accesskey_mod_content

O Itinerario da Década Dixital para lograr a transformación dixital de Europa de aquí a 2030

17 setembro 2021

logo Comisión Europea

A Comisión propuxo un Itinerario cara á Década Dixital, delineando un plan concreto para lograr a transformación dixital da nosa sociedade e economía de aquí a 2030.

O Itinerario cara á Década Dixital proposto plasmará en termos concretos  as ambicións dixitais da UE para 2030(Abre en nova xanela) . Creará un marco de gobernación baseado nun mecanismo de cooperación anual cos Estados membros para alcanzar os  obxectivos da Década Dixital(Abre en nova xanela)  de 2030 en toda a Unión, no que incumbe ás capacidades e infraestruturas dixitais e a transformación dixital das empresas e dos servizos públicos. Tamén ten por obxecto identificar e executar proxectos dixitais a gran escala entre a Comisión e os Estados membros.

A pandemia puxo de manifesto o papel crucial que xoga a tecnoloxía dixital na construción dun porvir próspero e sustentable. En concreto, a crise evidenciou a disparidade existente entre as empresas con boa capacidade dixital e as que aínda non adoptaron solucións dixitais, e puxo aínda máis de relevo a brecha entre as zonas urbanas ben conectadas e os territorios rurais e remotos. A dixitalización ofrece moitas oportunidades novas tamén para o mercado europeo: de feito, en 2020 foron máis de 500 000 as postos vacantes para expertos en ciberseguridade e datos que quedaron sen cubrir. En consonancia cos valores europeos, o Itinerario cara á Década Dixital debe reforzar o noso liderado dixital e promover políticas sustentables e centradas no ser humano, capaces de empoderar tanto ás empresas como aos cidadáns.

Itinerario cara á Década Dixital

Sobre a base da Comunicación  Compás Dixital 2030(Abre en nova xanela) , na que a Comisión delineaba a súa visión para unha transformación dixital exitosa da sociedade e economía europeas de aquí a 2030, agora a Comisión introduce un sólido marco de gobernación para lograr os obxectivos dixitais a través do Itinerario cara á Década Dixital.

Nos últimos anos, os avances dixitais nos Estados membros foron moi desiguais. Observouse que aqueles países que avanzaban lentamente fai cinco anos, seguen tendo unha progresión lenta tamén na actualidade. Con este novo Itinerario cara á Década Dixital se instituye unha cooperación estruturada para colaborar no alcance dos obxectivos acordados, tomando ao mesmo tempo en conta os diferentes puntos de partida dos Estados membros.

En concreto, a Comisión propón iniciar un mecanismo de cooperación anual cos Estados membros, que incluirá:

  • un sistema de seguimento estruturado, transparente e compartido baseado en o  Índice da Economía e a Sociedade Dixitais (DESI)(Abre en nova xanela)  para avaliar os avances no logro dos obxectivos de 2030, incluíndo indicadores clave de rendemento (ICR);
  • un informe anual sobre «A evolución da Década Dixital», no que a Comisión avaliará o avance e ofrecerá recomendacións de actuación;
  • follas de ruta estratéxicas plurianuais para a década dixital de cada Estado membro, onde se esbozarán as políticas e medidas planificadas ou aprobadas para apoiar o logro dos obxectivos de 2030 de cada país;
  • un marco estruturado anual para debater e abordar os ámbitos nos que non se observou un avance suficiente, mediante recomendacións e compromisos conxuntos entre a Comisión e os Estados membros;
  • un mecanismo de apoio á execución dos proxectos plurinacionais.

Seguimento dos avances e informe sobre «A evolución da Década Dixital»

Para garantir que Europa avanza rapidamente cara á consecución dos obxectivos da Década Dixital, o marco de gobernación proposto prevé un sistema de seguimento dos avances que se basea en o  Índice da Economía e a Sociedade Dixitais (DESI)(Abre en nova xanela) . En primeiro lugar, a Comisión determinará a evolución previsible a nivel europeo para cada un dos obxectivos xunto aos Estados membros, e estes á súa vez proporán follas de ruta estratéxicas nacionais para o seu logro. Sucesivamente, cada ano a Comisión presentará un informe sobre «A situación da Década Dixital» ao Parlamento Europeo e ao Consello da Unión Europea co fin de:

  • presentar os resultados no ámbito dixital, medidos mediante unha comparación coa evolución previsible;
  • formular recomendacións específicas aos Estados membros para lograr os obxectivos de 2030, tomando en conta as circunstancias nacionais.

