accesskey_mod_content

O Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social pon a disposición de todas as Administracións Públicas a solución ASSI-RGPD (Auditoría de Seguridade dos Sistemas de Información – Regulamento Xeral de Protección de Datos)

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

13 xuño 2018

O obxectivo deste proxecto é axudar a dar cumprimento ao Regulamento (UE) 2016/679, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes

ASSI-RGPD é unha aplicación que permite á organización manter un Rexistro de Actividades de Tratamento de Datos Persoais así como facilitar o cumprimento do resto de obrigas do Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD), incluíndo a realización de análise de riscos e a avaliación de impacto e a determinación das medidas de protección derivadas. Para iso baséase nunha serie de cuestionarios coidadosamente confeccionados que cada Responsable de Tratamentos de Datos Persoais deberá cubrir sobre os Tratamentos baixo a súa responsabilidade.

O obxectivo deste proxecto é dar cumprimento ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos(Abre en nova xanela) .

ASSI-RGPD é unha aplicación que permite a cada Responsable de Tratamento de Datos Persoais a execución das actividades seguintes, para cada un dos Tratamentos de Datos Persoais (TDP) dos cales é responsable:

  • Proporcionar a información necesaria de cada TDP que hai que incluír no Rexistro de Actividades de Tratamento esixido polo Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD).
  • Realizar a análise de riscos e a avaliación de impacto. Isto determinará o conxunto de medidas de seguridade do Esquema Nacional de Seguridade (ENS), Medidas ENS Tipo I ou Medidas ENS Tipo II, a aplicar para securizar o tratamento de datos persoais.
  • Verificar o cumprimento do resto de aspectos normativos do RGPD.

Estas actividades realízanse cubrindo unha serie de cuestionarios por parte dos responsables de TDP para cada un dos TDPs baixo a súa responsabilidade.

Ademais, proporciónanse unha serie de informes, documentos, etc., coa finalidade de axudar no cumprimento das obrigas que establece o RGPD.

Máis información na solución ASSI-RGPD do CTT.

  • Cooperación interadministrativa
  • Seguridade
  • Servizos electrónicos