accesskey_mod_content

Criteris de seguretat, normalització i conservació de les aplicacions utilitzades en l'exercici de potestats

La Resolució de 26 de maig de 2003, de la Secretaria d'Estat per a l'Administració Pública(Obre en nova finestra) , disposa la publicació de l'Acord pel qual s'aproven els Criteris de seguretat, normalització i conservació de les aplicacions utilitzades per l'Administració General de l'Estat (AGE) en l'exercici de potestats (BOE 23-6-2003).

L'Esquema Nacional de Seguretat, regulat pel Reial decret 3/2010, de 8 de gener(Obre en nova finestra) , i l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, regulat pel Reial decret 4/2010, de 8 de gener(Obre en nova finestra) , sustituiran a aquests Criteris de seguretat, normalització i conservació de les aplicacions utilitzades per l'Administració General de l'Estat en l'exercici de les seves potestats.

Objectius

Els Criteris de seguretat, normalització i conservació (Criteris SNC) tenen com a triple objectiu:

  • Proporcionar el conjunt de mesures organitzatives i tècniques (seguretat, normalització, conservació) que garanteixin el compliment dels requisits legals per a la validesa i eficàcia dels procediments administratius de l'Administració General de l'Estat, que utilitzin els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en l'exercici de les seves potestats.

  • Facilitar l'adopció generalitzada per part de l'Administració General de l'Estat de mesures organitzatives i tècniques que assegurin la protecció proporcionada als riscos dels sistemes i aplicacions que la manegen.

  • Promoure el màxim aprofitament de les tecnologies de la informació i les comunicacions en l'activitat administrativa i assegurar alhora el respecte de les garanties i drets dels ciutadans en les seves relacions amb l'Administració.

Descripció de l'obra

Consta de tres parts:

  • CRITERIS DE SEGURETAT: Exposa els requisits, criteris, i recomanacions relatius a la implantació de les mesures de seguretat organitzatives i tècniques en el disseny, desenvolupament, implantació i explotació de les citades aplicacions per a exercici de potestats.

  • CRITERIS DE NORMALITZACIÓ: Exposa les pautes per facilitar la compatibilitat tècnica i la interoperabilitat de les aplicacions.

  • CRITERIS DE CONSERVACIÓ: Exposa els requisits, criteris i recomanacions per a la conservació de la informació en suport electrònic en les citades aplicacions.

Publicació oficial

Promoguda pel Consell Superior d'Informàtica i per a l'Impuls de l'Administració Electrònica l'última edició electrònica es realitza al juny de 2004. NIPO (publicació electrònica): 326-04-044-9.

El Ministeri d'Administracions Públiques va realitzar també una publicació oficial impresa al desembre de 2004, - NIPO (publicació impresa): 326-04-047-5  ISBN: 84-95912-23-6.

És una obra que ha tingut un gran interès metodològic i de continguts.

   Descarregar publicació oficial any 2004: Criteris de seguretat, normalització i conservació...(PDF - 6,41 MB)