accesskey_mod_content

Publicación dos Servizos Web de consulta do REA-AGE

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

07 novembro 2017

logo apodera

Estes servizos son conformes á Lei 39/2015 e Orde HFP/633/2017

O Rexistro Electrónico de Apoderamento (REA) é un rexistro electrónico de representación e apoderamentos, para facer constar e xestionar as representacións que os interesados outorguen a terceiros, co fin de que estes poidan actuar no seu nome de forma electrónica ante a Administración Xeral do Estado e/ou os seus organismos públicos vinculados ou dependentes.

O apoderamento é unha habilitación que os cidadáns poden outorgar a terceiros para actuar no seu nome en determinados trámites ou actuacións. O REA permite facelo por medios electrónicos.

Publicáronse os Servizos Web de consulta do Rexistro Electrónico de Apoderamentos da AGE incluíndo a consulta dos poderes indicados na lei 39/2015, de acordo aos modelos da Orde HFP/633/2017, do 28 de xuño, pola que se aproban os modelos de poderes inscribibles no Rexistro Electrónico de Apoderamentos da Administración Xeral do Estado e no rexistro electrónico de apoderamentos das Entidades locais e establécense os sistemas de firma válidos para realizar os apoderamentos apud acta a través de medios electrónicos.

Máis información na solución Apodera do CTT.

  • Infraestruturas e servizos comúns