accesskey_mod_content
Banner accesibilidade

Unidades Responsables de Accesibilidade

As Unidades Responsables de Accesibilidade (URA) son as encargadas de garantir o cumprimento dos requisitos de accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dentro do seu ámbito competencial, considerando todos os posibles organismos públicos e entidades de dereito público dependentes.

O alcance de designación das este unidades segundo o seu ámbito de actuación é:

 • Unha unidade por cada Ministerio no ámbito das Subsecretarías.
 • Unha unidade por cada Goberno Rexional.
 • Nas entidades locais e demais organismos obrigados (como universidades, tribunais, Congreso, Senado, etc.) designarase, conforme ás súas características organizativas propias, a Unidade responsable de accesibilidade do seu ámbito. Cada entidad local deberá designar a súa unidade responsable de accesibilidade salvo aqueles casos, que considerando o tamaño da entidad local e o labor realizado desde a deputación provincial ou equivalente, estímese oportuno designar un responsable de accesibilidade único para múltiples entidades locais.

FUNCIÓNS

As funcións destas unidades son:

 • Coordinar e velar polo funcionamento efectivo dos mecanismos de comunicación establecidos, que garanta que as consultas, suxestións,  comunicacións, queixas e solicitudes recibidas trátanse de forma efectiva.
 • Atender e dar resposta ás reclamacións que lle sexan redirixidas.
 • Revisar as avaliacións realizadas para acollerse á excepción do cumprimento dos requisitos de accesibilidade por impor estes unha carga desproporcionada.
 • Coordinar as revisións periódicas de accesibilidade, coa colaboración, no seu caso, das Unidades tecnoloxías da información e comunicacións.
 • Coordinar e fomentar as actividades de promoción, concienciación e formación.
 • Realizar os informes anuais establecidos.
 • Actuar como punto de contacto co organismo encargado de realizar o seguimento e presentación de informes e colaborar coas tarefas que ten asignadas.
 • Calquera outras, que en garantía da accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles póidanlles ser atribuídas.

 

DESIGNACIÓNS

Administración Xeral do Estado

Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación

Sub. Gral. Tecnoloxías da Información e das Comunicacións

Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital

Subdirección Xeral de Inspección de Servizos

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación

Dirección Xeral de Comunicación e Información Diplomática

Ministerio de Ciencia e Innovación

División de Tecnoloxías da Información

Ministerio de Consumo

División de Tecnoloxías e Servizos da Información

Ministerio de Cultura e Deporte

División de Tecnoloxías da Información

Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030

División de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

Ministerio de Educación e Formación Profesional

Subdirección Xeral de Tecnoloxías da Información e Comunicacións

Ministerio de Facenda

Secretaría Xeral Técnica

Ministerio de Igualdade

División de Tecnoloxías da Información

Comunidades Autónomas

Andalucía

Servizo de Aplicación TIC á Transparencia, Goberno Aberto e Portal

Aragón

Subcomisión de Accesibilidade e Publicación da Información

Asturias

Dirección Xeral de Seguridade e Estratexia Dixital

Baleares

Dirección Xeral de Modernización e Administración Dixital

Canarias

Unidade Web Goberno de Canarias

Cantabria

Centro de Tecnoloxías INET

Castela e León

Dirección Xeral de Telecomunicacións e Transformación Dixital

Cataluña

Dirección Xeral de Atención Cidadá

Estremadura

Secretaría Xeral de Administración Dixital

Galicia

Dirección de Área de Modernización das Administracións Públicas

Entidades locais

Universidades

Outras Institucións

Banco de España

División de Gobernación e Transparencia. (D.X. adxunta de Vicesecretaría Xeral)

Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia

Subdirección Xeral de Sistemas de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións