accesskey_mod_content

La nova Llei de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seva publicació. No es garanteix que continuïn actius actualment".

12 desembre 2018

Publicada en el BOE de 6 de desembre, la Llei Orgànica 3/2018 respon a la necessitat de disposar d'una norma per a l'adaptació de l'ordenament espanyol al Reglament General de Protecció de Dades i a l'objectiu de proporcionar seguretat jurídica.

La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals(Obre en nova finestra) persegueix adaptar l'ordenament jurídic espanyol al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades(Obre en nova finestra) , i completar les seves disposicions; i garantir els drets digitals de la ciutadania conforme al mandat establert en l'article 18.4 de la Constitució.

Aquesta llei orgànica consta de noranta-set articles estructurats en deu títols, vint-i-dues disposicions addicionals, sis disposicions transitòries, una disposició derogatòria i setze disposicions finals, i, per tant, es tracta d'un text extens.

Des del punt de l'administració digital, cal destacar el Títol X que recull els drets digitals i llibertats de l'entorn d'Internet tals com la neutralitat de la Xarxa i l'accés universal o els drets a la seguretat i educació digital ,així com els drets a l'oblit, a la portabilitat i al testament digital, juntament amb el dret a la desconnexió digital en el marc del dret a la intimitat en l'ús de dispositius digitals en l'àmbit laboral i la protecció dels menors en Internet; més la garantia de la llibertat d'expressió i el dret a l'aclariment d'informacions en mitjans de comunicació digitals.

Destaquem a continuació, en particular, dues qüestions. En primer lloc, la disposició addicional primera que referida a la mesures de seguretat en l'àmbit del sector públic contempla que l'Esquema Nacional de Seguretat inclourà les mesures que hagin d'implantar-se en cas de tractament de dades personals; que els responsables enumerats en l'article 77.1 apliquin als tractaments de dades personals les mesures de seguretat que corresponguin de les previstes en el citat Esquema Nacional de Seguretat ; i que quan un tercer presti un servei en règim de concessió, encàrrec de gestió o contracte, les mesures de seguretat es correspondran amb les de l'Administració pública d'origen i s'ajustaran a l'Esquema Nacional de Seguretat.

En segon lloc, la disposició final dotzena modifica els apartats 2 i 3 de l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques(Obre en nova finestra) , amb l'interessant matís que l'apartat 2 s'inicia amb una formulació en termes de “Els interessats tenen dret a no aportar documents que ja es trobin en poder de l'Administració actuante…”.

  • Ciutadà
  • Govern obert