accesskey_mod_content

Planes estratègics en l'àmbit de les Entitats Locals

Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP)

Des de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP)(Obre en nova finestra) s'ofereixen casos d'èxit en administració electrònica així com pautes d'adaptació a les noves lleis d'administració electrònica.
També models d'ordenances-tipus que ajudaran als ajuntaments a plasmar els resultats finals en una ordenança pròpia.

 

Guia ENS per a Entitats Locals: Guia estratègica en seguretat per a entitats locals (tom I) (2017)

05 octubre 2017

Esquema Nacional de Seguretat (ENS) Quadern de recomanacions. octubre de 2017.- 1 PDF de 138 p. 13,68 MB.

NOTA: l'objectiu de l'obra és ajudar a les Administracions Locals a interpretar de forma pràctica i homogènia les obligacions derivades de l'Esquema Nacional de Seguretat. Entre uns altres, alguns dels temes que es volien resoldre eren:

 • la fixació de nivells de seguretat adequades al context de l'Administració Local
 • el paper de les Diputacions com a prestadores de serveis
 • la implicació que suposen paradigmes com el Cloud Computing
 • les mesures que hauran de ser aplicable per millorar la seguretat de la informació i serveis, tant per la pròpia Administració Local com pels prestadors de servei.
 • Seguretat
 • Lleis 39 i 40

Ordenança reguladora del procediment administratiu comú electrònic en l'administració local [Lleis 39/2015 i 40/2015, d'1 d'octubre] (2016)

14 desembre 2016

Aprovada l'ordenza en Junta de Govern FEMP de 14-12-2016. Edita FEMP, Federació Espanyola de Municipis i Províncies(Obre en nova finestra) , 1 fitxer pdf de 70 p. impreses.

NOTA: L'ordenança reguladora del procediment administratiu comú electrònic en l'administració local és un model tipus que aplicada a una administració local concreta té com a objecte el desenvolupament del procediment administratiu comú per a la gestió administrativa de la mateixa i la tramitació de la qual es realitzarà, en tot cas, per mitjans electrònics, en aplicació de les Lleis Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques(Obre en nova finestra) i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic(Obre en nova finestra) , així com de la Transparència.

L'Ordenança s'organitza en nou Títols, a més de les disposicions addicionals, transitòries i finals:
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
TÍTOL II. EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ELECTRÒNIC
TÍTOL III. LA SEU ELECTRÒNICA
TÍTOL IV. IDENTIFICACIÓ I SIGNATURA ELECTRÒNICA
TÍTOL V. LA DIFUSIÓ I ACCÉS DE LA INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA A través DE MITJANS ELECTRÒNICS
TÍTOL VI. EL REGISTRE ELECTRÒNIC
TÍTOL VII. NORMES ESPECÍFIQUES DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA
TÍTOL VIII. NORMES SOBRE ORGANITZACIÓ
TÍTOL IX. COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES INTERNES

 • Lleis 39 i 40
 • Serveis electrònics

Ordenança tipus de transparència, accés a la informació i reutilització (2014)

27 maig 2014

aprovada en Junta de Govern FEMP de 27-5-2014. Publicat al portal de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) 1 fitxer pdf de 30 p. impreses.

 • NOTA: Aquest document ha estat elaborat amb l'objectiu de servir als governs locals com a guia per fer dels seus ajuntaments entitats més transparents i obertes a la participació dels veïns. L'aplicació de l'Ordenança Tipus permetrà complir en el termini fixat (abans del 10 de desembre de 2015) amb les obligacions de transparència de les institucions i el dret de participació i accés a la informació dels ciutadans, que contemplen tant la pròpia Constitució i la Llei de Bases de Règim Local després de la seva reforma, així com la Llei 19/2013,de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern(Obre en nova finestra) .

 • Govern obert

Experiències d'èxit en i-Administració de les Entitats Locals (2011)

15 octubre 2011

publicat per la FEMP (Federació Espanyola de Municipis i Províncies), en col·laboració amb el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, 15 d'octubre de 2011.- 1 pdf de 150 p. impreses.
Aquest informe recull 20 casos i èxit en i-Administració en Ajuntaments i 5 d'en Diputacions Provincials, amb l'objectiu de transmetre el coneixement i servir d'inspiració per a aquelles organitzacions en procés de modernització.

