accesskey_mod_content

Posta en produción do sistema DIRe

"Noticia dispoñible unicamente con fins históricos e de hemeroteca. A información e ligazóns mostradas correspóndense cos que estaban operativos á data da súa publicación. Non se garante que continúen activos actualmente".

31 maio 2018

DIRe é un sistema de información que permite ás empresas manter información básica, para que as distintas aplicacións da Secretaría Xeral de Administración Dixital e daqueles organismos, Administracións Públicas e servizos privados que desexen facer uso da este información poidan acceder á mesma.

A Secretaría Xeral de Administración Dixital pon a disposición das entidades privadas o Directorio de Entidades DIRe. Este sistema replica a idea fundamental do sistema Directorio Común DIR3 pero cun enfoque de identificación de unidades das entidades de carácter privado.

A posta en produción deste sistema supón un fito á hora de despregar novos sistemas informáticos que dean sustento ás relacións electrónicas entre as Administracións Publicas e este entes privados. Especialmente por mor das obrigas definidas na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común e da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratación do Sector Público, no que a facturación electrónica entre empresas refírese.

O sistema permite ás entidades definir unha estrutura interna de unidades para ser usada nas súas relacións co Sector Público. Outorgando DIRe a cada unha destas unidades dun código de unidade que servirá como identificador único da unidade nas relacións electrónicas coas Administracións Públicas.

Con todo o sistema non se circunscribe unicamente ás relacións das entidades privadas coas Administracións Públicas. O sistema está dispoñible igualmente para as relacións entre entes privados. Sendo un sistema de identificación de unidades de entidades privadas aberto a relacións B2G, G2B, B2B. Este sistema de información é fundamental para a tramitación automatizada, como se demostrou no caso público co sistema DIR3, de unidades orgánicas da administración.

Tanto a contribución das entidades como a consulta ou consumo da información do sistema pode obterse a través do seu portal web: https://dire.gob.es . Como a través das interfaces de servizos web definidas para unha comunicación automatizada.

Pode atopar máis información sobre DIRe (Directorio de Entidades) no Centro de Transferencia e Tecnoloxía: http://administracionelectronica.gob.es/ctt/direntidades

  • Servizos electrónicos
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía