accesskey_mod_content

Converxencia dixital e cooperación na construción de Servizos Públicos electrónicos

A administración electrónica nas prestacións por desemprego

Autor: Pablo María Benito Domínguez
Entidade: Servizo Público de Emprego Estatal
Desde 2005 en que o Servizo Público de Emprego Estatal, encadrado no Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, iniciou o Plan de Modernización das Prestacións por Desemprego, levouse a cabo un importante impulso dos servizos electrónicos e dos procedementos de xestión para co cidadán en todos os ámbitos competenciais.
Comunicación seleccionada para a súa exposición

Produto PROCESA: Sistema Intelixente para o Deseño de Modelos de Procesos sobre Arquitecturas Orientadas a Servizos.

Autor: Fernando García Vicent
Entidade: MNEMO
PROCESA é un dos proxectos I+D+i que está a desenvolver a Unidade de Tecnoloxía e Innovación de MNEMO. PROCESA permite a construción de sistemas complexos de fluxo e tramitación de procesos, con base na especificación de regras de alto nivel que cobren as accións principais que realiza calquera proceso de negocio da eAdministración.
Comunicación seleccionada para a súa exposición

Produto ESFERA: Contorna de Servizos de Firma Electrónica Avanzada e Facturación Electrónica Automatizada sobre Arquitecturas Orientadas a Servizos

Autor: Fernando García Vicent
Entidade: MNEMO
ESFERA é un dos proxectos I+D+i que está a desenvolver a Unidade de Tecnoloxía e Innovación de MNEMO. ESFERA proporciona de forma centralizada todos os servizos relacionados co proceso de firma electrónica e facturación electrónica de calquera documento. O proxecto ESFERA foi subvencionado polo programa PROFIT do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio, na súa convocatoria 4/2007.

Lei 11/2007 de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, unha necesidade de seguridade: plan director de seguridade do Ministerio de traballo e Asuntos Sociais

Autor: Mª José Lucas Veigas
Entidade: Mº de Traballo e Asuntos Sociais
O Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais vai abordar a través da Subdirección Xeral de Planificación e Coordinación Informática os traballos necesarios para elaborar o Plan Director de Seguridade do Departamento, que abarcará as súas Unidades TIC e fixará as liñas xerais a seguir por conséntelas en materia de seguridade nos próximos anos.

Un enfoque desde a perspectiva da aplicación da Lei 11/2007. Impacto organizativo e proposta de medidas para o futuro

Autor: elvira Ramírez Núñez de Prado
Entidade: Oficina para a Modernizacion da Administracion Militar/ Subsecretaria de Defensa
Introdución e estrutura da comunicación. Relevancia das políticas de administración electrónica. Impacto da Lei 11/2007 na AGE: a simplificación medidas para o futuro. Impacto organizativo no Ministerio de Defensa. Conclusións.

Portal de Arquivos Españois

Autor: Alberto Caballero Robledo
Entidade: Ministerio de Cultura
PARES (Portal de Arquivos Españois) é unha plataforma informática avanzada e aberta que integra a xestión interna dos arquivos estatais coa difusión en Internet dos fondos e coleccións documentais.

O Expediente Electrónico na AEAT - Xestión de Expedientes Electrónicos

Autor: Xosefina Otheo deTejada Barasoain
Entidade: Axencia Estatal de Administración Tributaria
Mediante este relatorio preténdese describir a solución implementada na AEAT para permitir a xestión de expedientes electrónicos (en diante ee).
Comunicación seleccionada para a súa exposición pública

O Expediente Electrónico na AEAT - Modelo Normalizado de Dixitalización

Autor: Carlos Marcos Martín
Entidade: Axencia Estatal de Administración Tributaria
Para crear documentos dixitalizados a partir de documentos en papel emprégase como dispositivo un escáner. Só unha aplicación homologada pode manexar con todas as garantías calquera escáner que produza imaxes que se deban integrar no Expediente Electrónico
Comunicación seleccionada para a súa exposición pública

Plataforma de servizos de seguridade para a GISS

Autor: María Concepción Antón García
Entidade: Xerencia de Informática da Seguridade Social
Ante o novo reto que supón a aprobación da Lei de Acceso Electrónico e a posta en circulación do DNI electrónico, o Centro de Calidade, Auditoría e Seguridade dentro da Xerencia de Informática da Seguridade Social (GISS), fai a proposta dunha Plataforma de Servizos de Seguridade para a GISS

A Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos e os Sistemas Dinámicos de Contratación

Autor: Fernando Manuel Santos Tauroni
Entidade: Intervención Xeral da Administración do Estado
O obxecto desta comunicación é analizar a aplicación da Lei 11/2007 aos procedementos de contratación coñecidos como Sistemas Dinámicos de Contratación (SDC), versión para a administración dos sistemas empregados desde hai algún tempo por grandes empresas: Sistemas Dinámicos de Compras (DPS).