accesskey_mod_content
Banner accesibilidade

Unidades Responsables de Accesibilidade

As Unidades Responsables de Accesibilidade (URA) son as encargadas de garantir o cumprimento dos requisitos de accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles dentro do seu ámbito competencial, considerando todos os posibles organismos públicos e entidades de dereito público dependentes.

O alcance de designación das devanditas unidades segundo o seu ámbito de actuación é:

 • Unha unidade por cada Ministerio no ámbito das Subsecretarías.
 • Unha unidade por cada Goberno Rexional.
 • Nas entidades locais e demais organismos obrigados (como universidades, tribunais, Congreso, Senado, etc.) designarase, conforme ás súas características organizativas propias, a Unidade responsable de accesibilidade do seu ámbito. Cada entidad local deberá designar a súa unidade responsable de accesibilidade salvo aqueles casos, que considerando o tamaño da entidad local e o labor realizado desde a deputación provincial ou equivalente, estímese oportuno designar un responsable de accesibilidade único para múltiples entidades locais.

FUNCIÓNS

As funcións destas unidades son:

 • Coordinar e velar polo funcionamento efectivo dos mecanismos de comunicación establecidos, que garanta que as consultas, suxestións,  comunicacións, queixas e solicitudes recibidas trátanse de forma efectiva.
 • Atender e dar resposta ás reclamacións que lle sexan redirixidas.
 • Revisar as avaliacións realizadas para acollerse á excepción do cumprimento dos requisitos de accesibilidade por impor estes unha carga desproporcionada.
 • Coordinar as revisións periódicas de accesibilidade, coa colaboración, no seu caso, das Unidades tecnoloxías da información e comunicacións.
 • Coordinar e fomentar as actividades de promoción, concienciación e formación.
 • Realizar os informes anuais establecidos.
 • Actuar como punto de contacto co organismo encargado de realizar o seguimento e presentación de informes e colaborar coas tarefas que ten asignadas.
 • Calquera outras, que en garantía da accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles póidanlles ser atribuídas.

 

DESIGNACIÓNS

Administración Xeral do Estado

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación

Dirección Xeral de Comunicación e Información Diplomática

Ministerio de Facenda

Secretaría Xeral Técnica

Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Igualdade

Subdirección Xeral de Tecnoloxías e Servizos de Información

Comunidades Autónomas

Andalucía

Servizo de Aplicación TIC á Transparencia, Goberno Aberto e Portal

Asturias

Dirección Xeral de Seguridade e Estratexia Dixital

Baleares

Dirección Xeral de Modernización e Administración Dixital

Canarias

Unidade Web Goberno de Canarias

Cantabria

Centro de Tecnoloxías INET

Castela e León

Dirección Xeral de Telecomunicacións e Transformación Dixital

Cataluña

Dirección Xeral de Atención Cidadá

Estremadura

Secretaría Xeral de Administración Dixital

Galicia

Dirección de Área de Modernización das Administracións Públicas

A Rioxa

Dirección Xeral da Axenda Dixital

Entidades locais

Universidades

Outras Institucións

Banco de España

División de Gobernación e Transparencia. (D.X. adxunta de Vicesecretaría Xeral)

Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia

Subdirección Xeral de Sistemas de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral