accesskey_mod_content
Bàner accessibilitat

Revisions d'accessibilitat

A continuació es detalla informació relacionada amb les revisions d'accessibilitat que han de realitzar els organismes del sector públic, informació sobre com realitzar aquestes revisions a partir del Servei de diagnòstic en línia de l'Observatori d'Accessibilitat Web i informació sobre l'Eina IRA.

Revisions d'accessibilitat per cada organisme del sector públic

Tot el sector públic està obligat a realitzar revisions periòdiques del compliment dels requisits d'accessibilitat segons l'establert en l'article 17 del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic(Obre en nova finestra) tant al llarg del procés dissenyo i desenvolupament com amb la posada en funcionament dels seus llocs web i de les seves aplicacions per a dispositius mòbils. A més, una vegada posat en funcionament, amb la finalitat de garantir el manteniment del seu compliment al llarg del temps, hauran de realitzar-se revisions periòdiques exhaustives cada 3 anys.

Les revisions d'accessibilitat hauran d'abastar tots els requisits exigits i tindran en consideració tant aspectes de revisió automàtica com a aspectes de revisió manual experta, quedant tot plasmat i recollit en un "Informe de revisió de l'accessibilitat". Aquestes revisions hauran de respectar els condicionants imposats per a les revisions en profunditat de la Decisió d'Execució (UE) 2018/1524(Obre en nova finestra) com la periodicitat, la selecció de la mostra de pàgines i la revisió dels processos.

La primera revisió d'accessibilitat ha de realitzar-se:

  • en el cas dels llocs web: abans del 21 de setembre de 2020.
  • en el cas de les aplicacions mòbils: abans del 20 de setembre de 2021.

Per a això, les entitats obligades podran realitzar una autoavaluació o certificar el compliment mitjançant una auditoria externa.

En quan a la revisió dels llocs web, en l'apartat Guies pràctiques de la secció "Materials d'ajuda" pot trobar la" Guia de Validació d'accessibilitat web" amb recomanacions sobre com realitzar aquestes revisions i els aspectes a tenir en compte. Els resultats d'aquestes revisions hauran de recollir-se en un Informe de revisió de l'accessibilitat, els formats disponibles de la qual són els següents:

Quant a la revisió de les aplicacions per a dispositius mòbils, en l'apartat Accessibilitat d'aplicacions mòbils de la secció "Materials d'ajuda" pot trobar la" Guia de Validació d'aplicacions mòbils" amb recomanacions sobre com realitzar aquestes revisions i els aspectes a tenir en compte. Els resultats d'aquestes revisions hauran de recollir-se en un Informe de revisió de l'accessibilitat, els formats disponibles de la qual són els següents:

Revisions d'accessibilitat d'un lloc web a partir del Servei de diagnòstic en línia

Per no partir de zero a l'hora de realitzar una revisió d'accessibilitat d'un lloc web, es pot fer ús del Servei de diagnòstic en línia de l'Observatori, a través de l'opció Generar Esborrany de l'Informe de revisió d'accessibilitat. Els passos a seguir serien els següents:

  1. Realitzar la selecció de la mostra d'acord amb l'indicat en Decisió d'Execució (UE) 2018/1524(Obre en nova finestra) .

  2. Sol·licitar un informe al Servei de diagnòstic en línia de les urls que formen la mostra marcant l'opció Generar esborrany de l'Informe de revisió d'accessibilitat. El servei de diagnòstic enviarà un Informe de revisió d'accessibilitat (en format ODS, XLSX i JSON) en el qual s'han traslladat els resultats de les verificacions comprovades automàticament per l'Observatori a criteris de conformitat WCAG, sobre la base d'un taula de correspondència (pdf)(Obre en nova finestra) .

  3. Completar la revisió d'accessibilitat, revisant manualment tots els criteris de conformitat.

Els resultats de la revisió es poden emplenar directament en l'Informe de revisió d'accessibilitat (ods, xlsx) o es pot utilitzar l'Eina Eina IRA .

Opcions per generar l'Informe de Revisió d'Accessibilitat (IRA) (pdf)(Obre en nova finestra)

Eina IRA

L'eina eina IRA(Obre en nova finestra) és un assistent per realitzar la revisió d'accessibilitat d'un lloc web, guiant pas a pas en la revisió d'accessibilitat i en la generació de l'Informe de revisió d'accessibilitat, a partir de la informació que l'usuari proporcioni,  si bé aquesta eina NO realitza cap comprovació automàtica d'accessibilitat. L'eina és una evolució i traducció al castellà de la WCAG-EM Tool del W3C(Obre en nova finestra) .

A l'hora de crear un Informe de revisió d'accessibilitat amb aquesta eina, es pot partir opcionalment de l'esborrany de l'Informe de revisió d'accessibilitat en format JSON emès pel Servei de diagnòstic en línia de l'Observatori. D'aquesta manera, en el pas "4. Auditoria de la mostra", per a cada criteri de conformitat de cada pàgina, l'eina mostrarà, en un editor WYSIWYG, el resultat de les verificacions automàtiques realitzades pel Servei de diagnósitoco en línia, sobre la base d'una  taula de correspondència (pdf)(Obre en nova finestra)  entre les verificacions automàtiques i els criteris de conformitat de les WCAG, si ben l'usuari haurà de completar la revisió del criteri manualment.

Una vegada realitza la revisió d'accessibilitat, l'eina permet generar un Informe de revisió d'accessibilitat, en els formats establerts per l'Observatori d'accessibilitat web (ods, xlsx i json) així com en format HTML. Les notes de l'editor WYSIWYG es guarden en el fitxer JSON però no es guarden en els fitxers XLSX ni ODS.