accesskey_mod_content

Os novos dereitos electrónicos e as garantías sobre o seu exercicio

Logo de Tecnimap 2010

O recoñecemento de dereitos dos cidadáns nas súas relacións electrónicas coas Administracións Públicas por parte da Lei 11/2007, ten como contrapartida para estas a obriga de habilitar os mecanismos, de diversa índole, que garantan o exercicio efectivo e seguro de tales dereitos, e xeren confianza nas persoas físicas e xurídicas que se relacionan coas distintas Administracións

Liña 1: Servizos para os usuarios

Venres, 9 de abril - Sesión 13 - 9:30 - 11:30 - Auditorio

O recoñecemento de dereitos dos cidadáns nas súas relacións electrónicas coas Administracións Públicas por parte da Lei 11/2007, ten como contrapartida para estas a obriga de habilitar os mecanismos, de diversa índole, que garantan o exercicio efectivo e seguro de tales dereitos, e xeren confianza nas persoas físicas e xurídicas que se relacionan coas distintas Administracións.

Esta nova situación está a provocar unha nova dinámica que obriga a precisar e distinguir as múltiples facultades que se derivan de tal recoñecemento e que obrigan a precisar o seu alcance e contido: dereito a relacionarse electronicamente en todos tipo de actuacións e procedementos, salvo naqueles en que polas súas características sexa necesaria a presenza física da persoa; dereito á protección de datos de carácter persoal xerados con ocasión do emprego de comunicacións electrónicas; dereito á información por medios electrónicos sobre todas aquelas materias en que as Administracións públicas estean obrigadas a informar; dereito á accesibilidade das persoas con discapacidade; dereito á non discriminación polo uso ou non de medios electrónicos, entre outros.

A adecuada plasmación destas garantías é o substrato necesario para lograr a utilización xeneralizada polos cidadáns dos servizos públicos por medios electrónicos, cuxo éxito constituirá, á súa vez, un incentivo para que os cidadáns incorpórense en maior medida á sociedade da información e evitar a chamada fenda dixital. Ver máis(Abre en nova xanela)

Moderador:

D. Tomás da Quadra-Salcedo Fernández do Castelo. Catedrático de Dereito Administrativo, Universidade Carlos III de Madrid

Relatores:

  • D. Artemi Rallo Lombarte. Director da Axencia Española de Protección de Datos, Ministerio de Xustiza
  • D. Maximino Linares Gil. Director do Servizo Xurídico, Axencia Estatal de Administración Tributaria, Ministerio de Economía e Facenda
  • D. Eduardo Gamero Casado. Catedrático de Dereito, Universidade Pablo Olavide de Sevilla
  • D. Bernardo Hernández Bataller. Vogal Titular, Consello de Consumidores e Usuarios
  • D. Manuel Fernández Salmerón. Profesor Titular de Dereito Administrativo, Universidade de Murcia


Resumo da sesión(Abre en nova xanela)