accesskey_mod_content

Material de divulgación : trípticos, folletos, boletíns

Selección de folletos de divulgación de servizos, produtos, solucións, infraestruturas comúns de Administración electrónica.

Folletos, dípticos, trípticos, outras publicacións de divulgación –en programa editorial e en portais do ministerio–

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre Convenios [folleto electrónico]

26 febreiro 2018

FAQ sobre Convenios recolleito na Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.(Abre en nova xanela)

Edita: Ministerio de Facenda e Función Pública. Secretaría Xeral Técnica [febreiro de 2018). 1 ficheiro PDF de 12 páxinas impresas. (En portal administracion.gob.es). NIPO: 169-18-006-8 

 • Cooperación interadministrativa

Preguntas frecuentes (FAQ) Leis 39 e 40, do 1 de outubro [folleto electrónico]

30 outubro 2017

FAQ sobre a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, e a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público [folleto electrónico] Elaboración e coordinación de contidos: Ministerio de Facenda e Función Pública. 2ª edición electrónica: outubro de 2017, 1 PDF de 35 p.

 • NOTA: Este documento informativo proporciona respostas a preguntas frecuentes relativas á Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas(Abre en nova xanela) e á Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público(Abre en nova xanela) . Préstase particular atención a aqueles aspectos de ambas as leis máis estreitamente ligados coas tecnoloxías da información. Recóllense preguntas como: Cales son os aspectos máis destacados en materia de Administración Electrónica?.Quen son os obrigados a relacionarse electronicamente coas Administracións?. Son as Leis 39/2015 e 40/2015 de aplicación á relación entre Administracións?. Que papel terán as Oficinas de Rexistro?.Poden producirse documentos administrativos en formato papel?. Cantos arquivos electrónicos únicos existirán nas AA.PP?.Que sistemas de identificación electrónica poden utilizar os interesados nas súas relacións coas Administracións Públicas?.Debe haber un Rexistro Electrónico de Apoderamentos de carácter xeral?

 • Leis 39 e 40

EXEO [folleto electrónico]

01 febreiro 2017

Servizo de creación de mapas interactivos: EXEO. [Elaboración e coordinación de contidos: Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD). Febreiro de 2017. Edita: Ministerio de Facenda e Función Pública. Díptico PDF de 4 páxs. NIPO do folleto electrónico: 169-17-063-8

 • EXEO é un servizo común e gratuíto ofrecido polo Ministerio de Facenda e Función Pública a todas as AAPP, a través da Secretaría Xeral de Administración Dixital (SGAD) que permite a creación de mapas interactivos para portais web e outras aplicacións.

 • NOTA: EXEO en CTT(Abre en nova xanela)

 • Servizos electrónicos

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre a Lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público [folleto electrónico]

20 xuño 2014

[publicado en xuño de 2014] 1 ficheiro PDF de 14 p.

 • Servizos electrónicos
 • Cooperación interadministrativa

Folletos de programas de eventos organizados por DTIC / SGAD

Congreso Leis 39 e 40, novidades no procedemento administrativo [Madrid, 20-21 de xuño de 2016] [folleto electrónico]

21 xuño 2016

Organiza, Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) en colaboración coa Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC)
Lugar de celebración CEDEX Rúa Alfonso XII, 3-5

A lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas(Abre en nova xanela) e a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público(Abre en nova xanela) , supoñen unha actualización e adaptación ao século XXI do funcionamento da Administración.

Establecen que a tramitación electrónica dos procedementos debe constituír a actuación habitual de todas as Administracións, tanto na súa relación cos cidadáns como na xestión interna e nos intercambios de información entre distintos organismos.

Fan, ademais, fincapé no documento, expediente e arquivo electrónico, requirindo que se profunde na transformación dixital das Administracións Públicas, coa consecuente ganancia de eficiencia e calidade dos servizos prestados aos cidadáns.

 • Servizos electrónicos
 • Identidade e Firma electrónica
 • Interoperabilidade
 • Leis 39 e 40

Folletos electrónicos distribuídos en TECNIMAP 2010

 • Selección de folletos distribuídos en Tecnimap 2010. Teñen un carácter histórico.

 • Son actualizados na publicación: Catálogo de Servizos de Administración Dixital –da SGAD: Secretaría Xeral de Administración Dixital, publicación na que se ofrecen fichas individualizadas correspondentes aos servizos de administración dixital ofrecidos desde a SGAD.

EUGO • España [folleto electrónico]

06 abril 2010

Punto de contacto para o emprendedor : EUGO.España forma parte da rede de puntos de acceso europea EUGO no que se pode obter toda a información de trámites e requisitos que necesita o emprendedor para facer realidade o seu negocio, e mesmo iniciar os trámites electronicamente. http://www.eugo.es(Abre en nova xanela)

Tríptico divulgativo distribuído con ocasión de Tecnimap 2010

 • Cidadán
 • Empresa

Esquema Nacional de Interoperabilidade: ENI [folleto electrónico]

06 abril 2010

Que é o Esquema Nacional de Interoperabilidade : ENI ? Que é o Centro de Interoperabilidade Semántica da Administración CISE? Cales son os obxectivos do Esquema Nacional de Interoperabilidade?

Tríptico divulgativo distribuído con ocasión de Tecnimap 2010

 • Interoperabilidade

Esquema Nacional de Seguridade: ENS [folleto electrónico]

06 abril 2010

O Real Decreto 3/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica, previsto no artigo da lei 42 da Lei 11/2007, establece a política de seguridade na utilización de medios electrónicos polas AAPP[...] Obtívose co apoio do Centro Criptolóxico Nacional (CCN)(Abre en nova xanela) .

