accesskey_mod_content

O Plan de Recuperación impulsa a modernización da Administración Pública para mellorar os servizos dixitais a cidadáns e empresas

18 maio 2021

Este plan inclúe accións para reformar e modernizar as Administracións Públicas, impulsando a mellora dos servizos públicos dixitais que se prestan a cidadáns e empresas con proxectos tractores en áreas como a xustiza, o emprego, a saúde e a seguridade social, e cun reforzo das infraestruturas da ciberseguridade no ámbito público.

A vicepresidenta segunda e ministra de Asuntos Económicos e Trasformación Dixital, Nadia Calviño, e o ministro de Política Territorial e Función Pública, Miquel Iceta, presentaron o detalle dos investimentos e reformas destinadas á modernización e dixitalización da Administración Pública. 

O Plan prevé destinar 20.000 millóns de euros ata 2023, o que supón máis dun 30% dos seus investimentos, á transformación dixital, acelerando e reforzando a axenda de reformas e investimentos impulsada polo Goberno desde hai case tres anos e plasmada na axenda España Dixital 2025.

A súa execución constitúe un dos eixos trasversales esenciais para lograr o proceso de transformación da economía española e prevé unha mobilización de investimento privado adicional estimada en 50.000 millóns de euros.

Modernización das Administracións Públicas

O Plan de Recuperación contempla reformas e investimentos para adaptar a Administración Pública aos retos da sociedade contemporánea, impulsando os servizos públicos dixitais que se prestan a cidadáns e empresas, cun investimento total estimada en 4.315 millóns de euros.

En concreto, o obxectivo é que os principais servizos á cidadanía sexan plenamente accesibles a través de dispositivos móbiles. Porase en marcha un novo modelo de identidade dixital que simplifique a realización de trámites coa Administración, facendo máis fácil, por exemplo, a identificación e a firma electrónica.  

O Plan prevé mellorar a eficiencia interna das administracións mediante o uso de solucións de automatización e intelixencia artificial que servirán para reducir tempos de xestión e dar unha atención máis rápida, na xestión de prestacións por desemprego, subvencións e contratación pública.

As accións pasan tamén polo ámbito da saúde, coa mellora da coordinación interna e a posta en marcha a creación de espazos de datos comúns e modelos predictivos antes de finais de 2023, ou da Xustiza, coa xestión de trámites a través de dispositivos móbiles ou conexión dos sistemas de xestión procesual para poder celebrar xuízos telemáticos. 

O Plan de Dixitalización das Administracións Públicas contará cun investimento de 2.600 millóns de euros para avanzar cara a unha Administración máis sinxela, áxil e eficiente para o cidadán, dos que polo menos 600 destinaranse a comunidades autónomas e corporacións locais.

Impulso transversal á dixitalización

 
O impulso á dixitalización é un aspecto transversal no conxunto do Plan, aínda que hai unha serie de compoñentes con maior peso da transformación dixital.
 

Dixitalización do tecido produtivo e impulso emprendedor

A quinta política panca do plan, centrada en abordar unha modernización do ecosistema de industria-servizos e o seu posicionamento en canto a innovación e desenvolvemento tecnolóxico, inclúe tres compoñentes de marcado carácter dixital:

  • 1. Política Industrial España 2030

España dispón dun importante tecido produtivo nalgúns sectores tractores que serán clave para abordar a transformación ecolóxica e dixital da economía. O compoñente 12 do Plan, "Política Industrial España 2030", inclúe investimentos para impulsar proxectos crave de dixitalización nestes sectores: a automoción, a aeronáutica ou a saúde, apoiados na creación de espazos de datos sectoriais, en liña coa Estratexia Europea do Dato.O obxectivo é pór en marcha grandes espazos de datos comúns, industriais e seguros, por exemplo, mediante o desenvolvemento de infraestruturas e datos como as plataformas cloud e as redes de supercomputación e almacenamento, análise de datos masivo e servizos e Intelixencia Artificial.

  • 2.- Impulso á Peme

Trátase dun conxunto de investimentos e reformas orientadas a reforzar o ecosistema empresarial español, con especial atención ás necesidades das pemes e ao ecosistema de start-ups, co fin de apoialas para aumentar a súa produtividade, reforzar as súas capacidades e a súa resiliencia e contribuír á creación de emprego, competitividade e o crecemento potencial da economía.

  • 3.- Conectividade Dixital, impulso da ciberseguridade e 5G

O obxectivo deste compoñente é garantir a conectividade en todo o territorio nacional, liderar o despregamento das redes e servizos baseado en tecnoloxías 5G en Europa, e situar a España como un hub internacional de infraestruturas e talento en ciberseguridade.