 • Serveis electrònics

Incidència del desenvolupament reglamentari en l'adaptació de les Administracions Locals a la Llei 11/2007 : Annex a la Guia Pràctica de la Llei 11/2007, d'Accés Electrònic dels Ciudadanos als Serveis Públics (2010)

22 juny 2010

autors; Virginia Moreno Bonilla, Valentín Pérez Almarza . - Madrid : FEMP ( Federació Espanyola de Municipis i Províncies), [22 de juny] 2010 . - 1 fitxer PDF, 272 p. impreses) .- ISBN: 978-84-92494-17-0

 • NOTA: L'annex 1 recull exemples d'ordenances reguladores de l'administració electrònica: ajuntaments d'Irun, Leganés i Rivas-Vaciamadrid.
  L'edició impresa d'aquesta publicació ha estat possible gràcies al Conveni signat entre el Ministeri d'Indústria,Turisme i Comerç i la FEMP dins de les actuacions del Pla Avança 2.

 • Serveis electrònics

Grau d'adaptació de les entitats locals ( menors de 20.000 habitants) a la Llei 11/2007 d'Accés electrònic dels ciutadans als serveis públics: LAECSP (2010)

01 març 2010

FEMP. Unitat Tècnica de Noves Tecnologies . - Madrid : edita FEMP( Federació Espanyola de Municipis i Províncies) , 2010 (març) . - 1 fitxer pdf ( 40 p. impreses). Treball realitzat amb la resposta de 17 Diputacions Provincials, Grup de treball coordinat per la FEMP

 • Serveis electrònics

Guia pràctica de la Llei 11/2007, d'Accés Electrònic dels Ciudadanos als Serveis Públics : LAECSP (2009)

11 juny 2009

realitza, Comisón de Modernització i Qualitat de la FEMP ; coordinació i redacció, Virginia Moreno Bonilla ; Valentín Pérez Amarza . - [1ª ed] . - Madrid : FEMP ( Federació Espanyola de Municipis i Províncies), [11 de juny] 2009 . - 1 fitxer pdf ( 134 p. impreses) ; ISBN 978-84-92494-03-3.-

 • NOTA: Editat dins de les actuacions de Pla Avança 2 Aquesta guia ajuda als Ajuntaments en el procés d'adaptació dels seus procediments a la LAECSP

 • Serveis electrònics

Altres estudis, guies, sobre l'àmbit local

Digitalíza-T!

01 setembre 2016

Guia Digitalitza't: Guia per facilitar a les Entitats Locals el compliment de les obligacions digitals de les Lleis 39 i 40/2015. Ús de les eines tecnològiques de la DTIC. Elaboració i coordinació de continguts: Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC). Responsable edició digital: Sotsdirecció General d'Informació, Documentació i Publicacions, 1ª edició electrònica: setembre de 2016. 1 fitxer PDF de 69 pág. impreses. Edita: © Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. S.G.T. Centre de Publicacions.Col·lecció: administració electrònica. NIPO(PDF): 630-16-002-0

Aquesta publicació es realitza també en format ePUB: Guia Digitalitza't: Guia per facilitar a les Entitats Locals el compliment de les obligacions digitals de les Lleis 39 i 40/2015(Obre en nova finestra) (ePUB - 7,46 MB)

Informació complementària en la secció: Estratègies - Lleis 39 i 40/2015

 • Lleis 39 i 40
 • Serveis electrònics

Guia d'adaptació de les EELL a la Llei 11/2007, d'Accés Electrònic dels Ciudadanos als Serveis Públics (2008)

03 setembre 2008

Estudi realitzat per l'Oficina de Seguiment de la Xarxa de Municipis Digitals de la Junta de Castella i Lleó .- edita : Junta de Castella i Lleó, publicat en 3 de setembre de 2008.- 1 pdf de 68 p. impreses.

 • NOTA: Aquest document està orientat a les Entitats Locals de Castella i Lleó (Ajuntaments i Diputacions Provincials), però és perfectament extensible a la resta d'Entitats Locals nacionals i altres Administracions Públiques

 • Serveis electrònics