accesskey_mod_content

A UE reforzará o intercambio de datos do sector público

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

12 novembro 2018

Logo Comisión Europea

As novas normas favorecerán o desenvolvemento e a utilización de novos servizos e tecnoloxías baseados en datos, como a intelixencia artificial.

A UE facilita a reutilización dos datos en poder do sector público. Os representantes permanentes dos Estados membros acordaron hoxe a posición de negociación do Consello(Abre en nova xanela)  sobre unhas reformas que forman parte das iniciativas máis amplas que a UE está a emprender para incrementar a subministración de datos co obxectivo de apoiar a economía e garantir que unha maior cantidade de datos empréguese en beneficio de todos. As novas normas(Abre en nova xanela) favorecerán o desenvolvemento e a utilización de novos servizos e tecnoloxías baseados en datos, como a intelixencia artificial. Ademais, supoñen un paso importante para aumentar a dispoñibilidade dos datos abertos na UE.

Con arranxo á actual Directiva relativa á reutilización da información do sector público, todo contido accesible ao público en virtude da lexislación nacional sobre o acceso aos documentos pode ser, en principio, reutilizado con calquera fin, tamén con fins comerciais.

As reformas ampliarían o ámbito de aplicación das normas máis aló dos organismos do sector público, a fin de incluír ás empresas públicas dos sectores do transporte e os servizos públicos. Estes sectores non estarían obrigados a pór datos a disposición, salvo que dita obrigación existise a escala nacional, pero se publicasen datos, terían que respectar os mesmos principios que os organismos do sector público, en particular no que respecta á transparencia, a non discriminación e os acordos exclusivos.

Tamén se ampliarían as normas para incluír os datos de investigacións financiadas con fondos públicos que xa están dispoñibles en rexistros públicos. Habería que adoptar medidas para que devanditos datos fosen reutilizables, por exemplo, especificar condicións adecuadas de concesión de licenzas. Os Estados membros terían tamén que establecer políticas nacionais de libre acceso para fomentar a dispoñibilidade dos datos de investigación.

O proxecto de normas fomenta a difusión de datos dinámicos, como os datos en tempo real relativos ao transporte ou a meteoroloxía procedentes de sensores ou satélites. Os organismos públicos terían que pór devanditos datos a disposición a través de interfaces de programador de aplicacións (API).

No texto acordado disponse que se definirán os conxuntos de datos de gran valor (conxuntos de datos de gran importancia socioeconómica) nunha segunda fase tras a adopción da Directiva. Devanditos conxuntos de datos terán que estar dispoñibles de forma gratuíta en toda a UE, e deberán ser legibles por máquina e automaticamente transferibles a través dun API. A Comisión elaborará unha lista de tipos específicos de conxuntos de datos de gran valor nun acto de execución aparte, que se aplicará tanto aos organismos públicos como ás empresas públicas.

En conxunto, os datos do sector público serán máis baratos. Polo xeral, estarán dispoñibles de forma gratuíta ou a un custo marxinal. No entanto, as normas teñen en conta que algúns organismos do sector público necesitan xerar ingresos e, por tanto, permiten, en determinadas situacións, que se cobre polos datos un prezo dentro de certos límites.

O texto do Consello tamén reforza o concepto de datos abertos, é dicir, de datos en formatos abertos que poden ser utilizados libremente e compartidos con calquera fin. A fin de reflectir isto, engadiuse a noción de datos abertos ao título da proposta.

Tras a entrada en vigor da Directiva, os Estados membros disporán de dous anos para adoptar disposicións nacionais destinadas a pola en práctica. Os Estados membros poderán ir máis aló das normas mínimas establecidas na Directiva.

A proposta que se está debatendo é un elemento esencial do «conxunto de medidas relativas aos datos» publicado pola Comisión en abril de 2018 no marco da Estratexia para o Mercado Único Dixital. Así mesmo, forma parte do exame realizado pola Comisión no marco do programa de adecuación e eficacia da regulamentación (REFIT).

O acordo alcanzado hoxe no Comité de Representantes Permanentes constitúe un mandato para que a Presidencia inicie as conversacións co Parlamento Europeo co obxectivo de alcanzar un acordo sobre o texto definitivo. O Parlamento aínda non acordou a súa posición.

Fonte orixinal da noticia(Abre en nova xanela)

  • Interoperabilidade
  • Cooperación interadministrativa
Punto de Acceso Xeral
 
Punto de Acceso Xeral