accesskey_mod_content

Plans estrat��xicos na Comunidade Aut��noma de Galicia

Responsables e colaboradores no goberno da administraci��n dixital

Xunta de Galicia. Axencia para a Modernizaci��n Tecnol��xica de Galicia (AMTEGA)

A Axencia para a Modernizaci��n Tecnol��xica de Galicia (AMTEGA), adscrita �� Presidencia da Xunta de Galicia, ten como��obxectivos��b��sicos a��definici��n, o��desenvolvemento��e a��execuci��n��dos instrumentos da pol��tica da Xunta de Galicia��no campo das tecnolox��as da informaci��n e a comunicaci��n e a innovaci��n e o desenvolvemento tecnol��xico.

Axenda Dixital de Galicia 2020

A����Axenda Dixital de Galicia 2020 �� unha estratexia coordinada e ali��ada coas estratexias de ��mbito nacional e europeo no que a uso do TIC ref��rese, que ven reforzar e reafirmar a Estratexia Galega de Crecemento Dixital (desde AMTEGA).

Observatorio da Sociedade da Informaci��n e a Modernizaci��n de Galicia (OSIMGA)

O��Observatorio da Sociedade da Informaci��n e a Modernizaci��n de Galicia,��OSIMGA, �� un ��rgano asesor para a valoraci��n da evoluci��n da sociedade da informaci��n, a modernizaci��n administrativa e a administraci��n electr��nica nas administraci��ns p��blicas de Galicia, e para a participaci��n e colaboraci��n con estas. Est�� adscrito �� Axencia para a Modernizaci��n Tecnol��xica de Galicia da Xunta (AMTEGA)

Outros documentos relacionados coa administraci��n dixital

Plan de acci��n 2017. AMTEGA

04 abril 2017

Plan de acci��n 2017. Axencia para a Modernizaci��n Tecnol��xica de Galicia (AMTEGA) Publica, Xunta de Galicia, AMTEGA: Axencia para a Modernizaci��n Tecnol��xica de Galicia(Abre en nova xanela) , 4 de abril de 2017.- 1 ficheiro pdf (en galego) de 206 p��xs.

 • No Plan de acci��n 2017(Abre en nova xanela) os obxectivos estrat��xicos recolleitos est��n en consonancia coa Axenda Dixital de Galicia 2020 e a Estratexia Galega de Crecemento Dixital.

 • Infraestruturas e servizos com��ns
 • Servizos electr��nicos

Axenda Dixital de Galicia 2020

14 xu��o 2016

Axenda Dixital de Galicia 2020 (en galego). Realiza, Xunta de Galicia. Edita, Xunta de Galicia, Axencia para a Modernizaci��n Tecnol��xica de Galicia (AMTEGA). Santiago de Compostela 2015 [publicado en xu��o de 2016], 1 ficheiro pdf de 128 p.

 • NOTA: A Axenda Dixital de Galicia 2020 �� unha estratexia coordinada e ali��ada coas estratexias de ��mbito nacional e europeo no que ao uso do TIC ref��rese, v��n reafirmar a Estratexia Galega de Crecemento Dixital, introducindo aqueles elementos que permitir��n maximizar o impacto das pol��ticas tecnol��xicas, como un factor imprescindible e clave para alcanzar os obxectivos de crecemento econ��mico e social que se marca Galicia para o futuro.

 • A Axenda Dixital de Galicia 2020 �� un documento din��mico que se adaptar�� ao contexto territorial, organizativo e socioecon��mico en cada momento. Actualizable en: AMTEGA - Axenda Dixital�� (Abre en nova xanela)

 • Servizos electr��nicos
 • Cidad��n
 • Cooperaci��n interadministrativa

Plan de acci��n 2016. AMTEGA

15 abril 2016

Plan de acci��n 2016. (Organismo promotor): Axencia para a Modernizaci��n Tecnol��xica de Galicia (AMTEGA) Publica, Xunta de Galicia, AMTEGA: Axencia para a Modernizaci��n Tecnol��xica de Galicia(Abre en nova xanela) , 15 de abril de 2016.- 1 ficheiro pdf (��en galego) de 201 p��xs.

 • O Plan de acci��n 2016(Abre en nova xanela) ten por obxecto regular a actividade da Amtega durante o exercicio 2016 mediante o establecemento das actividades a desenvolver, os valores a conseguir e os responsables de levalas a cabo no marco dos obxectivos estrat��xicos previstos.

 • Infraestruturas e servizos com��ns
 • Servizos electr��nicos

Plan de acci��n 2015 [de] Axencia para a Modernizaci��n Tecnol��xica de Galicia (AMTEGA)

10 setembro 2015

Organismo promotor: Axencia para a Modernizaci��n Tecnol��xica de Galicia (AMTEGA): Plan de acci��n 2015 . Publica, Xunta de Galicia, AMTEGA: Axencia para a Modernizaci��n Tecnol��xica de Galicia(Abre en nova xanela) , 10 de setembro de 2015.- 1 ficheiro pdf (��en galego) de 195 p��xs.

 • NOTA: A Axencia para a Modernizaci��n Tecnol��xica de Galicia avanzar�� na consolidaci��n das medidas establecidas na Axenda Dixital de Galicia, horizonte 2020, para garantir uns servizos p��blicos dixitais de calidade, especialmente, en ��mbitos estrat��xicos como a educaci��n, a xustiza e o benestar.
  Ademais, o Plan de acci��n 2015 mostra como principais obxectivos a aprobaci��n da segunda fase da Axenda Dixital de Galicia, horizonte 2020, unha aposta estrat��xica para asegurar que Galicia compita como rexi��n de referencia no ��mbito dixital a nivel europeo.

 • Infraestruturas e servizos com��ns
 • Servizos electr��nicos

Plan de Acci��n de Software Libre 2015

18 maio 2015

Oficina de Coordinaci��n de Software Libre. Elaborado por: Axencia para a Modernizaci��n Tecnol��xica de Galicia (AMTEGA).-���� Xunta de Galicia [maio de 2015].- 1 ficheiro pdf de 45 p. impresas (en galego).��

 • O plan de Software libre da Xunta est�� dirixido a impulsar o uso do software libre e c��digo de fontes abertas (FLOSS) no sector empresarial, na sociedade en xeral e na Administraci��n.

 • Software Libre

Plan de Administraci��n e Goberno dixitais 2020

13 marzo 2015

Plan de Administraci��n e Goberno Dixitais Horizonte 2020. Realiza, AMTEGA, marzo de 2015, 1 PDF de 89 p. impresas. [en galego]

 • NOTA: O Plan de Administraci��n e Goberno dixitais con horizonte 2020, consolidar�� as medidas emprendidas desde o 2010 para que, facendo un uso innovador da tecnolox��a, a Administraci��n galega sexa capaz de reforzar e potenciar o modelo de funcionamento e prestaci��n de servizos p��blicos.
 • Servizos electr��nicos
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral