accesskey_mod_content

Novo Real Decreto para a actuación e funcionamento do sector público por medios electrónicos

31 marzo 2021

O Regulamento aborda a regulación global e unitaria do funcionamento do sector público por medios electrónicos tanto no ámbito interno das Administracións como nas relacións interadministrativas e cos cidadáns e empresas.

O Consello de Ministros aprobou mediante Real Decreto, por proposta dos Ministerios de Asuntos Económicos e Transformación Dixital e de Política Territorial e Función Pública, o Regulamento de actuación e funcionamento do sector público por medios electrónicos(Abre en nova xanela) , que aborda a regulación global e unitaria do funcionamento do sector público por medios electrónicos tanto no ámbito interno das Administracións como nas relacións interadministrativas e cos cidadáns e empresas.

O Real Decreto(Abre en nova xanela) unifica nun mesmo Regulamento o desenvolvemento de todos os aspectos relacionados coa actuación e funcionamento do sector público por medios electrónicos previstos nas dúas leis de cabeceira nesta materia (a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público). Con iso, lógrase un importante labor de sistematización e ordenación, cun notable esforzo de simplificación de conceptos tecnicamente complexos.

O Regulamento profunda no obxectivo de contar cunha Administración Pública dixital, moderna, accesible e personalizada ás necesidades dos distintos colectivos sociais. Este Real Decreto consolida a normativa relativa a servizos electrónicos á cidadanía e empresas, e impulsa o uso e os beneficios da dixitalización na Administración.

Por exemplo, facilitará o avance para que a cidadanía non teña que volver achegar información da que xa dispoña a propia Administración, que poida consultar as notificacións nunha dirección de notificacións única e que poida acceder a un punto único de información a través do PAGe (Punto de Acceso Xeral electrónico).

O Regulamento dota a España do marco regulatorio imprescindible para afrontar os grandes desafíos que expoñen a evolución de tecnoloxías disruptivas, a súa aplicación á xestión da información e a execución de políticas públicas, os novos modelos de relación de cidadáns e empresas coas Administracións Públicas e a reutilización eficiente da información.

A súa entrada en vigor, o próximo 2 de abril, eliminará definitivamente a superposición de réximes xurídicos distintos e facilitará a cidadáns, empresas e administracións o desenvolvemento regulamentario básico nun só texto, contribuíndo con iso á seguridade xurídica, que é un dos obxectivos da norma.

Coa aprobación deste Regulamento cúmprese unha das medidas para a transformación dixital do sector público incluída na Axenda España Dixital 2025 e cunha das reformas que se contemplan no Plan de Recuperación Transformación e Resiliencia para o primeiro semestre do ano.

España conta cunha posición moi favorable para abordar a transformación dixital e, no que concirne á Administración electrónica, está situada entre os países máis avanzados da Unión Europea, grazas ao esforzo continuado das Administracións Públicas, segundo reflicte o informe DESI da Comisión Europea.

Principais obxectivos

Este regulamento ten catro obxectivos principais. En primeiro lugar, mellorar a eficiencia da Administración electrónica. Para iso, facilítase o dereito dos cidadáns a relacionarse por medios electrónicos coas Administracións Públicas; a obrigatoriedade de relación electrónica das persoas xurídicas e dalgunhas categorías de persoas físicas; e a tramitación electrónica dos procedementos como actuación habitual das Administracións Públicas.

As Administracións contarán cun arquivo electrónico de expedientes que correspondan a procedementos finalizados e todas as notificacións realizaranse por medios electrónicos salvo que se trate de persoas físicas non obrigadas a ser notificadas electronicamente.

O segundo obxectivo é que tanto o funcionamento electrónico interno da administración como as relacións das Administracións Públicas entre si se realice electronicamente. Isto implica a interoperabilidade como principio básico, determinar as condicións e instrumentos de creación de sedes electrónicas, así como os supostos de utilización dos sistemas de sinatura de selo ou código seguro de verificación, e os propios sistemas de firma electrónica.

O terceiro obxectivo é o de incrementar a transparencia da actuación administrativa e a participación das persoas na Administración Electrónica. Así, desenvólvese o funcionamento do Punto de Acceso Xeral electrónico (PAGe), e o Cartafol Cidadán no Sector Público Estatal. Tamén se regula o contido e os servizos mínimos a prestar polas sedes electrónicas e sedes electrónicas asociadas e o funcionamento dos rexistros electrónicos.

En cuarto lugar, búscase dispor de servizos dixitais facilmente utilizables e accesibles de modo que se poida conseguir que a relación do interesado coa Administración sexa fácil, intuitiva e efectiva cando use a canle electrónica.

Impactos positivos

O Regulamento de actuación e funcionamento do sector público por medios electrónicos incrementará a seguridade xurídica, así como a predictibilidad da actuación das Administracións Públicas, contribuíndo a mellorar o servizo aos cidadáns, a imaxe institucional de España e a confianza.

O Real Decreto favorece tamén a igualdade de oportunidades, a non discriminación e a accesibilidade universal das persoas con discapacidade, dado que os medios electrónicos proporcionan unha vía alternativa de comunicación coa Administración.

Así mesmo, refórzase a defensa de dereitos individuais. É o caso do dereito a un acceso rápido, eficaz e eficiente aos servizos públicos a través dos medios electrónicos; o de dispor duns servizos web de calidade que sexan útiles e satisfagan as súas necesidades; o de recibir unha información transparente e veraz; e, ao mesmo tempo, o dereito a preservar a privacidade dos cidadáns e os seus datos persoais.

O Regulamento ten, ademais, un impacto ambiental positivo ao reducir a pegada de carbono da tramitación tradicional na que se emprega masivamente o papel, a impresión láser e a loxística. Fronte a esta tramitación tradicional, o presente Real Decreto propón eliminar o papel para a maioría dos procesos administrativos, algo que permite eliminar a impresión e os procesos loxísticos e o seu consecuente impacto ambiental.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela) (A Moncloa)

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela) (Ministerio de Asuntos Económicos e Trasnformación Dixital)

Texto do Real Decreto(Abre en nova xanela)  polo que se aproba o Regulamento de actuación e funcionamento do sector público por medios electrónicos (BOE)

 

 

  • Cidadán
  • Servizos electrónicos
  • Leis 39 e 40