accesskey_mod_content

Navegación, linguaxe e comprensión

O texto das ligazóns debe indicar claramente cal é o seu propósito, o contido ou información que se atopa no documento de destino. As ligazóns do tipo “click aquí” non son significativos e non describen o seu destino.

Sempre que sexa posible, hase de procurar que as ligazóns sexan o suficientemente claros cando se lean fose do seu contexto xa que os usuarios de lectores de pantalla navegan co tabulador saltando de ligazón en ligazón ou extraen a listaxe de ligazóns dunha páxina, de forma que se o texto non é descritivo non achegará información sobre o seu propósito.

En caso de necesitar algún tipo de información adicional poderá ser engadida por medio do atributo title, o cal conterá todo o texto da ligazón ademais da este información adicional. Tamén se poderá incluír a información adicional como unha parte oculta do texto da ligazón mediante unha técnica de ocultación con CSS accesible (por exemplo, posicionamento absoluto fóra da pantalla).

Excepcionalmente, cando o texto da ligazón non é descritivo en por si, polo menos debe selo mediante o seu contexto máis inmediato. Enténdese por contexto inmediato aqueles elementos que un lector de pantalla pode obter a partir da ligazón como o texto da frase, o parágrafo, o encabezado, a cela de táboa ou o elemento de lista que contén á ligazón.

Se o vínculo enlaza cun documento adxunto poderase mostrar o formato do mesmo no propio texto da ligazón, mediante unha icona representativa do este formato co correspondente texto alternativo e ao atributo title. É recomendable ademais indicar o tamaño dos documentos adxuntos para que os usuarios poidan decidir se os descargan ou non.

Deberíase evitar que as ligazóns abran novas xanelas do navegador, pero no caso de que non se poida evitar informarse  diso ao usuario seguindo as normas ditadas na resposta á pregunta Como se informa da apertura de nova xanela nunha ligazón?

Por último, o estilo das propias ligazóns deberá permitir que o usuario os identifique adecuadamente, distinguíndoos facilmente do resto dos contidos dos documentos

Aínda que sexa un requisito para un nivel de conformidade AAA, é recomendable especificar a expansión de cada abreviatura ou acrónimo, mediante os marcadores HTML adecuados. Ademais, a forma expandida da abreviatura ou acrónimo deberíase indicar expresamente no texto da páxina a primeira vez que se empregue.

Un acrónimo é un conxunto de letras formado polas iniciais doutras palabras, por exemplo, URL (Uniform Resource Locator). Os acrónimos marcarse mediante o elemento acronym e a súa expansión mediante o atributo title do elemento.

Unha abreviatura é a representación escrita dunha ou varias palabras mediante unha ou varias das súas letras, a fin de que a palabra ou palabras en cuestión resulten máis curtas no texto. As abreviaturas márcanse mediante o elemento abbr e a súa expansión mediante o atributo title do elemento.

Exemplo de código para un acrónimo

ONU


Exemplo de código para unha abreviatura

Avd

 

No caso de que a gramática empregada sexa HTML5 pódese empregar sempre o elemento ABBR tanto para marcar abreviaturas como acrónimos xa que o elemento ACRONYM pasa a considerarse obsoleto.

Se nun documento existe algún extracto nun idioma diferente ao utilizado no contido xeral do mesmo, débense realizar as seguintes accións:

 1. Asegurarse de que está correctamente marcado o idioma principal da páxina.
Exemplo de código HTML
 

  

 1. Marcar o contido que se atope noutro idioma, mediante os atributos HTML co código de idioma correspondente. 
Exemplo de código HTML

Ás 14:00 horas está previsto un meeting na praza.
Ás 14:00 horas está previsto un meeting na praza.

  

 1. Opcionalmente, se se trata dunha ligazón a unha páxina que se atopa noutro idioma, recoméndase utilizar o atributo hreflang da ligazón para indicar este cambio de idioma.
Exemplo de código CSS
Guía de HTML en inglés

 

Para ampliar a información sobre o código de idioma dispoñibles recoméndase consultar a lista de códigos de idioma (fonte: Iana)(Abre en nova xanela)

Un documento que posúa varias ligazóns co mesmo texto cuxos destinos son diferentes poderá desorientar aos usuarios. O texto dos este vínculos non será o suficientemente claro como para identificar o destino de cada un das ligazóns lidas fóra de contexto. Isto é un problema especialmente para os usuarios que utilizan lectores de pantalla, xa que atoparán dificultades se deciden realizar unha navegación a través das ligazóns do documento.

No caso de que se desexe que visualmente haxa varias ligazóns que posúan o mesmo texto recoméndase ocultar mediante técnicas accesibles a parte do texto da ligazón que o distingue dos demais.

No WCAG 2.0 a obrigatoriedade de avisar da apertura de novas xanelas ou pestanas do navegador pasa a ser un requisito de AAA, aínda que segue sendo unha boa práctica e recoméndase o seu uso xa que mellora tanto a accesibilidade como a usabilidade da páxina.

As posibles formas de informar sobre a apertura de novas xanelas variarán dependendo da situación na que nos atopemos.

Para as ligazóns de texto:

 • No texto da propia ligazón:
Exemplo de código
Texto do vínculo (ábrese en xanela nova)

 

 • Achegando un elemento gráfico ( ) que indique ao usuario visualmente (e a través da súa alternativa) a apertura de nova xanela:
Exemplo de código
Texto do vínculo Ábrese en xanela nova

 

 •  Outra posible solución consiste en incluír o texto "Ábrese en nova xanela" na propia ligazón, mostrándoo a modo de tooltip mediante técnicas CSS cando se fixa o foco sobre a ligazón.

 Para as ligazóns gráficas:

 • Como texto da ligazón, ou ben, achegando un elemento gráfico ( ) que indique ao usuario visualmente ( e a través da súa alternativa) a apertura dunha nova xanela.
 • Achegando a información de apertura en nova xanela  no contido da imaxe. Para iso pódese incluír o elemento gráfico de apertura dentro da propia imaxe, indicando ao usuario visualmente e a través da súa alternativa a nova apertura de nova xanela.
 • Outra posible solución consiste en incluír o texto "Ábrese en nova xanela" na propia ligazón e mostralo a modo de tooltip mediante técnicas CSS ao fixar o foco sobre a ligazón.

 

Cando o contido completo dun sitio web non se pode incluír nos menús de navegación, débese proporcionar un Mapa Web ou unha función de procura dentro do sitio para facilitar aos usuarios atopar o contido.

Para que un mapa web sexa correcto debe incluír ligazóns a todas as seccións e páxinas importantes do sitio web. Ademais, o mapa web debe estar enlazado, polo menos, desde cada unha das páxinas que se listan no mapa web aínda que se recomenda incluír unha ligazón ao mapa web desde todas as páxinas do sitio web. Finalmente, todas as páxinas do sitio web deben ser accesibles, directa ou indirectamente, desde o mapa web.

A presentación e a estrutura do mapa web deben reflectir a organización do sitio web. Para iso usaranse os elementos estruturais de forma adecuada. Así, por exemplo, poderanse usar encabezados, listas, listas aniñadas ou unha combinación das anteriores sempre que a estrutura do mapa coincida coa do sitio web.

 Así mesmo, a orde de lectura e a orde de tabulación polo mapa web debe ser o correcto.

As pautas de accesibilidade non definen o conxunto de metadatos mínimo que debe incluírse nunha páxina web, salvo o título da páxina, pero os metadatos pódense usar para cumprir algúns dos requisitos das este pautas.

Así, todas as páxinas deberán incluír un título, elemento TITLE, que de forma breve identifique o contido da páxina e teña sentido cando se lea fose do seu contexto. Aínda que non sexa necesario, é recomendable que no título da páxina inclúase tamén o nome do sitio web. De igual forma, tamén se recomenda que os títulos sexan únicos para todas as páxinas do sitio web. En todo caso, o título das páxinas debe ter relación co seu contido de forma que este póidase identificar claramente a partir do título.

Outros metadatos que se poden usar para cumprir outros requisitos das pautas son:

 • Declaración de tipo do documento (DOCTYPE) para facilitar que os navegadores e demais aplicacións de usuarios recoñezan a gramática usada nas páxinas web.
 • A codificación de caracteres (encoding) para evitar que se produzan inconsistencias entre navegadores na interpretación dos caracteres especiais contidos na páxina.
 • Atributos title para proporcionar etiquetas descritivas cando sexa necesario. Por exemplo, para identificar o contido dos marcos, para decribir a función dos campos de formulario que carecen dunha etiqueta visible, para achegar información adicional nas ligazóns, etc.