Inclúe a reforma do marco normativo das telecomunicacións e a folla de ruta do 5G, e investimentos para favorecer a vertebración territorial mediante o despregamento de redes e cobertura móbil, incluíndo o despregamento de infraestruturas dixitais transfronteirizas, e fortalecer as capacidades de ciberseguridade, situando España como un hub internacional de infraestruturas e talento do sector.

Estratexia Nacional de Intelixencia Artificial

O obxectivo da Estratexia Nacional de Intelixencia Artificial (ENIA) é situar a España como un país punteiro nesta materia, liderando o uso da lingua española na IA, promovendo a creación de emprego cualificado, e incorporando a IA como factor para mellorar a produtividade da empresa española e a Administración, cunha perspectiva humanista que garanta os dereitos individuais e colectivos dos cidadáns.

Plan Nacional de Competencias Dixitais

O Plan Nacional de Competencias Dixitais ten como obxectivo garantir a formación e inclusión dixital da cidadanía e os traballadores, non deixando a ninguén atrás no proceso de transformación dixital da sociedade e a economía.

Este plan inclúe actuacións destinadas a impulsar a transformación dixital da educación a todos os niveis. Tamén está enfocado a fortalecer as capacidades dixitais dos traballadores, tanto básicas como avanzadas, e o desenvolvemento das habilidades dixitais básicas que os cidadáns necesitan para non quedar atrás na transición dixital.

España hub audiovisual de Europa

Aliñado con outro dos eixos da axenda dixital do Goberno, destacan os investimentos e reformas destinadas a dinamizar e fortalecer o sector audiovisual, cun investimento total estimada en 200 millóns de euros con fondos do Plan. Inclúe a reforma do marco regulatorio do sector audiovisual e o programa de fomento, modernización e dixitalización do sector audiovisual.

Reformas para a modernización da Administración

Para levar a cabo a verdadeira modernización das Administracións Públicas, ademais da transformación tecnolóxica, requírese de decisións para mellorar a xestión, entre outras, axilizar os procesos e reforzar o capital humano: reducir a temporalidade no emprego público, reforzar as capacidades, Plan de captación do talento da AGE, IV Plan de Goberno Aberto, sistema público de avaliación nas Administracións Públicas, reforzo da cooperación interterritorial, reforma da Lei Reguladora de Bases do Réxime Local e aprobación do Estatuto Básico dos Municipios de Menor Poboación e dos Municipios en Risco de Despoboamento.

Reducir a temporalidade ao 8%

A temporalidade é un problema que alcanza ao conxunto das administracións, pero non a todas por igual. Na AGE, a temporalidade é do 8%, fronte ao 13% de media nos concellos e do 30% a nivel autonómico, na súa maioría, nos servizos de saúde e educación. 

O obxectivo é situar a taxa de temporalidade no conxunto das administracións públicas españolas por baixo do 8%, con procesos selectivos, reformando o Estatuto Básico do Empregado Público para impedir que unha praza con carácter estrutural estea ocupada durante máis de 3 anos por unha persoa sen contrato fixo, e estudando unha ferramenta de planificación de recursos humanos (sobre a taxa de reposición).

A temporalidade na Administración Pública debe ter carácter excepcional e unha duración máxima delimitada. O obxectivo é culminar os procesos de estabilización de 2017 e 2018 cun último proceso para estabilizar en total a 300.000 traballadores interinos que ocupan prazas estruturais, ata o 31 de decembro de 2024.

O ministro avanzou outros obxectivos: lei de Función Pública, aplicar o III Plan para a Igualdade de xénero na Administración Xeral do Estado, Plan de capacitación dixital ou  Plan de Captación do Talento que busca promover a orientación laboral da cidadanía cara á Administración. Neste apartado, ofreceu dous datos: a metade do persoal da AGE xubilarase en dez anos e só o 12% do persoal ten menos de 40 anos. 

Reforma do emprego público

Outras reformas anunciadas polo ministro son impulsar a transparencia, regular a actividade dos lobbies, impulso á avaliación de Políticas Públicas e aumentar a cooperación con todas as administracións públicas.  Neste apartado da arquitectura institucional ha anunciado a próxima aprobación do o Estatuto Básico do Municipio de Menor Poboación, para dar aos pequenos municipios máis facilidades para exercer as súas funcións no marco da Estratexia Fronte ao Reto demográfico.

O obxectivo principal é garantir servizos de calidade, a universalidade e a equidade dos servizos públicos, mellorando a usabilidade, utilidade, accesibilidade, mobilidade, etc., reducindo, por conseguinte, as brechas sociais, territoriais e as desigualdades de acceso. 

O Ministerio de Política Territorial e Función Pública investirá 1.000 dos 4.000 millóns de euros do compoñente 11. Destes 1.000 millóns, 970 xestionaranos as Comunidades Autónomas e Entidades locais e 30 millóns de euros, xestionaranse directamente desde o Ministerio.​

 
  • Cooperación interadministrativa