accesskey_mod_content

Conceptos xerais do WCAG 2.0

A calquera tecnoloxía coa que se poida crear contido accesible e non unicamente a tecnoloxías W3C.

Algunhas partes do WCAG 1.0 non se adaptaban do todo ben ás situacións actuais facendo que, en certos aspectos, quedasen obsoletas. A versión 2.0 incorpora toda a experiencia adquirida desde que a versión 1.0 saíu á luz e ten en conta que as tecnoloxías web avanzaron ao longo dos últimos anos e seguirán facéndoo no futuro.

O WCAG 2.0 desenvolvéronse coa intención de ser perdurables, proporcionando así unha estándar web estable no tempo. Para logralo, eliminouse calquera aspecto relativo a tecnoloxías específicas. O obxectivo é que o WCAG 2.0 sexan independentes da tecnoloxía, usando unha linguaxe neutro sen referencias a tecnoloxías específicas.

Por tanto, as Pautas de Accesibilidade para a Contido Web (WCAG) 2.0, debido á súa abstracción, son aplicables tanto ás tecnoloxías do W3C como a tecnoloxías desenvolvidas fóra do W3C. Así mesmo, son tamén aplicables tanto a tecnoloxías web actuais como futuras.

O WCAG 2.0 están estruturadas da seguinte forma:


Principios

O WCAG 2.0 están organizadas en catro principios que conforman os conceptos fundamentais sobre os que se asenta a accesibilidade: Perceptible, Operable, Comprensible e Robusto.

 • Perceptible: A información e os compoñentes da interface de usuario teñen que ser presentados aos usuarios de forma que os poidan percibir.
 • Operable: Os compoñentes da interface de usuario e a navegación deben ser operables.
 • Comprensible: A información e o manexo da interface de usuario debe ser comprensible.
 • Robusto: O contido debe ser o suficientemente robusto como para que poida ser interpretado de forma fidedigna por unha ampla variedade de axentes de usuario, incluíndo os produtos de apoio.
   

Pautas

Dentro de cada principio atópanse as pautas de accesibilidade. Estas pautas constitúen os obxectivos básicos que debemos cumprir para lograr un sitio web accesible.

Criterios de Conformidade

Cada pauta contén á súa vez unha serie de criterios de conformidade, ou requisitos concretos para cumprir as pautas. Estes criterios de conformidade son testeables e inclúense para permitir que o WCAG 2.0 póidanse usar como referencia cando sexa necesario establecer requisitos de accesibilidade para guías ou políticas de deseño, normativas e/ou requisitos legais. É importante sinalar que as pautas non son testeables e só proporcionan os obxectivos xerais que permiten aos desenvolvedores comprender os criterios de conformidade.

A diferenza do WCAG 1.0, na versión 2.0 non se definen prioridades senón que se fala directamente de niveis de conformidade.

Cada criterio ten asignado un nivel de conformidade que indica como afecta á accesibilidade dun sitio web se este criterio non se cumpre. É dicir, segundo cal sexa o seu impacto na accesibilidade.

Existen tres niveles de conformidade:

 • Os criterios de nivel A son os de maior importancia en canto á accesibilidade final, sendo requisitos básicos para que algúns usuarios poidan usar a Web.
 • Os criterios de nivel AA deben ser observados se queremos eliminar importantes barreiras de acceso.
 • Os criterios de nivel AAA son os de menor importancia, pero se se cumpren confiren á Web un bo nivel de accesibilidade.

 

O WCAG 2.0 incorporan como novidade o concepto "compatible coa accesibilidade".

Unha tecnoloxía é "compatible coa accesibilidade" se dispón das características necesarias para xerar contido accesible e ademais os navegadores, aplicacións de usuario e produtos de apoio existentes son capaces de comprender a dita tecnoloxía e proporcionar a información de forma accesible aos usuarios que a requiran.

Isto enténdese mellor cun exemplo sinxelo. Por exemplo, HTML permite proporcionar textos alternativos ás imaxes mediante o atributo alt e os lectores de pantalla son capaces de acceder ao este texto e lelo en voz alta ás persoas invidentes. O mesmo ocorre co resto de características de accesibilidade de HTML.

Así, por exemplo, outra tecnoloxía que tamén é compatible coa accesibilidade é o formato PDF xa que dispón de numerosas características para poder xerar documentos PDF accesibles e interpretables por produtos de apoio como os lectores de pantalla.

No WCAG 2.0 non se restrinxe o uso de tecnoloxías web unicamente ás tecnoloxías propias do W3C, senón que permite usar calquera tecnoloxía web que sexa compatible coa accesibilidade sempre que:

 • A tecnoloxía úsese de forma accesible: é dicir, a forma na que se usa foi probada e é compatible cos produtos de apoio empregados polos usuarios.
 • Estean dispoñibles navegadores, aplicacións de usuario e produtos de apoio que soporten dita tecnoloxía: é dicir, as aplicacións de usuario deben ter soporte nativo para as características de accesibilidade da tecnoloxía, estar amplamente difundidos ou estar dispoñibles para a súa descarga ou compra coa mesma facilidade e prezo para as persoas con discapacidade como para unha persoa sen discapacidade. O mesmo ocorre no caso que sexa necesario un plugin para acceder á tecnoloxía.

Así, á parte do estándares W3C para a creación de páxinas web (HTML, XHTML, CSS, etc.) hai máis tecnoloxías coas que se pode crear contido accesible. Por exemplo, pódense crear documentos accesibles en formato PDF ou usar Javascript seguindo unha serie de boas prácticas para xerar contido accesible.

Si, pero con certas condicións. Pódense utilizar tecnoloxías non accesibles a condición de que non se dependa delas. É dicir, que existan alternativas accesibles para o contido que se inclúa con tecnoloxías non accesibles ou utilizadas de forma non accesible.

Por exemplo, pódese incluír un documento PDF que non fose creado de forma accesible ou nun formato diferente que non sexa compatible coa accesibilidade. Con todo, neste caso é necesario proporcionar a mesma información nun formato accesible, por exemplo mediante HTML e CSS.

Non, non é suficiente. Adicionalmente, o contido non accesible non pode interferir co resto de contidos da páxina. Por exemplo, unha animación Flash non accesible pode dispor dunha alternativa textual pero a animación en si mesma, aínda tendo alternativa, non pode conter escintileos xa que podería provocar ataques ás persoas con epilepsia fotosensitiva.

Así, existen unha serie de criterios de conformidade que son aplicables a todo o contido da páxina, aínda que se trate de contido non accesible pero cunha alternativa accesible, porque un fallo en calquera destes criterios podería interferir co uso de toda páxina.

Estes criterios de conformidade de “non interferencia” obrigan a que:

 • Ningún contido teña escintileos que poidan provocar ataques epilépticos
 • Ningún contido xere unha trampa para o foco do teclado. É dicir, ningún contido poderá interromper a tabulación mediante teclado.
 • Ningún contido conterá movementos ou parpadeos que poidan desorientar aos usuarios ou polo menos proporciónase un mecanismo para detelos ou desactivalos.
 • Ningún contido reproducirá un audio que poida interferir cos lectores de pantalla, ou ben o audio deterase nuns segundos ou se proporciona un mecanismo accesible para detelo ou controlar a súa reprodución.