accesskey_mod_content

Normativa de la Comunitat Autònoma d'Extremadura

Selecció de lleis i normativa de la Comunitat Autònoma d'Extremadura.

NOTA. Es tracta d'una primera aproximació de legislació autonòmica. No es realitza un recopilatori exhaustiu d'aquesta matèria.

EXTREMADURA. Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

08 març 2021

Decreto-llei 3/2021, de 3 de març, de mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. DOE: núm. 45 de 08/03/2021

 • Empresa

EXTREMADURA. Conselleria Hisenda i Administració Pública

06 novembre 2019

Decret 162/2019, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'estructura orgànica de la Vice-presidència Primera i Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, i de modificació del Decret 206/2010, de 12 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de la Inspecció General de Serveis de la Junta d'Extremadura. DOE núm. 214 de 06/11/2019

 • NOTA:  Article 10. 1. A la Secretaria General d'Administració Digital, sota la superior adreça de la persona titular de la Conselleria, li correspon impulsar i coordinar l'execució de mesures horitzontals per a la implantació de l'administració digital i les que es deriven del marc vigent sobre administració electrònica[...]

 • Serveis electrònics

EXTREMADURA. Secretaria General

11 octubre 2016

Resolució de 26 de setembre de 2016, de la Secretaria General, per la qual es dona publicitat al Protocol d'Adhesió de les Comunitats Autònomes al Conveni de Col·laboració subscrit el 23 de maig de 2014 entre l'Administració General de l'Estat (Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques) i el Consell General del Notariat per a la remissió telemàtica de documents públics notarials d'apoderament i les seves revocacions al Registre Electrònic d'Apoderaments. DOE. núm. 196 d'11/10/2016

 • Cooperació interadministrativa

EXTREMADURA. Conselleria d'Hisenda i Administració Pública

20 octubre 2014

Decret 225/2014, de 14 d'octubre, de règim jurídic d'administració electrònica de la Comunitat Autònoma d'Extremadura. DOE: Nº 201 de 20/10/2014

 • NOTA: Aquest Decret aborda: En el Capítol I: principis i eines que informen l'ús de mitjans electrònics. El Capítol II aborda la distribució de funcions entre els diferents òrgans administratius. Capítol III: regula els punts d'accés electrònics corporatius de la Junta d'Extremadura en internet. Capítol IV: regula el registre electrònic. Capítol V: identificació i autenticació electrònica. Capítol VI: regula l'expedient electrònic. Capítol VII: regula les comunicacions i notificacions electròniques. Capítol VIII: normes relatives a la gestió del procediment administratiu. Capítol IX: el Registre electrònic de representants. 

  Queden derogats: el  Decret 75/2010, de 18 de març,(Obre en nova finestra) pel qual es crea la Seu Electrònica Corporativa; el Decret 2/2006, de 10 de gener(Obre en nova finestra) , pel qual es crea el Registre Telemàtic; el Decret 96/2012, d'1 de juny(Obre en nova finestra) , pel qual es regula el portal web institucional de la Junta d'Extremadura. 

   

 • Serveis electrònics
 • Infraestructures i serveis comuns
 • Identitat i Signatura electrònica

EXTREMADURA. Conselleria d'Administració Pública

13 setembre 2012

Decret 180/2012, de 7 de setembre, pel qual es modifica el Decret 75/2010, de 18 de març, pel qual es crea la Seu Electrònica Corporativa, es regulen determinats aspectes relatius a la identificació i autenticació electrònica i s'estableixen mesures per a la còpia electrònica de documents en l'Administració de la Comunitat Autònoma d'Extremadura. DOE: Nº 178 de 13/09/2012

 • La seu electrònica corporativa de la Junta d'Extremadura es troba situada en l'adreça d'internet: http://sede.gobex.es(Obre en nova finestra)

  El Portal Ciutadà de la Junta d'Extremadura es troba situat en l'adreça de internet:  http://ciudadano.gobex.es(Obre en nova finestra)  

   

 • Serveis electrònics
 • Ciutadà

EXTREMADURA. Conselleria d'Administració Pública i Hisenda

10 març 2008

Resolució de 26 de febrer de 2008, del Conseller, per la qual es disposa la publicació de l'Acord del Consell de Govern de la Junta d'Extremadura, de 22 de febrer de 2008, pel qual s'aprova el "Pla d'Impuls de la Millora Contínua i Modernització Tecnològica"Pla d'Impuls de la Millora Contínua i Modernització Tecnològica". DOE: 10/03/2008

 • Infraestructures i serveis comuns

EXTREMADURA. Conselleria de Presidència

08 febrer 2007

Decret 18/2007, de 6 de febrer, sobre creació, organització i funcions de les Oficines de Resposta Personalitzada de la Junta d'Extremadura, i de modificació del Decret 139/2000, de 13 de juny, i del Decret 185/2006, de 31 d'octubre. DOE: 08/02/2007

 • Serveis electrònics
 • Ciutadà

EXTREMADURA. Conselleria de Presidència

31 maig 2005

Decret 125/2005, de 24 demaig , pel qual s'aproven mesures per a la millora de la tramitació administrativa i simplificació documental associada als procediments de la Junta d'Extremadura. DOE: 31/05/2005

 • Serveis electrònics

EXTREMADURA. Conselleria de Presidència

04 març 2004

Resolució d'1 de març de 2004, de la Consellera de Presidència, per la qual es disposa la publicació de l'Acord del Consell de Govern de la Junta d'Extremadura de 26 de febrer de 2004, pel qual s'aprova el "Pla de Modernització, Simplificació i Qualitat per a l'Administració de la Comunitat Autònoma d'Extremadura (2004-2007)". DOE: 04/03/2004

 • Serveis electrònics
 • Infraestructures i serveis comuns