interoperabilidade, seguindo o disposto na Norma Técnica de Interoperabilidade e no seu correspondente Guía de Aplicación.

Modelo A de política de xestión de documentos electrónicos para entidades locais(Abre en nova xanela) (PGD-o) é o resultado do traballo desenvolvido polas organizacións valencianas do Colexio de Secretarios, Interventores e Tesoureiros da Administración Local (COSITAL), Asociación de técnicos de Informática da Administración Local (ATIAL) e grupo de arquiveiros e técnicos especializados en xestión documental.

O Modelo B de política de xestión de documentos electrónicos para entidades locais (Abre en nova xanela) (PGD-o) elaborado polo Subgrupo de traballo de Política de Xestión de Documentos Electrónicos Tipo para Entidades locais, creado no Grupo de traballo de Documento, Expediente e Arquivo Electrónico, da Comisión Sectorial de Administración Electrónica.

Conteñen ambos os modelos orientativos de política de xestión documental local, A e B, cadro de clasificación funcional e índice de series documentais que permitirán a xestión dos documentos electrónicos dos concellos, no marco do Esquema Nacional de Interoperabilidade, (ENI). Interesa ás entidades locais, especialmente daquelas máis pequenas e con máis dificultades para elaborar unha política de xestión de documentos electrónicos.

A continuación recóllense algúns exemplos de políticas de xestión de documentos electrónicos que se elaboraron e publicado desde diferentes ámbitos das Administracións Públicas.

  Administración Xeral do Estado

  Ministerio de Educación, Cultura e Deporte

  Política de Xestión de Documentos Electrónicos de o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

  Ministerio de Facenda e Administracións Públicas

  Política de Xestión de Documentos Electrónicos de o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas

  Ministerio de Facenda e Administracións Públicas

  Política de Xestión de Documentos Electrónicos de o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas - Relatorios complementarios ao documento

  Comunidades Autónomas

  Comunitat Valenciana

  ORDE 1/2018, de 27 de decembro, conxunta, da Conselleria de Facenda e Modelo Económico e da Conselleria de Educación, Investigación, Cultura e Deporte, pola que se aproba a política de xestión de documentos electrónicos da Generalitat.

  NOTA: Con este asunto tamén ten relación o DECRETO 50/2018, de 27 de abril(Abre en nova xanela) , do Consell, polo que se regula a xestión documental, a organización e o funcionamento dos arquivos da Generalitat.

  Castela-A Mancha

  Decreto 89/2017, de 12 de decembro, polo que se aproba a política de xestión de documentos das entidades que integran o sector público da Administración da Xunta de Comunidades de Castela-A Mancha.

  Andalucía

  Acordo de 1 de agosto de 2017, do Consello de Goberno, polo que se aproba a política de xestión de documentos electrónicos da Xunta de Andalucía.

  Rexión de Murcia

  Orde de 12 de xullo de 2017 das Consellerías de Facenda e Administracións Públicas e de Turismo, Cultura e Medio Ambiente, pola que se aproba a política de xestión e arquivo de documentos electrónicos da Administración Pública da Comunidade Autónoma da Rexión de Murcia.

  Cantabria

  Decreto 43/2017, de 22 de xuño, polo que se aproba a Política de Xestión de documentos administrativos electrónicos, expedientes electrónicos e arquivo electrónico da Administración da Comunidade Autónoma de Cantabria e o seu Sector Público. 

  Illes Balears

  ACORDO do Consello de Goberno de día 9 de decembro de 2016 polo que se aproba a Política de Xestión Documental do Goberno das Illes Balears

  País Vasco

  ORDE de 27 de setembro de 2016, do Conselleiro de Administración Pública e Xustiza e do Conselleiro de Facenda e Finanzas, pola que se aproba a política de xestión de documentos electrónicos do sector público da Comunidade Autónoma de Euskadi.

  Aragón

  DECRETO 38/2016, de 5 de abril, do Goberno de Aragón, polo que se aproba a Política de xestión e arquivo de documentos electrónicos da Administración da Comunidade Autónoma de Aragón e dos seus Organismos Públicos.

  Principado de Asturias

  Resolución de 22 de marzo de 2016, da Consellería de Presidencia e Participación Cidadá, pola que se aproba a Política de Xestión de Documentos do Principado de Asturias. (BOPA 31 marzo 2016)
   

  Canarias

  ORDE de 23 de febreiro de 2015, pola que se aproba a Política de xestión de documentos electrónicos e arquivo electrónico da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Canarias (BOC de 27 de febreiro de 2015)

  Entidades locais

  Deputación de Barcelona

  ANUNCI d'aprovació da Política de Gestió Documental da Diputació de Barcelona

  Deputación de Valladolid

  Resolución da Presidencia 3994/2015, pola que se aproba a Política de xestión de documentos da Deputación Provincial de Valladolid

  Universidades

  Universidade Pública de Navarra

  O Consello de Goberno, en sesión de 10 de setembro de 2019, aproba a nova versión da Política de Xestión de Documentos Electrónicos da Universidade  Pública de Navarra.

  Universidade de Valladolid

  Política de xestión de documentos electrónicos da Universidade de Valladolid. Documento aprobado en Consello de Goberno de 14 de decembro de 2016.

  Universidade de Murcia

  Política de Xestión de Documentos Electrónicos da Universidade de Murcia. Documento aprobado en Consello de Goberno de 13 de febreiro de 2014.

  Outras institucións

  Xunta Xeral do Principado de Asturias

  Normas de política de xestión de documentos electrónicos da Xunta Xeral do Principado de Asturias 

  Exemplos de Cadros de Clasificación de Entidades locais

  Model de quadre de classificació d'ajuntaments i consells comarcals. Generalitat de Catalunya

  Cadro de Clasificación de Fondos de Arquivos Municipais. Grupo de Arquiveiros Municipais de Madrid

  Proposta de Cadro de Clasificación de Fondos de Concellos. Mesa de Traballo sobre Organización de Arquivos Municipais

  Punto de Acceso Xeral
  Punto de Acceso Xeral