A Comisión revisará os obxectivos como moi tarde en 2026 para facer balance do desenvolvemento tecnolóxico, económico e social.

Proxectos plurinacionais

Os proxectos plurinacionais son proxectos a gran escala que poderían contribuír ao alcance dos obxectivos para a transformación dixital de Europa de aquí a 2030, e que ningún Estado membro podería desenvolver por si só. A través destes proxectos os Estados membros poderán sumar esforzos e pór en común recursos para desenvolver as capacidades dixitais naqueles ámbitos que son fundamentais para impulsar a soberanía dixital e a recuperación de Europa.

A Comisión recompilou unha lista inicial de proxectos plurinacionais en distintas áreas de investimento: infraestrutura de datos, procesadores de baixo consumo, redes de comunicación 5G, informática de alto rendemento, comunicación cuántica segura, administración pública, tecnoloxía de cadea de bloques, centros de innovación dixital e investimento en competencias dixitais.

Múltiples obxectivos acelerarán o proceso de dixitalización e favorecerán unha maior resiliencia e soberanía tecnolóxica, achegando ao mercado máis especialistas para que traballen no ámbito dixital, ou incentivando a distintos sectores para que desenvolvan tecnoloxías dixitais en Europa.

O informe anual sobre «A evolución da Década Dixital» ofrecerá a información necesaria para dar conta da evolución e das lagoas detectadas na transformación dixital de Europa, e pór ao día a lista de proxectos plurinacionais.

Os proxectos plurinacionais deberían reunir os investimentos dos recursos de financiamento da UE, incluíndo o  Mecanismo de Recuperación e Resiliencia(Abre en nova xanela)  e os recursos dos Estados membros. Outras entidades públicas e privadas poderán investir nos proxectos cando sexa pertinente.

A Comisión, que actuará como impulsora dos proxectos plurinacionais, axudará aos Estados membros a identificar o seu interese polos este proxectos, ofrecerá orientacións sobre os mecanismos de execución e asistencia para garantir unha ampla participación e a consecución dos resultados.

O programa proporciona unha nova estrutura xurídica, o Consorcio de Infraestruturas Dixitais Europeas (EDIC), que permite a rápida e flexible creación e execución dos proxectos plurinacionais.

Contexto

Compás Dixital 2030(Abre en nova xanela)  de marzo de 2021, que serve como punto de partida da proposta de hoxe, esbozaba a vía europea para a economía e a sociedade dixitalizadas, e propuña unha serie de obxectivos dixitais concretos para o catro puntos cardinais: capacidades, infraestruturas, empresas e servizos públicos.

O Itinerario cara á Década Dixital proposto apóiase nos resultados de varias consultas nas que os cidadáns, as empresas, as administracións públicas, os Estados membros, a industria e distintas organizacións compartiron o seu punto de vista acerca de cales son os elementos que consideran necesarios para que a transformación dixital en Europa sexa un éxito. Ademais, a súa execución, así como a concepción de iniciativas de seguimento, verase acompañada de debates en un  foro en liña(Abre en nova xanela)  dedicado ao Compás Dixital.

En paralelo, a Comisión está a finalizar unha proposta común de «Declaración de principios dixitais» do Parlamento Europeo, o Consello e a Comisión para garantir que a esfera dixital reflicte o dereito e valores europeos. Desta maneira, todos os cidadáns poderán beneficiarse das oportunidades dixitais, por exemplo o acceso universal a internet, algoritmos que respectan ás persoas e unha contorna en liña seguro e fiable. O informe anual sobre «A evolución da Década Dixital» recollerá unha avaliación da aplicación dos principios dixitais.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Cooperación interadministrativa
  • Infraestruturas e servizos comúns