accesskey_mod_content

Posada en producció del sistema DIRe

"Notícia disponible únicament amb finalitats històriques i d'hemeroteca. La informació i enllaços mostrats es corresponen amb els quals estaven operatius a la data de la seua publicació. No es garantix que continuen actius actualment".

31 maig 2018

DIRe és un sistema d'informació que permet a les empreses mantindre informació bàsica, perquè les diferents aplicacions de la Secretaria General d'Administració Digital i d'aquells organismes, Administracions Públiques i servicis privats que desitgen fer ús d'aquesta informació puguen accedir a la mateixa.

La Secretaria General d'Administració Digital posa a la disposició de les entitats privades el Directori d'Entitats DIRe. Este sistema replica la idea fonamental del sistema Directori Comú DIR3 però amb un enfocament d'identificació d'unitats de les entitats de caràcter privat.

La posada en producció d'este sistema suposa una fita a l'hora de desplegar nous sistemes informàtics que donen sustente a les relacions electròniques entre les Administracions Publiques i aquests ens privats. Especialment arran de les obligacions definides en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú i de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractació del Sector Públic, en el que a facturació electrònica entre empreses es referix.

El sistema permet a les entitats definir una estructura interna d'unitats per a ser usada en les seues relacions amb el Sector Públic. Atorgant DIRe a cadascuna d'estes unitats d'un codi d'unitat que servirà com a identificador únic de la unitat en les relacions electròniques amb les Administracions Públiques.

No obstant açò el sistema no se circumscriu únicament a les relacions de les entitats privades amb les Administracions Públiques. El sistema està disponible igualment per a les relacions entre ens privats. Sent un sistema d'identificació d'unitats d'entitats privades obert a relacions B2G, G2B, B2B. Este sistema d'informació és fonamental per a la tramitació automatitzada, com s'ha demostrat en el cas públic amb el sistema DIR3, d'unitats orgàniques de l'administració.

Tant la contribució de les entitats com la consulta o consum de la informació del sistema pot obtindre's a través del seu portal web: https://dire.gob.es . Com a través de les interfícies de servicis web definides per a una comunicació automatitzada.

Pot trobar més informació sobre DIRe (Directori d'Entitats) en el Centre de Transferència i Tecnologia: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/direntidades

  • Servicis electrònics
  • Centre de Transferència de Tecnologia