accesskey_mod_content

Plans estratéxicos na Comunidade Autónoma do País Vasco

Responsables e colaboradores no goberno da administración dixital

Goberno Vasco. Departamento de Gobernación Pública e Autogoberno

En este Departamento de Gobernación Pública e Autogoberno á Dirección de Atención á Cidadanía e Innovación e Mellora da Administración(Abre en nova xanela) correspóndelle a elaboración, coordinación e impulso de plans interdepartamentales de innovación e mellora de calidade nos servizos públicos e a efectiva implementación nas administracións públicas da Administración electrónica nos procedementos administrativos e na xestión dos asuntos públicos. Á Dirección Xeral de Informática e Telecomunicacións (Abre en nova xanela) entre outras o modelo de presenza da Administración Pública da Comunidade Autónoma de Euskadi en Internet.

Outros portais e documentos relacionados coa administración dixital

Plan Estratéxico de Gobernación e Innovación Pública: PEGIP 2020

11 decembro 2017

Publicado en decembro de 2017 na web do Goberno Vasco. Departamento de Gobernación Pública e Autogoberno(Abre en nova xanela) . 1 documento pdf de 292 p. impresas.

  • NOTA: O Consello de Goberno Vasco, en sesión celebrada o día 17 de xaneiro de 2017 adoptou, entre outros, o Acordo polo que se aproban os Plans Estratéxicos do Goberno para o XI Lexislatura 2017-2020, entre os que se atopa o Plan Estratéxico de Gobernación e Innovación Pública 2020 (PEGIP 2020)(Abre en nova xanela) cuxa elaboración e coordinación é responsabilidade do Departamento de Gobernación Pública e Autogoberno. 

  • Servizos electrónicos
  • Goberno aberto

PIP - Plan de Innovación Pública do Goberno Vasco 2014-2016

17 xuño 2014

Plan de Innovación Pública do Goberno Vasco: 2014-2016. [documento publicado en] Vitoria-Gasteiz, xuño 2014. Difundido en internet polo Departamento de Administración Pública e Xustiza(Abre en nova xanela) . Tamén ten difusión no blogue  PIP – Blogue sobre o Plan de Innovación Pública(Abre en nova xanela)  .-1 ficheiro pdf de 90 p. impresas. 

  • NOTA: Obxectivos estratéxicos do Plan :

• Administración aberta: Promover a transparencia, a participación e a colaboración na Administración pública.

• Administración eficaz: Desenvolver unha oferta de servizos de calidade e accesible por diferentes canles (presencial, teléfono, Internet).

• Administración eficiente: Mellorar a eficiencia na xestión administrativa, adecuando a organización, implantando novos modelos de xestión e realizando un uso intelixente da tecnoloxía.

• Administración innovadora: Promover a innovación na Administración involucrando á cidadanía e aos profesionais públicos no deseño, a xestión e a avaliación das políticas e dos servizos públicos

Anexo I: Fichas de proxectos e subproxectos do Plan PIP 2014-2016

1 ficheiro pdf de 90 p. impresas.

  • NOTA: Visión xeral dos eixos estratéxicos:

• Eixo 1: Transparencia e Bo Goberno 
• Eixo 2: Interacción coa cidadanía 
• Eixo 3: Adecuación Organizativa 
• Eixo 4: Mellora da Xestión 
• Eixo 5: Administración electrónica 
• Eixo 6: Innovación desde a co-creación