accesskey_mod_content

Plans estrat?gicos no Principado de Asturias

Responsables e colaboradores no goberno da administraci?n dixital

Goberno do Principado de Asturias. Consejer?a de Emprego, Industria e Turismo

A Consejer?a de Emprego, Industria e Turismo exerce entre outras as competencias en materia de gesti?n centralizada dos servizos inform?ticos e de comunicaci?n da Administraci?n do Principado e as funci?ns relativas ? modernizaci?n dos procesos administrativos.

  • Servizos electr?nicos

Fundaci?n CTIC

CTIC Centro Tecnol?gico ten a forma jur?dica dunha fundaci?n privada.?O seu padroado est? composto actualmente por un total de 11 membros: 10 empresas e o Goberno do Principado de Asturias.

Outros documentos relacionados coa administraci?n dixital

e-Asturias 2012 : Estratexia para o Desenvolvemento da Sociedade da Informaci?n en Asturias

promove, Goberno do Principado de Asturias [no marco do] Programa e-Asturias 2012 . - 1 ed. - Edita : Fundaci?n CTIC, decembro 2009.- 1 pdf de 292 p. impresas
Descr?bese o modelo proposto de Sociedade da Informaci?n na estratexia e-Asturias 2012. Se acompa?a unha colecci?n de fichas onde se detallan os proxectos, tanto os que xa foron executados como os que se atopan en ejecuci?n, en materia de Sociedade da Informaci?n no marco da presente estratexia.

  • Infraestruturas e servizos com?ns
  • Servizos electr?nicos
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral