accesskey_mod_content

Esquemas de cooperación e interoperatividade entre Administracións Públicas

Consulta e actualización de información catastral mediante servizos web

Autor: Carlos Alonso Pena
Entidade: DX Catastro. Ministerio de Economía e Facenda
O Catastro aposta decididamente polas novas tecnoloxías e polo desenvolvemento da Sociedade da Información seguindo as directrices marcadas pola Lei 11/2007 de Acceso Electrónico dos Cidadáns aos Servizos Públicos. Froito desta aposta son os servizos web de consulta e actualización da información catastral ofrecidos actualmente pola Oficina Virtual do Catastro.

Convenio entre o Consello Xeral do Poder Xudicial e o Fondo de Garantía Salarial para o intercambio telemático da información

Autor: Juan Pedro Serrano Arroio
Entidade: Fondo de Garantía Salarial
O obxectivo principal do Convenio é a posta en funcionamento e a realización dunha proba piloto dunha plataforma para o intercambio securizado de información entre o FOGASA e os sistemas de información de xestión procesual dos Órganos Xudiciais con quen se relaciona.

Plataforma tecnolóxica para a difusión da oferta tecnolóxica das Universidades públicas valencianas: Comunidade Valenciana Transfire Resultados da Investigación (COVATRI).

Autor: Estrela D. Correcher Juliá
Entidade: Centro de Transferencia de Tecnoloxía-Universidade Politécnica de Valencia
A presente comunicación foi elaborada a partir do TFC da autora, en colaboración co CTT da UPV. O TFC delimita un marco legal que permite definir a estado da arte na xestión dos resultados da investigación nas Universidades públicas.

Servizo de Comunicación de Cambio de Domicilio

Autor: José Antonio Eusamio Mazagatos
Entidade: Ministerio de Administracións Públicas
Nesta comunicación descríbese o proceso seguido e o servizo ofrecido aos cidadáns a partir de 2006 e a súa evolución actual ao longo deste tempo culminado coa posta en produción do servizo En liña de Comunicación do Cambio de Domicilio a través do portal www.060.es e alcanzando o máximo nivel de cumprimento dos criterios e obxectivos marcados en iEurope2010 e a lei 11/2007

Rexistros Civís: O camiño cara á interoperabilidade

Autor: Angelines Turón Turón
Entidade: Ministerio de Xustiza/Sub.Gral. Novas Tecnoloxías da Xustiza
Proxecto de informatización de Rexistros Civís e Xulgados de Paz, así como o ofrecemento de novos servizos a outras Administracións Públicas.

Aspectos técnicos no desenvolvemento dun proxecto XBRL. A experiencia no Ministerio de Economía e Facenda

Autor: Carlos Palomino Hernández
Entidade: Dirección Xeral de Coordinación Financeira coas Entidades locais / Ministerio de Economía e Facenda
Nesta comunicacion introdúcense os principais conceptos do estandar XBRL, estandar para o intercambio de informacion financeira que actualmente esta sendo utilizado polos principais organismos reguladores nacionais e internacionais e no futuro utilizásese para calquera envio de informacion financeira e contable.

CartoCiudad. Base de Datos Oficial de Rede Viaria

Autor: Sebastián Mais Mayoral
Entidade: Instituto Xeográfico Nacional (Ministerio de Fomento)
Este proxecto é o resultado da cooperación entre distintos organismos públicos (Catastro, Estatística, Correos, IGN). A información que achegan estas entidades harmonízase e integra co obxectivo de crear unha guía de rúas continua dos núcleos de poboación españois sobre o que engadir outros datos de carácter municipal (códigos postais, información censal...) que enriquecen e completan o proxecto.

NEREA, a rede Interadministrativa de Andalucía

Autor: Francisco Javier Domínguez Murillo.
Entidade: Consellería de Innovación, Ciencia e Empresa da Xunta de Andalucía
Este proxecto é a primeira experiencia que culmina a interconexión de todas as administracións públicas presentes nunha rexión. A Rede NEREA configúrase como a infraestrutura sobre a que descansa a integración das comunicacións electrónicas de todas as administracións públicas presentes en Andalucía.

