accesskey_mod_content

As Declaracións Ministeriais de Administración Electrónica

O desenvolvemento da Administración Electrónica na Unión Europea ha partido do consenso alcanzado entre os Estados membros en Declaracións Ministeriais. A última delas foi adoptada na cidade de Berlín en 2020 e reforza o compromiso do desenvolvemento da administración dixital baseada en valores.

Declaración Ministerial de Administración Electrónica de Berlín - 2020

O 8 de decembro de 2020,en "High Level Conference on dixital transformation"(Abre en nova xanela) , adoptouse a Declaración ministerial de Sociedade Dixital e Administración Dixital baseada en valores, a iniciativa da Presidencia Alemá da UE co apoio da Comisión Europea. A declaración foi asinada polos países da Unión Europea.

O obxectivo xeral desta nova Declaración é contribuír ao avance da transformación dixital sobre a base dos valores europeos e aproveitar as oportunidades de futuro da dixitalización. Tamén persegue marcar a folla de ruta da Comisión para que aliñe as súas actuacións coas da declaración, en particular na elaboración do plan de acción de administración electrónica 2021-2024.

Esta declaración subliña as oportunidades da transformación dixital en particular para a participación social, para abordar repentinos e extremos retos á vez que se respectan os dereitos e valores fundamentais; así como a necesidade de que a cidadanía conte con capacidades dixitais e de acceso á tecnoloxía e conectividade; se reconfirman os obxectivos da Declaración de Tallin; saliéntase a necesidade da soberanía das nosas sociedades no mundo dixital e que todos deben poder beneficiarse das oportunidades ofrecidas pola dixitalización.

A declaración inclúe 7 principios nos que se desenvolven esencialmente as ideas seguintes:

 1. Validity and respect for fundamental rights and democratic values: trata unha transformación dixital na que se respecten os valores e dereitos fundamentais.
 2. Social participation and dixital inclusion to shape the dixital world: trata as oportunidades de participación sen discriminación, atendendo a diversidade e inclusión; á necesidade de atender a evolución á paradigma de ‘mobile Government’ e a servizos transparentes e amigables, á vez que se anima á participación da sociedade na elaboración das políticas e a implicarse no deseño dos servizos a través da cocreación e a colaboración.
 3. Empowerment and dixital literacy: trata a identidade dixital, a interacción coa Administración segundo o enfoque de dixital por defecto, o control dos propios datos e a pegada dixital e a adquisición de capacidades dixitais.
 4. Trust and security in dixital Government interactions: trata a navegación segura; dispor de elementos de identificación dixital; a que as aplicacións e servizos da administración sexan seguros e confiables á vez que se dispón de marcos regulatorios sólidos que aseguren transparencia e seguridade por defecto.
 5. Dixital Sovereignty and interoperability: trata a soberanía dixital europea; o uso dos estándares abertos, do software de fontes abertas, a reutilización de datos e ferramentas; a estratexia europea de datos e un marco de interoperabilidade reforzado que contribúan á competitividade europea e á soberanía dos datos.
 6. Human-centred systems and innovative technologies in the public sector: trata a aplicación da IA e  outras tecnoloxías innovadoras para políticas públicas e servizos centrados na cidadanía, á vez que se desenvolven cun enfoque centrado nas persoas e de forma ética, inclusiva e sen rumbos.
 7. Towards a resilient and sustainable dixital society: trata a aprendizaxe das leccións resultantes da pandemia Covid-19, así como o aliñamento coa Axenda 2030 e os ODS, para que a transformación dixital sirva tanto aos individuos como á sociedade.

 

Deles desenvólvense as correspondentes 7 liñas de acción que sinalan grandes ámbitos de actuación e inclúen chamadas de accións máis específicas aos Estados membros, así como á Comisión e institucións comunitarias.

