accesskey_mod_content

Dispoñible o Informe Anual "A Sociedade en Rede. Transformación dixital en España"

12 xaneiro 2021

O Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital presentou o informe anual elaborado polo Observatorio Nacional das Telecomunicacións e da Sociedade da Información (ONTSI).

O Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital presentou o informe anual “A Sociedade en Rede. Transformación dixital en España. Informe Anual 2019 (Ed. 2020)"(Abre en nova xanela)  elaborado polo Observatorio Nacional das Telecomunicacións e da Sociedade da Información(Abre en nova xanela) (ONTSI). 

A presente edición do Informe Anual "A Sociedade en Rede" realiza unha análise exhaustiva dos principais temas e indicadores no contexto da Sociedade da Información e o TIC (tanto os económicos como tecnolóxicos e de servizos), incluíndo non só un enfoque local referenciado a España, senón un enfoque global, a nivel mundial e europeo, que posibilita contextualizar e comparar os resultados españois co resto dos países, permitindo así obter unha visión obxectiva e o máis completa posible da situación actual.

Neste sentido, como punto de partida o informe realiza un recompilatorio da información máis significativa sobre a Sociedade da Información no mundo, analizando os avances experimentados polos diversos servizos de comunicacións a nivel de cobertura do TIC (telefonía fixa, telefonía móbil, banda larga fixa, banda larga móbil), a nivel económico (volumes de negocio e facturación dos diferentes segmentos de mercado e en distintas rexións xeográficas) e polo uso de Internet.

Posteriormente o informe céntrase en analizar o desenvolvemento da Sociedade da Información a nivel europeo, describindo o grao de avance dos Estados membros da Unión Europea na competitividade dixital a partir de cinco indicadores claves (conectividade, capital humano, uso de Internet, integración da tecnoloxía dixital e servizos públicos dixitais).

Tras a descrición da Sociedade da Información a nivel mundial e europeo o informe identifica, a través da análise de fontes de información nacionais e internacionais e as opinións dos expertos, as principais tendencias que se prevé marcarán a evolución tecnolóxica nos próximos anos. A análise abórdase desde tres perspectivas, o sector empresarial, a cidadanía e a Administración pública, o que permite observar o grao de uso e impacto que poden ter as diferentes solucións tecnolóxicas nos diferentes ámbitos.

Unha vez estudado o contexto internacional o groso do informe céntrase sobre a análise da realidade española do TIC e a Sociedade da Información. Con este fin, trátase a dixitalización dos fogares españois, o TIC nas diferentes comunidades autónomas, a penetración nas empresas, tanto pemes e grandes como microempresas; o sector TIC e dos contidos; e como a Administración pública ha integrado o TIC na súa actividade e relación cos cidadáns.

De maneira máis detallada, na contorna dos fogares en España a análise vira en torno ao equipamento TIC dos fogares, o seu gasto, conectividade, utilización dos diferentes medios de comunicación e información, a dispoñibilidade de bens e servizos destinados ao entretemento, así como os destinados á administración e xestión persoal.

En canto ao ámbito empresarial, faise referencia tanto á situación das pemes e grandes empresas como á das microempresas; en ambos os casos, os datos facilitados polo INE, baseados na Enquisa sobre uso de TIC e comercio electrónico nas empresas, son a fonte principal que nutre a análise.

O comportamento do sector TIC e dos contidos en España é tratado a partir os principais indicadores económicos do sector (número de empresas, cifra de negocio, persoal ocupado, volume de investimento, valor engadido bruto a prezos de mercado e cifras de comercio exterior).

Pechando o bloque da análise da Sociedade da Información en España, achéganse datos, de situación e evolución, sobre a administración electrónica. Analízanse os avances no que respecta á incorporación do TIC á Administración pública, tanto aos seus procesos como á súa relación cos cidadáns.

En último lugar, atópase un capítulo destinado a debullar a opinión dos expertos sobre  a transformación dixital en España, con especial foco en profundar no rol que desempeñou a dixitalización durante o estado de alarma recentemente vivido, e en como a transformación dixital pode axudar á recuperación económica do país.

Lea o informe completo "A Sociedade en Rede. Transformación dixital en España. Informe Anual 2019 (Ed. 2020)"(Abre en nova xanela)  (PDF)

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

 

  • Observatorio de Administración Electrónica
  • Servizos electrónicos
  • Goberno aberto
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
 
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE