accesskey_mod_content

Normativa da Comunidade Autónoma do País Vasco

Selección de leis e normativa da Comunidade Autónoma do País Vasco.

NOTA. Trátase dunha primeira aproximación de lexislación autonómica. Non se realiza un recompilatorio exhaustivo desta materia.

PAÍS VASCO. Mesa do Parlamento Vasco

12 xuño 2018

Resolución do 29 de maio de 2018, da Mesa do Parlamento Vasco, relativa á Norma sobre Administración Electrónica. BOVP: núm. 112, de 12/06/2018

 • NOTA: Esta norma regula a utilización dos medios electrónicos no ámbito da Administración parlamentaria. En concreto, regúlase a sede electrónica, a identificación e autenticación dos usuarios e usuarias, o rexistro electrónico, os documentos electrónicos e a súa conservación, así como as comunicacións electrónicas.

 • Servizos electrónicos
 • Identidade e Firma electrónica

PAÍS VASCO. Consellería de Administración Pública e Xustiza e Consellería de Facenda e Finanzas

10 outubro 2016

Orde do 27 de setembro de 2016, do Conselleiro de Administración Pública e Xustiza e do Conselleiro de Facenda e Finanzas, pola que se aproba a política de xestión de documentos electrónicos do sector público da Comunidade Autónoma de Euskadi. BOVP: núm. 192, 10/10/2016

icona frecha  Ver en PAe Sección: Arquivo electrónico

 • Servizos electrónicos
 • Interoperabilidade
 • Seguridade

PAÍS VASCO. Convenio Goberno Vasco coas Deputacións Forais para intercambio de información por medios electrónicos

06 novembro 2015

Convenio de colaboración entre o Goberno Vasco e as Deputacións Forais de Áraba, Bizkaia e Gipuzkoa, e destas entre si, para o intercambio de información por medios electrónicos. Data do convenio: 06/11/2015

 • NOTA: Este Convenio ten por obxecto establecer os termos e condicións xerais para o intercambio de información entre a Administración de CÁEA e as Deputacións Forais e destas entre si. Así mesmo, é obxecto deste Convenio a intermediación de datos entre as Administracións Estatais e as Deputacións Forais.

  Descrición resumida do convenio: A finalidade principal do Convenio é facilitar o exercicio do dereito a non achegar os datos e os documentos que estean en poder das Administracións Públicas, nos termos do artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, isto é, sempre que se conte co consentimento das persoas interesadas ou unha Lei así o determine. Ligazón a Texto do Convenio en euskadi.eus (PDF)

 • Cooperación interadministrativa
 • Interoperabilidade

PAIS VASCO [Norma Foral 4/2014, de transparencia]

11 marzo 2014

Norma Foral 4/2014, do 6 de febreiro, de transparencia e acceso á información pública. BOVP: Núm. 48, 11/03/2014

 • Goberno aberto

PAÍS VASCO. Departamento de Interior, Xustiza e Administración Pública

15 xaneiro 2013

Orde do 14 de decembro de 2012, da Conselleira de Interior, Xustiza e Administración Pública, pola que se regula o Rexistro electrónico de representantes da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Euskadi e pola que se crea e regula o Rexistro de persoal funcionario habilitado. BOPV: 15/01/2013

 • Servizos electrónicos

PAÍS VASCO. Departamento de Interior, Xustiza e Administración Pública

05 outubro 2012

Orde do 25 de setembro de 2012, da Conselleira de Interior, Xustiza e Administración Pública, pola que se aproba a política de apertura e reutilización de aplicacións informáticas da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Euskadi. BOVP: 05/10/2012

PAÍS VASCO. Departamento de Xustiza e Administración Pública

27 xullo 2012

Orde do 27 de xuño de 2012, da Conselleira de Xustiza e Administración Pública, pola que se aproba a política de firma electrónica e de certificados. BOPV: 27/07/2012

PAÍS VASCO. Departamento de Xustiza e Administración Pública

09 marzo 2012

Decreto 21/2012, do 21 de febreiro, de Administración Electrónica. BOPV: 09/03/2012

 • NOTA: Derroga: a) o  Decreto 232/2007, do 18 de decembro,(Abre en nova xanela) polo que se regula a utilización de medios electrónicos, informáticos e telemáticos nos procedementos administrativos (BOPV: 31/01/2008).- b) O apartado 5 do artigo 3 e o Capítulo III do Decreto 72/2008, do 29 de abril(Abre en nova xanela) (BOPV: 30/05/2008).- c) derroga Orde de 15/01/2009(Abre en nova xanela) publicada en BOPV:12/02/2009 pola que se regula o réxime de admisión dos certificados electrónicos.

PAÍS VASCO. Departamento de Xustiza e Administración Pública

21 abril 2010

Orde do 26 de febreiro de 2010, da Conselleira de Xustiza e Administración Pública, aprobando o Manual de Seguridade para o mantemento da seguridade da información da Administración Xeral da CAPV e os seus Organismos Autónomos na contorna das aplicacións informáticas que serven de soporte á tramitación telemática (e-Administración). BOPV: 21/04/2010

PAÍS VASCO. Vicepresidencia do Goberno

30 maio 2008

Decreto 72/2008, do 29 de abril, de creación, organización, e funcionamento dos rexistros da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Euskadi e os seus Organismos Autónomos. OPV: 30/05/2008

PAÍS VASCO. Departamento de Facenda e Administración Pública

03 marzo 2006

Resolución do 9 de febreiro de 2006, da Directora de Informática e Telecomunicacións, aprobando o documento que establece a Plataforma Tecnolóxica para a E-Administración -PLATEA-. BOPV: 03/03/2006