 • NOTA: Información actualizada na sección de Seguridade Seguridade

Tríptico divulgativo distribuído con ocasión de Tecnimap 2010

 • Seguridade

Plataforma de Intermediación de Datos [folleto electrónico]

06 abril 2010

Que é a Plataforma de Intermediación de Datos? : É un servizo que permite a calquera organismo verificar, en tempo real, os datos relativos a un cidadán. O cidadán non terá por que achegar os datos que os organismos poden consultar a través desta plataforma : Identidade, Residencia, Situación de desemprego, Renda [...]

Tríptico divulgativo distribuído con ocasión de Tecnimap 2010

 • Identidade e Firma electrónica

Portal da Administración Electrónica: PAe [folleto electrónico]

06 abril 2010

O Portal PAe coordinou o reto de unificar e homoxeneizar nun único punto a información das administracións públicas na materia administración electrónica.

Tríptico divulgativo distribuído con ocasión de Tecnimap 2010

 • Cidadán
 • Cooperación interadministrativa

Proxecto STORK [folleto electrónico]

06 abril 2010

Proxecto STORK: Secure Identity Across Borders Linked. Este Consorcio está constituído por un total de 29 administracións públicas e outras organizacións europeas relevantes en materia de identificación electrónica. Máis información (Abre en nova xanela)

Tríptico divulgativo distribuído con ocasión de Tecnimap 2010

 • Identidade e Firma electrónica

Rede SARA [folleto electrónico]

06 abril 2010

Rede SARA: a rede das Administracións Públicas. Que é a rede SARA?: a Rede SARA é un conxunto de infraestruturas de comunicacións e servizos básicos que conecta todas as redes de Administracións Públicas e as institucións europeas, facilitando o intercambio de información e o acceso aos servizos.

 • NOTA: Información actualizada en CTT: Rede SARA

Tríptico divulgativo distribuído con ocasión de Tecnimap 2010

 • Infraestruturas e servizos comúns

Servizos de firma electrónica para os cidadáns [folleto electrónico]

06 abril 2010

A plataforma de validación de certificados e firmas electrónicas: @firma,  valida todos os certificados recoñecidos pola Lei de firma electrónica e que poden utilizar os cidadáns para acceder e asinar solicitudes por internet.
Servizo VALIDE. servizo web en liña para a sinatura de documentos electrónicos seguindo os formatos que aceptan as administracións públicas españolas nos seus servizos de tramitación electrónica.

Tríptico divulgativo distribuído con ocasión de Tecnimap 2010

 • Identidade e Firma electrónica

Sistema Integrado de Xestión de Persoal: SIGP [folleto electrónico]

06 abril 2010

Que é o SIGP? : É un sistema de información que permite realizar a tramitación electrónica dunha serie de procedementos en materia de xestión de relacións humanas, mediante o uso de firma electrónica 
Integrado en FUNCIONA : http://www.funciona.es 

 • Información actualizada en CTT: SIGP

Tríptico divulgativo distribuído con ocasión de Tecnimap 2010

 • Infraestruturas e servizos comúns

Sistema de Interconexión de rexistros: SIR, SICRES 3.0, Rede SARA [folleto electrónico]

06 abril 2010

SIR : Sistema de Interconexión de Rexistros.
Norma SICRES 3.0 : norma de intercambio rexistral cuxo principio é normalizar o intercambio de asentos rexistrais entre distintas oficinas de rexistro de documentos de entrada e saída. Para iso, establece a información mínima necesaria para realizar o intercambio dun asento rexistral.

Tríptico divulgativo distribuído con ocasión de Tecnimap 2010

 • Infraestruturas e servizos comúns
 • Servizos electrónicos

Validación e certificado de firmas: VALIDE [folleto electrónico]

06 abril 2010

Que é Valide? : É un servizo en liña para a sinatura de documentos electrónicos seguindo os formatos que aceptan as administracións públicas españolas nos seus servizos de administración electrónica. Está dispoñible tanto a través da Rede SARA como a través de Internet para o seu uso polos cidadáns.
URL: https://valide.redsara.es(Abre en nova xanela)

 • NOTA: Información actualizada en CTT: Valide

Tríptico divulgativo distribuído con ocasión de Tecnimap 2010

 • Identidade e Firma electrónica

Observatorio de Accesibilidade

O Observatorio de Accesibilidade  no Portal de Administración Electrónica (PAe) ten como obxectivo axudar a mellorar o grao de cumprimento en materia de accesibilidade dos portais da Administración.

Boletíns do OBSAE

Boletíns períodicos do Observatorio de Administración Electrónica (OBSAE)

Boletín do OBSAE. Indicadores relevantes

01 agosto 2021

O Observatorio de Administración Electrónica (OBSAE) publica desde agosto de 2021 e cunha periodicidade mensual un novo boletín de indicadores relevantes con aqueles datos máis destacados da Administración Electrónica en España, recompilados entre os que elabora o propio Observatorio, así como por terceiros.

Este boletín ofrécese en formato procesable XLSX e en formato PDF.

 • Servizos electrónicos

Notas técnicas do OBSAE

01 setembro 2011

As notas técnicas do Observatorio de Administración Electrónica (OBSAE) ofrecen información resumida sobre aspectos concretos do desenvolvemento da Administración Electrónica, tales como lexislación, servizos de administración electrónica. Realízanse desde 2011

 • Servizos electrónicos