accesskey_mod_content

A Administración Electrónica no Goberno Vasco

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

20 setembro 2011

 

Unha administración orientada ao cidadán

 

No ano 2005, o Goberno Vasco culminou a posta en marcha da Plataforma Tecnolóxica para a e-Administración, PLATEA. Dita plataforma prové ás distintas aplicacións do Goberno Vasco dos sistemas necesarios para a dixitalización dos procedementos administrativos de acordo á Lei 11/2007.

Desde a posta en funcionamento de PLATEA leváronse a cabo outras iniciativas innovadoras que o que pretenden é mellorar e achegar os servizos da Administración Electrónica aos cidadáns.

* Rede Pública Vasca de Centros Kzgunea. Desde o punto de vista funcional preténdese a redución da fenda dixital entre os colectivos de cidadáns con maior dificultade de acceso ás Novas Tecnoloxías. Por esta razón, púxose en marcha unha rede de centros públicos gratuítos para a formación e o uso dos Tics en todos os municipios de Euskadi.
* A Pasarela de Pago Móbil permite tramitar calquera ingreso en mobilidade directamente desde o lugar onde se xera a necesidade de pago. Eliminándose así esperas e desprazamentos innecesarios.
* A Interface de Interoperabilidade permite ao persoal tramitador responsable dun procedemento administrativo acceder desde o seu propio ordenados aos datos e certificados proporcionados por outras Administracións Públicas, con todas as garantías de legalidade e seguridade. Deste xeito evítase que os cidadáns teñan que achegar documentos que estean en poder das AAPP, dando así cumprimento aos requisitos da Lei 11/2007.

Pode atopar máis información destas iniciativas no CTT: Centros Kzgunea , Pasarela de Pagos Móbil , Interface de Interoperabilidade

  • Cidadán
  • Empresa