Capacidade de Resposta ante Incidentes de Seguridade da Información na Administración Pública do Centro Criptolóxico Nacional (CCN-CERT)

Autor: Luís Jiménez
Entidade: Centro Criptolóxico Nacional
A cooperación con todas as Administracións Públicas españolas (estatal, autonómica e local) para responder ante calquera ataque aos seus Sistemas de Información de forma rápida e eficiente é a máxima prioridade deste servizo do Centro Criptolóxico Nacional, dependente do CNI. De feito, a creación do CCN-CERT parte dun fundamento básico: o desenvolvemento, adquisición, conservación e utilización segura do TIC por parte das AAPP.

Sistema de información para a consulta de prezos e cantidades por parte das CCAA dos datos de carburantes e produtos petrolíferos do Mº de Industria, Turismo e Comercio

Autor: Pablo Burgos Casado
Entidade: Ministerio de Industria, Turismo e Comercio
Desenvolveuse unha aplicación que permite a obtención de informes por parte das CCAA, o CNE e outros Organismos da información necesaria para o seu ámbito de competencias. O acceso destes organismos faise con mecanismos de firma electrónica (mediante o emprego de certificados X509V3 das entidades recoñecidas polo MITYC) para garantir a seguridade da información.

Sistema O Modelo TIC de Concello Dixital; un proxecto de i-administración Local en Andalucía.

Autor: Antonio Cabelo Bastida
Entidade: Dirección Xeral de Innovación e Administracións Públicas. Consellería de Innovación, Ciencia e Empresa
A comunicación describe todas as actuacións que está a levar a cabo a Consellería de Innovación, Ciencia e Empresa da Xunta de Andalucía para responder o obxectivo da innovación e a modernización tecnolóxica das Administracións Locais de Andalucía.

Da Interoperabilidade á Transformación. Iniciativa de Interoperabilidade da Generalitat de Catalunya

Autor: Consol Cervera Macia
Entidade: Generalitat de Catalunya
Este relatorio pretende mostrar como se conseguiu, que aspectos se han traballando (interoperabilidade de información, de servizos e sistemas) e dar unha pequena guía e recomendacións a todas aquelas administracións que estean a traballar nesta materia; así como a estratexia que estamos a seguir na Generalitat de Catalunya para a súa implantación nos diferentes Departamentos e organismos.

Administracións Públicas e informática xurídica

Autor: Jaime Fernández Sendin
Entidade: Delegación do Goberno en Asturias
A informática converteuse en ferramenta imprescindible do mundo actual e co adxectivo de "xurídica" a aplicada ao mundo do Dereito nos seus diversos apectos podendo resultan os denominados sistemas expertos en Dereito, de gran axuda para a toma de decisións sobre a invocación e aplicación do Ordenamento xurídico, obxecto de investigación e desenvolvemento polo autor -sistemas As@de.

XBRL no sector público español. Proxecto LENLOC: Transmisión da Liquidación do Orzamento das Entidades locais á Administración do Estado

Autor: Juan Antonio Zapardiel López
Entidade: Dirección Xeral de Coordinación Financeira coas Entidades locais. Ministerio de Economía e Facenda
Para liquidar o problema causado pola heteroxeneidade dos sistemas informático-contables das corporacións, a DGCFEL elixiu o estándar XBRL para o seu uso na remisión destes datos financeiros ao MEH. Os informes resultantes poderán ser utilizados tamén por outros organismos das AAPP e de Control Financeiro Externo.

Arquitectura orientada a servizos na Seguridade Social

Autor: Concepción Hortigüela Hortigüela
Entidade: Xerencia Informática da Seguridade Social
A Arquitectura orientada a servizos na Seguridade Social supón un reto para a interoperabilidade co resto das Administracións Públicas e ademais unha posible alternativa para a comunicación flexible entre sistemas de informes internos da Seguridade Social.

Proxecto RESEVI (Rexistro de Seguros de Vida)

Autor: Raquel Poncela González
Entidade: División de Informática e Tecnoloxías da Información (DITI)
O Rexistro ten por finalidade fornecer a información necesaria para que poida coñecerse polos posibles interesados, con moita brevidade, se unha persoa falecida tiña contratado un seguro para caso de falecemento, así como a entidade aseguradora coa que o subscribiu, co fin de permitir aos beneficiarios dirixirse a esta para constatar se figuran como tales.