accesskey_mod_content

Dispoñible o Modelo de política de xestión de documentos electrónicos para Entidades locais (PGD-o)

14 marzo 2017

logo ENI

Desenvolvido por organizacións valencianas de COSITAL, ATIAL xunto cun grupo de arquiveiros e técnicos especializados en xestión documental contén un modelo de política de xestión documental local que Interesa á EE.LL., especialmente daquelas máis pequenas.

O Modelo de política de xestión de documentos electrónicos para Entidades locais (PGD-o) contén o modelo de política de xestión documental local, cadro de clasificación funcional e índice de series documentais que permitirán a xestión dos documentos electrónicos dos concellos, no marco do esquema nacional de interoperabilidade, (ENI). Este documento ponse ao servizo das entidades locais, especialmente daquelas máis pequenas e con máis dificultades para elaborar unha política de xestión de documentos electrónicos.

Este modelo é o resultado do traballo desenvolvido polas organizacións valencianas do Colexio de Secretarios, Interventores e Tesoureiros da Administración Local (COSITAL), a Asociación de técnicos de Informática da Administración Local (ATIAL) xunto cun grupo de arquiveiros e técnicos especializados en xestión documental.

Se parte do convencemento de que no subsector local hanse de buscar espazos de converxencia entre Arquiveiros, Informáticos e Secretarios municipais, desde unha aproximación multidisciplinar que facilite unha visión completa dos aspectos da técnica archivística e documental, do TIC e dos aspectos xurídicos de calquera política pública encamiñada á implantación efectiva da Administración dixital.

Desde ese convencemento, o 28 de abril de 2016 constituíuse no Concello de Tavernes da Valldigna (Valencia) un equipo multidisciplinar que redactou o modelo, xunto cun modelo de Cadro de Clasificación, co fin de polos a disposición de todos os municipios españois aos que poida resultar de utilidade e, ao tempo, recibir achegas que o melloren.

O Ministerio de Facenda e Función Pública publica o Modelo de política de xestión de documentos electrónicos para Entidades locais (PGD-o) para facilitar a súa difusión e posta a disposición entre as entidades locais e servirá de base para próximos traballos neste terreo por parte do Grupo de Traballo de Documento, Expediente e Arquivo-e da Comisión  Sectorial de Administración Electrónica.

  • Interoperabilidade
  • Cooperación interadministrativa
Punto de Acceso Xeral
 
Punto de Acceso Xeral