 1. Promote fundamental rights and democratic values in the dixital sphere: inclúe promover a transformación baseada en valores, trasladar valores abstractos a políticas concretas, incrementar a colaboración co sector privado para introducir códigos de conduta.
 2. Enhance social participation and inclusion: inclúe pór en práctica a cocreación, facilitar os servizos a través da canle do móbil segundo unha estratexia de ‘móbil por defecto’,  asegurar que a transformación dixital é inclusiva e accesible.
 3. Foster dixital empowerment and dixital literacy: inclúe promover as capacidades dixitais entre a cidadanía e no sector público; proporcionar servizos públicos accesibles e amigables.
 4. Strengthen trust through security in the dixital sphere: inclúe promover o uso dos eIDs notificados (Regulamento eIDAS); explorar acordos sobre requisitos de seguridade TIC; promover a reutilización responsable e legal dos datos e do principio de só unha vez.
 5. Strengthen Europe's dixital sovereignty and interoperability: inclúe acordos para avanzar na aplicación de estándares abertos, intercambiar ideas innovadoras entre estados membros, acordar prazos para que os servizos estean en liña.
 6. Create value-based, human-centered AI systems for use in the public sector: inclúe o intercambio de boas prácticas e de coñecemento, promover a transparencia dos procesos que interveñen nas decisións automatizadas, estándares de calidade para os conxuntos de datos que alimentan os sistemas de IA.
 7. Foster resilience and sustainability: inclúe cuestións como a avaliación das fontes de enerxía e consumos das ferramentas dixitais, o intercambio de datos de xestión de crise particularmente de saúde, e guías para o uso apropiado e saudable das tecnoloxías dixitais.

Berlin Declaration on Dixital Society an value-based dixital administration(Abre en nova xanela)  (PDF) (en inglés) 

Declaración Ministerial de Berlín sobre unha transformación dixital baseada en valores(Abre en nova xanela) (PDF) (en castelán) 

Berlin Declaration on Dixital Society an value-based dixital administration(Abre en nova xanela)  (vídeo oficial do ISA2 Programme) (en inglés) 

 

As anteriores Declaracións Ministeriais

As Declaracións Ministeriais son adoptadas por acordo entre os Ministros responsables da Administración Electrónica dos Estados membros.

En 2001 os Ministros acordaron en  Bruxelas(Abre en nova xanela)  que o aumento se debe dar prioridade ás cuestións da administración electrónica.

No ano 2003 en Como Como(Abre en nova xanela)  (Italia) 19 Ministros fixeron fincapé na importancia dunha Administración Electrónica eficaz en toda Europa.

A terceira das orientacións políticas cristalizou na Declaración Ministerial sobre administración electrónica considerada no Manchester(Abre en nova xanela)  o 20 en novembro de 2005 durante a Presidencia británica. Esta declaración deu lugar ao Plan de Acción sobre Administración Electrónica i2010 que foi acollido calurosamente polo Consello da Unión Europea en xuño de 2006.

A Declaración de Lisboa (2007)(Abre en nova xanela) , sen supor unha reorientación estratéxica profundou na necesidade de pór as Tecnoloxías da Información nas Administracións Públicas ao servizo dunha sociedade máis participativa e inclusiva.

A Declaración Ministerial de Malmö (2009)(Abre en nova xanela)  foi aprobada nun momento en que Europa se enfrontaba a retos económicos, sociais e ambiental sen precedentes. A Declaración pretendeu facilitar que a Administración Electrónica fose parte da resposta aos retos expostos guiada polos principios de colaborar no desenvolvemento dunha sociedade máis participativa, contribuír ao reforzamento do mercado único e ser pedra angular na construción de Administracións Públicas máis eficientes e efectivas.

A Declaración Ministerial de Tallín sobre administración electrónica (2017)(Abre en nova xanela)   (Tallinn Declaration on e Government)(Abre en nova xanela) que reforza o compromiso cos principios do Plan de Acción de Administración electrónica 2016-2020, particularmente dos seguintes: dixital por defecto, inclusión e accesibilidade, principio de só unha vez, confianza e seguridade, apertura e transparencia e interoperabilidade por defecto.