accesskey_mod_content

Disposici?ns da Uni?n Europea

Actos publicados na secci?n L (Legislaci?n) do Diario Oficial da Uni?n Europea (DOUE).
M?stranse unha selecci?n de documentos normativos, nos que se significa o papel relevante da interoperabilidade entre administraci?ns e os servizos transfronteirizos de administraci?n electr?nica, que reforzan o mercado interior e complementan os actos lexislativos en diversas actuaci?ns da Uni?n Europea, e as? est?mase en:

Interoperabilidade e Servizos p?blicos europeos de administraci?n electr?nica

Decisi?n (UE) 2015/2240, de 25 de novembro, [programa ISA2]

04 decembro 2015

Decisi?n (UE) 2015/2240 do Parlamento Europeo e do Consello, de 25 de novembro de 2015 pola que se establece un programa relativo ?s soluci?ns de interoperabilidade e os marcos com?ns para as administraci?ns p?blicas, as empresas e os cidad?ns europeos (programa ISA2) como medio de modernizaci?n do sector p?blico. (Texto pertinente a efectos do EEE)

 • Interoperabilidade
 • Servizos electr?nicos

Decisi?n N? 922/2009/CE, de 16 de setembro, [programa ISA]

03 outubro 2009

Decisi?n N? 922/2009/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 16 de setembro de 2009, relativa ?s soluci?ns de interoperabilidade para as administraci?ns p?blicas europeas (ISA).

Decisi?n 2004/387/CE, de 21 de abril, [programa IDABC]

18 maio 2004

Decisi?n 2004/387/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 21 de abril de 2004 relativa ? prestaci?n interoperable de servizos paneuropeos de administraci?n electr?nica ao sector p?blico, as empresas e os cidad?ns (IDABC) [incl?e Correcci?n de erros da Decisi?n 2004/387/CE da Comisi?n de 28 de abril de 2004].

Identidade e firma electr?nica

Regulamento (UE) 910/2014, de 23 de xullo, [eIDAS]

28 agosto 2014

Regulamento (UE) n? 910/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, de 23 de xullo de 2014,?relativo ? identificaci?n electr?nica e os servizos de confianza?para as transacci?ns electr?nicas no mercado interior?(eIDAS)?e pola que se derroga a? Directiva 1999/93/CE(Abre en nova xanela) .

 • Identidade e Firma electr?nica
 • Interoperabilidade

Directiva 1999/93/CE, de 13 de decembro, [firma electr?nica] DERROGADA

19 xaneiro 2000

Directiva 1999/93/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 13 de decembro de 1999, pola que se establece un marco comunitario para a firma electr?nica. [DERROGADA]

 • Identidade e Firma electr?nica
 • Interoperabilidade

Seguridade en redes e sistemas de informaci?n, comunicaci?ns electr?nicas, ciberseguridade

Regulamento (UE) 2019/881, de 17 de abril de 2019, [ENISA e certificaci?n da ciberseguridade]

07 xu?o 2019

Regulamento (UE) 2019/881 do Parlamento Europeo e do Consello, de 17 de abril de 2019, relativo a ENISA (Axencia da Uni?n Europea para a Ciberseguridade) e ? certificaci?n da ciberseguridade das tecnolog?as da informaci?n e a comunicaci?n e polo que se derroga o Regulamento (UE) n? 526/2013 (?Regulamento sobre a Ciberseguridade?).

 • Seguridade

Directiva (UE) 2018/1972, de 11 de decembro de 2018 [C?digo Europeo das Comunicaci?ns Electr?nicas]

17 decembro 2018

Directiva (UE) 2018/1972 do Parlamento Europeo e do Consello, de 11 de decembro de 2018, pola que se establece o C?digo Europeo das Comunicaci?ns Electr?nicas.?

 • Interoperabilidade

Directiva (UE) 2016/1148, de 6 de xullo, [seguridade das redes e sistemas de informaci?n na Uni?n]

19 xullo 2016

Directiva (UE) 2016/1148 do Parlamento Europeo e do Consello, de?6 de xullo de 2016, relativa ?s medidas destinadas a garantir un elevado nivel com?n de seguridade das redes e sistemas de informaci?n na Uni?n (Directiva SRI).

 • Seguridade

Accesibilidade

Directiva (UE) 2019/882, de 17 de abril, [requisitos de accesibilidade]

07 xu?o 2019

Directiva (UE) 2019/882, do Parlamento Europeo e do Consello, de 17 de abril de 2019, sobre os requisitos de accesibilidade dos produtos e servizos.

 • Accesibilidade

Directiva (UE) 2016/2102, de 26 de outubro, [accesibilidade dos sitios web, sector p?blico]

02 decembro 2016

Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de outubro de 2016, sobre a accesibilidade dos sitios web e aplicaci?ns para dispositivos m?viles dos organismos do sector p?blico.

 • Accesibilidade
 • Servizos electr?nicos

Datos abertos e Reutilizaci?n de datos do sector p?blico

Directiva (UE) 2019/1024, de 20 de xu?o de 2019, [Directiva open data]

26 xu?o 2019

Directiva (UE) 2019/1024 do Parlamento Europeo e do Consello, de 20 de xu?o de 2019, relativa aos datos abertos e a reutilizaci?n da informaci?n do sector p?blico.

 • Goberno aberto
 • Interoperabilidade

Directiva 2013/37/UE, de 26 de xu?o, [reutilizaci?n da informaci?n no sector p?blico]

27 xu?o 2013

Directiva 2013/37/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de xu?o de 2013, pola que se modifica a? Directiva 2003/98/CE(Abre en nova xanela) ?relativa ? reutilizaci?n da informaci?n no sector p?blico (modifica os arts. 1 a 9 e 11 da Directiva 2003/98)

 • Goberno aberto
 • Interoperabilidade

Directiva 2003/98/CE, de 17 de novembro, [reutilizaci?n da informaci?n do sector p?blico]

31 decembro 2003

Directiva 2003/98/CE do Parlamento Europeo e do Consello de 17 de novembro de 2003 relativa ? reutilizaci?n da informaci?n do sector p?blico.?

 • Goberno aberto
 • Interoperabilidade

Contrataci?n e factura electr?nica

Directiva 2014/55/UE, de 16 de abril, [contrataci?n p?blica, factura electr?nica]

06 maio 2014

Directiva 2014/55/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 16 de abril de 2014, relativa ? facturaci?n electr?nica na contrataci?n p?blica.

 • Ligaz?n EUR-lex: DOUE serie L, n?m. 133, de 06/05/2014, p?ginas 1 a 11(Abre en nova xanela)

 • NOTA: Esta Directiva obrigar? aos Estados Membros da UE a aceptar facturas electr?nicas nos contratos p?blicos. Estas facturas electr?nicas tendr?n que ser conformes cunha norma europea para o modelo de datos sem?nticos destinado aos elementos esenciais dunha factura electr?nica.

 • Contrataci?n
 • Interoperabilidade

Directiva 2014/23/UE, de 26 de febreiro, [contrataci?n p?blica, contratos de concesi?n]

28 marzo 2014

Directiva 2014/23/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de febreiro de 2014, relativa ? adjudicaci?n de contratos de concesi?n

 • Contrataci?n
 • Interoperabilidade

Directiva 2014/25/UE, de 26 de febreiro, [contrataci?n p?blica, sectores estrat?gicos]

28 marzo 2014

Directiva 2014/25/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de febreiro de 2014, relativa ? contrataci?n por entidades que operan nos sectores da auga, a energ?a, os transportes e os servizos postais e pola que se derroga a Directiva 2004/17/CE(Abre en nova xanela) ?

 • Contrataci?n
 • Interoperabilidade

Protecci?n de datos persoais

Regulamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, [Regulamento Xeral de Protecci?n de datos (RGPD)]

04 maio 2016

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo ? protecci?n das persoas f?sicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e ? libre circulaci?n destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Abre en nova xanela) (Regulamento Xeral de Protecci?n de Datos).

 • NOTA: en ingl?s: European Xeral Data Protection Regulation (GDPR)

 • Este Regulamento ser? obrigatorio en todos os seus elementos e directamente aplicable en cada Estado membro.?O presente Regulamento ser? aplicable a partir do 25 de maio de 2018, seg?n establece o seu art?cu 99.

 • Ligaz?n EUR-lex: DOUE serie L, n?m. 119 de 04/05/2016, p?g. 1 a 88(Abre en nova xanela)

 • Ver: Portal da Axencia Espa?onda de Protecci?n de Datos:? https://www.agpd.es(Abre en nova xanela)

 • Cidad?n
 • Servizos electr?nicos
 • Seguridade

Regulamento (UE) 2013/611, de 24 de xu?o, [datos de car?cter persoal, comunicaci?ns electr?nicas]

26 xu?o 2013

Regulamento (UE) N? 611/2013 da Comisi?n, de 24 de xu?o de 2013, relativo ?s medidas aplicables ? notificaci?n de casos de violaci?n de datos persoais no marco da Directiva 2002/58/CE(Abre en nova xanela) do Parlamento Europeo e do Consello sobre a privacidade e as comunicaci?ns electr?nicas.

 • Seguridade
 • Cidad?n
 • Servizos electr?nicos

Directiva 2006/24/CE, de 15 de marzo, [datos persoais, conservaci?n de datos]

13 abril 2006

Directiva 2006/24/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 15 de marzo de 2006, sobre a conservaci?n de datos xerados ou tratados en relaci?n coa prestaci?n de servizos de comunicaci?ns electr?nicas de acceso p?blico ou de redes p?blicas de comunicaci?ns e pola que se modifica a Directiva 2002/58/CE(Abre en nova xanela) .

 • Seguridade
 • Cidad?n
 • Servizos electr?nicos

Directiva 2002/58/CE, de 12 de xullo, [privacidade e as comunicaci?ns elect?nicas]

31 xullo 2002

Directiva 2002/58/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 12 de xullo de 2002, relativa ao tratamento dos datos persoais e ? protecci?n da intimidade no sector das comunicaci?ns electr?nicas (Directiva sobre a privacidade e as comunicaci?ns electr?nicas)?

 • Seguridade
 • Cidad?n
 • Servizos electr?nicos

Directiva 95/46/CE, de 24 de outubro, [datos de car?cter persoal, libre circulaci?n de datos] DERROGADA

23 novembro 1995

Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 24 de outubro de 1995, relativa ? protecci?n das persoas f?sicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e ? libre circulaci?n destes datos.

 • Cidad?n
 • Servizos electr?nicos
 • Seguridade

Servizos no mercado interior, servizos/portais/portelos ?nicas

Regulamento Delegado (UE) 2019/815 da Comisi?n, de 17 de decembro, [especificaci?n dun formato electr?nico ?nico]

29 maio 2019

Regulamento Delegado (UE) 2019/815 da Comisi?n, de 17?de decembro de 2018, polo que se completa a Directiva 2004/109/CE do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta ?s normas t?cnicas de regulaci?n relativas ? especificaci?n dun formato electr?nico ?nico de presentaci?n de informaci?n.

 • Interoperabilidade

Regulamento (UE) 2018/1724, de 2 de outubro, [Pasarela dixital ?nica de acceso ? informaci?n]

21 novembro 2018

Regulamento (UE) 2018/1724, do Parlamento Europeo e do Consello, de 2 de outubro de 2018, relativo ? creaci?n dunha pasarela dixital ?nica de acceso a informaci?n, procedementos e servizos de asistencia e resoluci?n de problemas e polo que se modifica o Regulamento (UE) n.? 1024/2012

 • Servizos electr?nicos
 • Interoperabilidade

Regulamento (UE) 2017/1953, de 27 de abril, [conectividade a internet comunidades locais]

01 novembro 2017

Regulamento (UE) 2017/1953 do Parlamento Europeo e do Consello, de 25?de?outubro de?2017, polo que se modifican os Regulamentos (UE) n??1316/2013 e (UE) n??283/2014 no que ata?e aof omento da conectividade a internet das comunidades locais.

 • Cidad?n

Regulamento (UE) 2017/1128, de 14 de xu?o, [portabilidade transfronteiriza servizos de contidos en l?nea]

30 xu?o 2017

Regulamento (UE) 2017/1128 do Parlamento Europeo e do Consello, de 14 de xu?o de 2017, relativo ? portabilidade transfronteiriza dos servizos de contidos en l?nea no mercado interior.

 • Interoperabilidade
 • Cidad?n

Regulamento UE 2016/1191, de 6 de xullo de 2016, [cidad?ns, presentaci?n de documentos]

26 xullo 2016

Regulamento (UE) 2016/1191 do Parlamento Europeo e do Consello, de 6 de xullo de 2016, polo que se facilita a libre circulaci?n dos cidad?ns simplificando os requisitos de presentaci?n de determinados documentos p?blicos na Uni?n Europea e polo que se modifica o Regulamento (UE) n.? 1024/2012

 • Cidad?n

Directiva 2014/26/UE, de 26 de febreiro, [licenzas multiterritoriales]

20 marzo 2014

Directiva 2014/26/UE do Parlamento Europeo e do Consello, de 26?de febreiro de 2014, relativa ? gesti?n colectiva dos dereitos de autor e dereitos af?ns e ? concesi?n de licenzas multiterritoriales de dereitos sobre obras musicais para a s?a utilizaci?n en l?nea no mercado interior. Texto pertinente a efectos do EEE

 • Empresa
 • Interoperabilidade

Directiva 2007/2/CE, de 14 de marzo, [INSPIRE]

25 abril 2007

Directiva 2007/2/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 14?de?marzo de?2007, pola que se establece unha infraestrutura de informaci?n espacial na Comunidade Europea (Inspire)

 • Interoperabilidade
 • Cooperaci?n interadministrativa

Directiva 2006/123/CE, de 12 de decembro, [servizos no mercado interior]

27 decembro 2006

Directiva 2006/123/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 12 de decembro de 2006, relativa aos servizos no mercado interior.

 • Ligaz?n EUR-lex: DOUE serie L, n?m. 376, de 27/12/2006, p?g. 36 a 68 (Abre en nova xanela)

 • NOTA: Seg?n esta Directiva, os Estados membros verificar?n e, seg?n proceda, simplificar?n os procedementos e tr?mites aplicables ao acceso a unha actividade de servizos e ao seu exercicio. En particular, a Directiva prev?:?A creaci?n de portelos ?nicas nas que un emprendedor podr? realizar todos os tr?mites necesarios para exercer a s?a actividade.

 • A obligaci?n de posibilitar a realizaci?n destes procedementos por v?a electr?nica.

 • Sitio web relacionado: Portelo da Directiva de Servizos en Espa?a: eugo.es(Abre en nova xanela) ?

 • Cidad?n
 • Interoperabilidade
 • Empresa

Normalizaci?n, calidade, organismos de normalizaci?n

Regulamento (UE) 2012/1025, de 25 de outubro, [normalizaci?n europea]

14 novembro 2012

Regulamento (UE) n??1025/2012 do Parlamento Europeo e do Consello, de 25?de outubro de 2012, sobre a normalizaci?n europea, polo que se modifican as Directivas 89/686/CEE e 93/15/CEE do Consello e as Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE do Parlamento Europeo e do Consello e polo que se derroga a Decisi?n 87/95/CEE do Consello e a Decisi?n n??1673/2006/CE do Parlamento Europeo e do Consello.

 • Cooperaci?n interadministrativa
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral